Ispitivanje – Preventivna zaštita od požara

Požarno ispitivanje stakla u peći

Požari u zgradama su složeni, naučni događaji, pa bi ispitivanje požara i procedure trebalo da budu takve kako bi nam pružile duševni mir. Dva požara nikada nisu ista: razvoj zavisi od uzroka požara, požarnog opterećenja, objekta koji je u pitanju, kao i od njegove konstrukcije. Iz perspektive izgradnje i građevinskog projektovanja, to čini posao određivanja sistema zaštite od požara posebno izazovnim.

Svaka zemlja ima sopstveni regulatorni okvir kako bi pomogla projektantima da utvrde koja su rešenja prikladna za određene projektne zahteve i klase upotrebe. Međutim, realno ponašanje zgrade ili konstrukcije u požaru, kao i složeni način na koji požar stupa u interakciju sa građevinskim materijalima, znači da zvanični propisi treba da se koriste samo kao minimalna osnova za izbor sistema protivpožarne zaštite. Mora se uzeti u obzir i svaki specifičan zahtev projekta kojim se često može zahtevati izrada odgovarajućih pasivnih sistema protivpožarne zaštite. U ovim slučajevima standardni protokoli ispitivanja neće biti primenljivi.

Ono što je tada potrebno jesu procesi ispitivanja koji bolje preslikavaju realne uslove. Time će se osigurati da projektanti budu mirni znajući da sistem koji odaberu zadovoljava specifične potrebe pojedinih zgrada i njihovih stanara.

Ispitivanje performansi sistema, a ne proizvoda

Ključno pitanje je u kakvoj su interakciji materijali. Kako na požarne performanse drvene konstrukcije utiče to što se ona naslanja na konstrukciju betonskog okvira? Propisi i građevinske norme imaju tendenciju da se bave pojedinačnim proizvodima, ali na požar utiču performanse i interakcija više konstruktivnih elemenata koji deluju kao sistem/celina. Dobavljači materijala ovde moraju da odigraju ključnu ulogu. Potrebno je da naprave ispitne uređaje koji ispituju performanse proizvoda čije je funkcionisanje međusobno povezano.

Radi se o sistemima ispitivanja i metodima ispitivanja koji u najvećoj mogućoj meri odgovaraju stvarnim uslovima. Ovo je posebno važno za neuobičajene ili pionirske projekte u kojima se materijali koriste na specifične načine. Ispitivanje pojedinačnog elementa konstrukcije, kao što je standardna čelična greda, nije isto što i shvatanje kako će impresivni čelični zasvođeni plafon na londonskoj stanici King's Cross reagovati i konstruktivno se odupreti kada je izložen požaru.

Ispitivanje požara - konfiguracija zida i plafona u peći

Sistem pregrađivanja u modernom stanu ili kancelariji retko će odslikavati standardne ispitne modele i njihovu reakciju na požar. Kroz takav sistem će prodirati utičnice, telefonski provodnici ili kablovi za satelitsku televiziju, menjajući način na koji se ceo sistem ponaša tokom izlaganja požaru. Pored toga, uvek treba uzeti u obzir različite uglove i odnos između zidova i plafona, kao i raspored nosećih elemenata, koji će se razlikovati od slučaja do slučaja. Važna komponenta upravljanja bezbednošću od požara jeste da se ovi elementi uzmu u obzir prilikom razvoja i ispitivanja materijala kako bi se osiguralo da oni funkcionišu kao što se očekuje, kako sada tako i u budućnosti kada korisnici dodaju ili promene instalacije. U Promatu ispitujemo sve zidne i plafonske sisteme u kompletu sa svim potencijalnim prodorima instalacija koji se mogu pojaviti na licu mesta.

Za otpornost na požar veoma je korisna saradnja u lancu snabdevanja

Uvođenje složenijih procesa ispitivanja požara je tek jedna stvar. Znanje takođe treba da se kaskadno spušta niz lanac snabdevanja, tako da projektanti mogu da razumeju zašto bi jedan sistem zaštite od požara mogao biti poželjniji od drugog i kako bi uzajamno dejstvo materijala moglo da utiče na performanse njihove zgrade.

Dobavljači materijala su dužni da podele svoju stručnost sa partnerima u lancu snabdevanja. Isto tako, projektanti bi trebalo da sarađuju sa proizvođačima već na samom početku projekta kada se na proces projektovanja još uvek može uticati.

Građevinarstvo se i dalje razvija uz uvođenje novih načina zidanja, modernih metoda gradnje i inovativnih materijala koji dolaze u prvi plan. Ovo je od vitalnog značaja da bi se omogućila brža gradnja, veća isplatljivost i, konačno, bolje zgrade koje zadovoljavaju zahteve života u 21. veku. Međutim, ako želimo da nastavimo sa pomeranjem granica dobre prakse projektovanja i izgradnje, onda moramo biti sigurni da naš pristup ispitivanju i razvoju materijala ide u korak sa takvim promenama.

Postizanje boljeg razumevanja zajedničkog funkcionisanja različitih materijala je od vitalnog značaja. I za nove ili za tradicionalne proizvode, ključno je bolje proračunavanje naprezanja kojima će oni biti izloženi u realnim uslovima. To će pomoći da se osigura da zgrade koje gradimo u budućnosti budu bezbedne i da nam pomogne da ispunimo kreativnu viziju arhitekata i projektanata, istovremeno pružajući duševni mir korisnicima zgrada.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža