Izbegavajte ovih 8 grešaka da biste dobili savršeno rešenje za protivpožarno zaptivanje

Instalater vrši ugradnju rešenja za protivpožarno zaptivanje, a sa leve strane se nalaze merdevine i čovek u pozadini.

Protivpožarno zaptivanje je verovatno jedan od najkritičnijih delova projekta pasivne zaštite od požara. Jednom kada je konstrukcija zgrade zaštićena i kada su formirani požarni sektori, sve je pripremljeno da zgrada bude bezbedna u slučaju požara i da životi budu sačuvani. Da li je stvarno tako? Pouzdanost kompletnog projekta zaštite od požara na kraju će zavisiti od kvaliteta ugradnje sistema protivpožarnog zaptivanja. Ako izbegnete 8 čestih grešaka, na putu ste do savršenog rešenja za protivpožarno zaptivanje.

Nakon što izvođač završi izvođenje zidova, plafona i podova koji čine požarni sektor, zgradi još uvek nedostaju sistemi za protivpožarno zaptivanje. Svaki izvođač koji napravi prodor kroz postojeći protivpožarni element ostavlja rupe, zazore, spojeve ili šupljine u zidovima, plafonima ili podovima. Kroz svaki od ovih prodora požar može da se prenese u susedni požarni sektor. Ako prodori ili otvori nisu ispravno zaptiveni odobrenim protivpožarnim zaptivkama, obujmicama ili premazima, požar će se proširiti i uništiti druge delove zgrade.

Imajte na umu da se svaka servisna instalacija koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju ponaša na drugačiji način u slučaju požara. Iz tog razloga protivpožarno zaptivanje u objektu ne može biti rešeno jednim univerzalnim proizvodom ili sistemom koji bi se koristio za zaštitu svih tipova servisnih instalacija. Sistem mora biti prilagođen različitim tipovima građevinskih konstrukcija. Zbog toga postoji tako širok spektar proizvoda kompanije Promat za protivpožarno zaptivanje, pri čemu je svaki proizvod ispitan za određenu namenu.

Nezaštićeni prostori i šupljine koje su skrivene u konstrukciji predstavljaju opasan put za širenje dima i požara. To je posebno izraženo u slučaju otvora i spojeva koji se nalaze unutar, iznad i ispod zidova, podova, plafona, krovova i fasada. Zbog toga što su ti prostori i spojevi skriveni, oni predstavljaju još veću pretnju nego očigledniji nedostaci u konstrukciji zgrade.

Čovek  u podrumu nanosi materijal na otvor gde se iza njega nalaze merdevine a ispred njega električna instalacija.

Br. 1: Pazite na prstenasti otvor

Prstenasti otvor ili zazor je razmak između instalacije (npr. kablova, kablovskih regala ili cevi) koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju i ivice otvora u konstrukciji. Razmak zavisi od veličine i oblika otvora i instalacije koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju.

Uverite se da prstenasti otvor i dimenzije otvora odgovaraju sistemu za zaptivanje prodora koji ste izabrali. Kao opšte pravilo možete da koristite smernicu da instalacijama ne treba popuniti više od 60% otvora, osim ako proizvođač nije drugačije ispitao. Ako je razmak između ivice otvora i instalacije koja prodire veći ili manji od ispitanog (kako je navedeno u zvaničnim odobrenjima), sistem protivpožarnog zaptivanja verovatno neće funkcionisati kako bi trebalo, a rezultat će biti širenje požara ili curenje dima.

Ne zaboravite da je prostor između ivice otvora u protivpožarnoj konstrukciji i instalacije koja prodire kroz konstrukciju potrebno ispuniti ispitanim protivpožarnim sistemom za zaptivanje, prema posebnim odobrenjima zasnovanim na ispitivanjima. Uvek pažljivo pratite uputstvo proizvođača sistema ili učestvujte u programima obuke kako biste bili sigurni da pravite pravi izbor. Neke zemlje ugradnju materijala za protivpožarno zaptivanje dozvoljavaju isključivo obučenim licima.

Čovek sa leve strane gleda mobilni telefon i pokazuje nešto drugom čoveku, agde on drži pakovanje silikona.

Br. 2: Nikada nemojte koristiti pogrešan proizvod za protivpožarno zaptivanje

Svaki tip električnog kabla, metalne ili plastične cevi ponaša se drugačije u slučaju požara. Zbog toga je svaki proizvod za protivpožarno zaptivanje razvijen i ispitan za zaptivanje određenog tipa prodora, u određenom tipu pregradnog zida ili plafona. Nikada nemojte koristiti proizvode koji nisu projektovani za određenu primenu. Proizvod za protivpožarno zaptivanje koji je odobren za zaptivanje prodora plastičnih cevi nikada nemojte koristiti za zaptivanje prodora metalnih cevi. Važno je da koristite ispravna rešenja za protivpožarno zaptivanje prodora, jer korišćenje pogrešnog materijala može ugroziti ljudske živote za vreme požara. Da biste izbegli greške, možete koristiti Promat Selector na našem veb-sajtu ili kao aplikaciju na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Selector će vas voditi korak po korak do ispravnog proizvoda za protivpožarno zaptivanje.

Čovek sa leve strane gleda mobilni telefon,a čovek pored njega drži kutiju u ruci i čita nešto.

Br. 3: Pripazite na nesertifikovane proizvode za protivpožarno zaptivanje

Proizvodi koji nisu ispitani mogu biti nepouzdani i možda neće funkcionisati onako kako predviđeno ili kako je deklarisao proizvođač.

U zemljama Evropske unije uvek proverite da li ugrađujete ‘proizvode za zaštitu od požara’ koji imaju CE oznaku za predviđenu upotrebu. Za takve proizvode CE znak je dobijen na bazi harmonizovanog evropskog standarda (EN), ako je dostupan, ili na osnovu Evropske tehničke ocene (ETA – European Technical Assessment). To pokazuje da su požarna ispitivanja ocenjena i odobrena od strane sertifikovanog tela, da se proces kontrole kvaliteta stalno prati i da se trajnost proizvoda deklariše i kontroliše od strane nezavisnog tela. Svaki proizvod sa CE oznakom prati Deklaracija o performansama (DoP – Declaration of Performance), u kojoj je navedena lista bitnih karakteristika povezanih sa proizvodom. Požarna svojstva i performanse opisane u Deklaraciji su rezime iz klasifikacionih izveštaja zasnovanih na ispitivanjima otpornosti na požar i Programa za ocenu izloženosti (EXAP – Exposure Assessment Program), ako je primenjiv. Osim toga, DoP sadrži važne informacije o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi proizvoda (AVCP). DoP dokument vam daje sve što je potrebno da budete usklađeni sa lokalnim zakonskim zahtevima u Evropi i sadrži vitalne informacije o proizvodima koje su bitne u ostatku sveta. Osim DoP-a, dobavljač mora da dostavi smernice za ugradnju i bezbednosni list (Safety Data Sheet) proizvoda na lokalnom jeziku.

Za druge regione obezbedite kompatibilnost sa lokalnim ispitnim standardnima i građevinskim propisima.

Promat ide još dalje i sprovodi dodatna ispitivanja koja prevazilaze osnovne regulatorne zahteve, a da bi osigurao da njegovi proizvodi i sistemi za protivpožarno zaptivanje ispune očekivanja u stvarnim požarnim situacijama.

Izveštaji o ispitivanju, a ponekad i klasifikacioni izveštaji, su intelektualno vlasništvo, sa nekim detaljima i informacijama koje se tretiraju kao poverljive. Vlasnik nije u obavezi da te dokumente pokaže kupcu. Međutim, činjenica da te izveštaje verifikuje akreditovano nezavisno telo znači da imaju stoprocentan kredibilitet.

Čovek na merdevinama koji ugrađuje protivpožarnu obujmicuna plafonu gde se iza njega nalazi industrijski ventilator

Br. 4 Izbegavajte nepravilnu ili lošu ugradnju

Nepravilna ili loša ugradnja proizvoda za protivpožarno zaptivanje je verovatno najčešći uzrok otkaza sistema protivpožarnog zaptivanja. Neki izvođači se mogu naći u iskušenju da posao obave brže ili jeftinije, ali jedini način da se osigura da sistem za protivpožarno zaptivanje funkcioniše i da bude efikasan je da se pažljivo prate uputstva, pošto čak i neznatna odstupanja mogu da ugroze protivpožarne performanse sistema. Čak i najbolji proizvodi, kad su loše ili nepravilno ugrađeni, ne mogu da funkcionišu na predviđeni način. Svi proizvodi za protivpožarno zaptivanje su odobreni i sertifikovani od strane specijalizovanih institucija na osnovu kontrolisanog procesa proizvodnje i uz pravilnu ugradnju. Osigurajte da ugradnju vrše obučeni i sertifikovani profesionalci, a da obuku vrši proizvođač proizvoda.

Uvek se čuvajte sistema koji imaju sofisticirana uputstva za montažu ili koji zahtevaju složenu i dugotrajnu ugradnju, jer postoji realna mogućnost da će biti nepravilno ugrađeni. Deo vrednosti sistema za protivpožarno zaptivanje leži u njegovoj jednostavnosti ugradnje i jasnoći uputstava.

Čovek sa leve strane pokazuje ženi sa desne strane nešto na mobilnom telefonu , gde žena drži neki deo instalacije.

Br. 5 Nikada nemojte praviti kompromise u pogledu protivpožarnog zaptivanja

Možda se čini da je teško poverovati, ali se često dešava da se tokom kontrole na gradilištima nigde ne mogu naći sistemi za protivpožarno zaptivanje. To je obično zbog želje da se smanje troškovi, nedostatka znanja o propisima za protivpožarno zaptivanje, namernog kršenja zakona ili jednostavno nedostatka komunikacije između izvođača. Igranje životima ljudi i omogućavanje slobodnog prolaza vatri i dimu kroz prodore i spojeve je neprihvatljivo i treba da se izbegne po svaku cenu. Budući da sve zgrade koje imaju protivpožarne zidove i plafone podležu strogim pravilima, lica koja izrađuju tehničku specifikaciju treba da definišu sisteme za protivpožarno zaptivanje u projektnoj dokumentaciji. Postoji mnogo proizvoda, sistema i rešenja koja se mogu odabrati, a izbor pravog rešenja treba da proizilazi iz odgovarajuće obuke od strane udruženja ili proizvođača. To je od ključne važnosti ako izvođači ili montažeri žele da zadovolje kriterijume nadzora, da smanje troškove u vremenu i novcu i da spasu živote.

Žena drži silikon u rukama a ispred nje se nalazi veća kolicina silikona, dve kartonske kutije, jedna kofa i bela kanta.

Br. 6 Nemojte mešati različite brendove

Nemojte mešati proizvode ili sisteme različitih proizvođača. Svaki proizvođač projektuje rešenja prema kojima svaki proizvod, koji služi da specifičan sistem protivpožarnog zaptivanja postigne određenu klasu otpornosti na požar, mora da se koristi. Kombinacija proizvoda različitih brendova obično se ne ispituje, ne poseduje Deklaraciju o performansama, niti ima Izveštaj o ispitivanju ili Klasifikacioni izveštaj, pa zbog toga ne sme da se ugrađuje. Promat nudi kompletan asortiman proizvoda za protivpožarno zaptivanje za bilo koji tip prodora. Ono što je najvažnije, naše proizvode za protivpožarno zaptivanje projektuju stručnjaci za požarnu bezbednost koji, uvažavajući sve rizike od požara, razumeju pasivnu zaštitu od požara i podelu na požarne sektore.

Čovek drži belu tablu gde se iza njega sa leve strane nalaze plava vrata a iza njega merdevine naslonjene na zid.

Br. 7: Budite pažljivi kad koristite mineralnu vunu

Većina protivpožarnih zaptivki za prodore, spojeve i otvore tipično podrazumeva otvore popunjene mineralnom vunom sa tačkom topljenja iznad 1000°C. Svaki otvor treba da bude zaptiven specijalnim zaptivnim sredstvom za protivpožarno zaptivanje, poput akrila ili silikona, kako bi se sprečilo potencijalno širenje požara i dima sa jedne na drugu stranu zida ili poda. Prilikom ugradnje mineralne vune, možete naići na probleme kao što je korišćenje materijala manje gustine ili lošijeg kvaliteta, što dovodi do smanjenja performansi otpornosti na požar sistema za zaptivanje. Drugi čest problem prilikom umetanja mineralne vune je nepravilna kompresija pri ugradnji usled pogrešnih uputstava ili proračuna, što takođe umanjuje otpornost sistema na požar. Postoje i drugi sistemi koji su dostupni, a koji ne uključuju korišćenje mineralne vune, a njih treba uzeti u obzir upravo zbog gorenavedenih problema. Kao pravilo, koristite samo mineralnu vunu koja je odobrena za korišćenje u sistemu za zaštitu od požara, na način koji je odredio dobavljač i onako kako je verifikovano požarnim ispitivanjem.

Čovek sa tabletomgleda 3 instalatera od kojih jedan stoji na merdevinama, drugi drži merdevine a treći sedi u pozadini.

Br. 8: Osigurajte da se protivpožarno zaptivanje ne zaboravi u fazi projektovanja

Stručno planiranje je neophodno u ranoj fazi projektovanja da bi se osiguralo da se pravi proizvodi i sistemi koriste na gradilištu. Projektant treba da izabere najefikasnije rešenje za protivpožarno zaptivanje koje se uklapa u celovit plan zaštite od požara. Dobra komunikacija i saradnja između projektanta, dobavljača i izvođača su ključni faktori da se posao obavi ispravno i da se eliminišu dodatni rad i troškovi u kasnijim fazama projekta. Stoga su BIM objekti postali veoma važan element kojim se olakšava proces gradnje arhitektama, izvođačima, instalaterima i investitorima. Proizvođači koji dele svoje znanje i iskustvo mogu pružiti podršku tokom celog procesa. Promat ima posvećen tim stručnjaka i tehničara za protivpožarno zaptivanje. Ako vam nedostaju ključne informacije ili vam je potrebno drugo mišljenje, oni su uvek voljni da pomognu. Ne oklevajte da ih kontaktirate.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža