Vermijd deze 8 fouten bij de montage van Fire Stopping systemen

A worker in a cellar installing a firestopping solution. There is a ladder to the left and a man watching in the background.

Fire Stopping is waarschijnlijk een van de meest kritieke onderdelen van een passieve brandbescherming. Zodra de draagstructuur van het gebouw beschermd is en de brandwerende compartimenten geïnstalleerd zijn, voldoet het gebouw aan alle vereisten om in geval van brand levens te redden. Of toch niet? De betrouwbaarheid van de volledige brandbeveiligings-oplossing wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de uitvoering van de Fire Stopping systemen. Als u 8 veelgemaakte fouten vermijdt, bent u op weg naar perfect geplaatste Fire Stopping oplossingen.

Wanneer een aannemer klaar is met het bouwen van de brandwerende compartimentswanden, -plafonds en -vloeren, moeten alle leiding- en kabeldoorvoeringen en ook andere eventuele openingen brandwerend worden afgedicht. Elke installateur die technieken plaatst, moet hiervoor compartimentsdelen doorboren, waardoor er onvermijdelijk gaten, spleten, voegen of holtes ontstaan. In geval van brand, kan het vuur zich doorheen elk van deze openingen, hoe klein ook, van compartiment tot compartiment doorheen het gebouw verspreiden. Als doorvoeringen of openingen niet op de juiste wijze worden afgedicht met goedgekeurde brandwerende manchetten of andere afdichtingsmiddelen en/of coatings, zal de brand overslaan naar andere delen van het gebouw.

Houd er rekening mee dat elke techniek die doorheen een brandcompartiment wordt gevoerd anders reageert in geval van brand. Er bestaat geen standaard Fire Stopping systeem, oplossing of product voor alle technieken. Aangezien de doorgevoerde techniek, het type bouwelement waar deze techniek doorheen wordt gevoerd en de gevraagde brandweerstand bepalen welk Fire Stopping systeem er moet worden toegepast, is er zo'n breed gamma aan Fire Stopping producten.

Onbeschermde ruimten of verborgen openingen vormen een gevaarlijke weg voor de verspreiding van rook en brand doorheen een gebouw. Dit is vooral het geval bij spleten en voegen in, boven en onder muren, vloeren, plafonds, daken en gevels. Omdat deze openingen en voegen vaak verborgen zijn, vormen zij een nog grotere bedreiging dan de meer voor de hand liggende zwakke plekken in de structuur van het gebouw.

Uw Fire Stopping oplossing moet worden uitgevoerd met "brandwerende producten"

In Europese landen moeten brandwerende producten een CE-markering hebben voor het beoogde gebruik. Dergelijke producten zijn gebaseerd op een geharmoniseerde Europese norm (EN), indien beschikbaar, of een Europese technische goedkeuring (ETA). Dit bewijst dat het product getest en beoordeeld is tijdens brandproeven uitgevoerd door een aangemelde instantie (Notified Body), dat het kwaliteitscontroleproces voortdurend wordt bewaakt en dat de duurzaamheid van de producten wordt aangetoond en gecontroleerd door een derde partij. Elk product met een CE-markering is ook voorzien van een prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP), waarin de essentiële prestatie-eigenschappen van het product worden opgesomd. De eigenschappen en prestaties bij blootstelling aan brand, die in de DoP worden beschreven, zijn een samenvatting van gegevens uit het(de) classificatierapport(en) op basis van proeven en EXAP-rapport(en) (Extended field of application), indien van toepassing. Bovendien bevat de DoP belangrijke informatie over de prestatiebestendigheid van het product (AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance of beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid). Een DoP geeft u alles wat u nodig hebt om te voldoen aan de lokale wettelijke vereisten in alle EU-landen. Naast de DoP moet de leverancier van het product ook de installatievoorschriften en het veiligheidsinformatieblad van het product in de plaatselijke taal verstrekken.

Zorg ervoor dat uw Fire Stopping systemen en producten gevalideerd zijn door een aangemelde instantie

Promat gaat zelfs nog verder en voert aanvullende brandproeven uit, die verder gaan dan de wettelijke basisvereisten, om aan te tonen dat haar Fire Stopping producten en systemen hun belofte in echte brandsituaties zullen waarmaken.

De resultaten van brandproeven worden beschreven in testrapporten. Deze zijn industrieel eigendom, waarvan sommige details en informatie als niet-openbaar worden behandeld. De eigenaar is daarom niet verplicht om deze documenten met klanten te delen. Het feit dat deze rapporten door een officiële onafhankelijke derde partij zijn gevalideerd, betekent dat ze 100% geloofwaardig zijn.

Dit zijn de 8 meest voorkomende fouten die u moet vermijden bij het bepalen van de juiste Fire Stopping oplossing.

A man working the space between the penetrating material and the inside edge of the penetration opening.

#1: Let op de ringvormige opening

De ringvormige opening of voeg is de ruimte tussen de doorgevoerde techniek (bijv. kabels, kabelgoten en/of leidingen) en de binnenzijde van de opening. Deze speling is afhankelijk van de grootte en de vorm van de opening en van de doorgevoerde techniek(en).

Zorg ervoor dat de ringvormige opening en de afmetingen van de opening afgestemd zijn op het door u gekozen Fire Stopping systeem. Als algemene regel kunt u aanhouden dat max. 60% van de opening mag worden gevuld, behalve wanneer anders getest door de fabrikant. Als de ruimte tussen de opening en de techniek groter of kleiner is dan getest (overeenkomstig het classificatierapport van de geteste oplossing) zal het Fire Stopping systeem waarschijnlijk niet naar behoren werken, met als gevolg brand- of rooklekkage doorheen de openingen.

Vergeet niet dat de ruimte tussen de zijden van de doorvoeropening en de techniek(en) moet worden opgevuld met het juiste brandwerende afdichtingssysteem, dat werd gebruikt tijdens de brandproef (zie eveneens het classificatierapport). Volg altijd zorgvuldig de instructies van de fabrikant van het systeem of volg een opleiding om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt. In sommige landen mogen brandwerende materialen enkel worden geplaatst door geschoolde mensen.

Man on the left is looking at Promat’s mobile Firestopping Selector® App. The other man is holding a pack of sealant.

#2: Gebruik nooit het verkeerde Fire Stopping product

Elk type kabel, onbrandbare en brandbare leiding gedraagt zich anders in geval van brand. Daarom is elk Fire Stopping product ontwikkeld en getest voor een specifiek type materiaal in een welbepaald compartimentsdeel. Gebruik nooit producten die niet voor uw specifieke toepassing zijn ontworpen. Gebruik nooit een brandwerend product dat is goedgekeurd voor doorvoeringen van kunststofleidingen voor het afdichten van doorvoeringen van metalen leidingen. Het is belangrijk om de juiste Fire Stopping oplossing te gebruiken voor uw doorvoering, omdat het gebruik van het verkeerde materiaal mensenlevens in gevaar brengt in geval van brand. Om fouten te vermijden, kunt u de Promat Selector gebruiken op onze website of als app op uw smartphone of tablet. De Selector leidt u stap voor stap naar het juiste Fire Stopping systeem.

Man on the left is looking at Promat Firestopping Selector® App. The man beside him is reading from a clipboard.

#3: Let op voor niet-gecertificeerde Fire Stopping producten

Niet-geteste producten kunnen onbetrouwbaar zijn en niet presteren zoals bedoeld of zoals de fabrikant beweert. In Europese landen moet u er altijd voor zorgen dat u "brandwerende producten" installeert die een CE-markering hebben voor het beoogde gebruik ervan.

Dergelijke producten zijn gebaseerd op een geharmoniseerde Europese norm (EN), indien beschikbaar, of een Europese technische goedkeuring (ETA). Dit bewijst dat het product getest en beoordeeld is tijdens brandproeven uitgevoerd door een aangemelde instantie (Notified Body), dat het kwaliteitscontroleproces voortdurend wordt bewaakt en dat de duurzaamheid van de producten wordt aangetoond en gecontroleerd door een derde partij. Elk product met een CE-markering is ook voorzien van een prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP), waarin de essentiële prestatie-eigenschappen van het product worden opgesomd. De eigenschappen en prestaties bij blootstelling aan brand, die in de DoP worden beschreven, zijn een samenvatting van gegevens uit het(de) classificatierapport(en) op basis van proeven en EXAP-rapport(en) (Extended field of application), indien van toepassing. Bovendien bevat de DoP belangrijke informatie over de prestatiebestendigheid van het product (AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance of beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid). Een DoP geeft u alles wat u nodig hebt om te voldoen aan de lokale wettelijke vereisten in alle EU-landen. Naast de DoP moet de leverancier van het product ook de installatievoorschriften en het veiligheidsinformatieblad van het product in de plaatselijke taal verstrekken.

Promat gaat zelfs nog verder en voert aanvullende brandproeven uit, die verder gaan dan de wettelijke basisvereisten, om aan te tonen dat haar Fire Stopping producten en systemen hun belofte in echte brandsituaties zullen waarmaken.

De resultaten van brandproeven worden beschreven in testrapporten. Deze zijn industrieel eigendom, waarvan sommige details en informatie als niet-openbaar worden behandeld. De eigenaar is daarom niet verplicht om deze documenten met klanten te delen. Het feit dat deze rapporten door een officiële onafhankelijke derde partij zijn gevalideerd, betekent dat ze 100% geloofwaardig zijn.

An installer on a ladder fitting a fire collar, a part of PROMASTOP®-IM CBox 125 intumescent sealing system, onto the ceiling.

#4: Vermijd een verkeerde of onnauwkeurige montage

Fire Stopping producten die niet op de juiste wijze gemonteerd zijn, vormen waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het falen van brandwerende systemen. Sommige installateurs zijn geneigd om de klus sneller of goedkoper te klaren, maar de enige garantie voor een efficiënt Fire Stopping systeem is het zorgvuldig volgen van de montagerichtlijnen aangezien zelfs kleine afwijkingen het brandwerend vermogen kunnen verzwakken. Zelfs de beste producten presteren niet zoals verwacht als ze onnauwkeurig of verkeerd worden geïnstalleerd. Al onze Fire Stopping producten zijn goedgekeurd en gecertificeerd door gespecialiseerde instellingen op basis van een gecontroleerd fabricageproces en een correcte installatie. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door opgeleide en professionals, die zijn opgeleid door de fabrikant van het product en hiervoor een certificaat hebben behaald.

Wees altijd op uw hoede voor systemen met ingewikkelde montagerichtlijnen en systemen die een ingewikkelde en arbeidsintensieve installatie vereisen, omdat de kans reëel is dat ze verkeerd zullen worden geïnstalleerd. Een deel van de waarde van een Fire Stopping systeem ligt in de eenvoud van de montage en de duidelijkheid van de instructies.

Man on the left is showing the woman on the right the mobile version of Promat’s firestopping Selector® App.

#5: Doe nooit concessies als het om Fire Stopping gaat

Het lijkt misschien moeilijk te geloven, maar het gebeurt vaak dat er bij inspecties op de werf geen Fire Stopping systemen te bekennen zijn. Dit is meestal te wijten aan kostenbesparingen, een gebrek aan kennis over de voorschriften en installatie van Fire Stopping, opzettelijke overtredingen van de voorschriften of gewoon een gebrek aan communicatie tussen aannemers. Spelen met mensenlevens en vuur en rook de kans geven om zich via doorvoeringen en voegen te verspreiden, is onaanvaardbaar en moet tot elke prijs worden voorkomen. Aangezien alle gebouwen met brandwerende wanden en plafonds onderworpen zijn aan strikte regels, moeten de voorschrijvers Fire Stopping systemen opnemen in hun bestekken. Er is een grote keuze aan producten, systemen en oplossingen. Een degelijke opleiding door sectororganisaties of fabrikanten zou er dus moeten voor zorgen dat het juiste systeem wordt voorgeschreven. Dit is van essentieel belang voor aannemers en installateurs om te voldoen aan de inspectiecriteria, extra kosten te vermijden en levens te redden.

A woman installer reading the specifications on one of several sealant product and brand varieties before her.

#6: Gebruik nooit verschillende merken door elkaar

Combineer nooit producten of systemen van verschillende fabrikanten. Elke fabrikant ontwerpt oplossingen, waarin elk toegepast product een specifieke rol speelt om een bepaalde classificatie te behalen. Systemen waarbij producten van verschillende merken worden gecombineerd, zijn meestal niet getest en bijgevolg niet onderbouwd door een testrapport. Zonder testrapport kan het systeem niet worden geclassificeerd en mag het bijgevolg ook niet worden geïnstalleerd. Promat biedt een volledig assortiment brandwerende producten voor elk type doorvoering of opening. Bovendien zijn onze Fire Stopping producten ontworpen door experts in passieve brandbescherming en compartimentering, die alle risico's van brand kunnen inschatten.

An installer holding a pre-coated mineral wool board with PROMASTOP®-CC .

#7: Wees voorzichtig bij het gebruik van minerale wol

Bij de meeste brandwerende doorvoeringen, voegen en spleten gaat het om openingen die opgevuld zijn met minerale wol met een smeltpunt van meer dan 1000°C. Elke opening moet aan één of beide zijden van de wand of vloer worden afgedicht met speciale brandwerende afdichtingsmiddelen zoals acrylaten of siliconen om de mogelijke verspreiding van vuur en rook te voorkomen. Bij het aanbrengen van minerale wol dient er te worden nagegaan of deze de juiste densiteit en kwaliteit bezit, zodat de prestaties van het Fire Stopping systeem bij brand niet verminderen. Een ander veel voorkomend probleem bij het plaatsen van minerale wol is het feit dat de wol niet voldoende wordt samengedrukt als gevolg van verkeerde instructies of berekeningen, waardoor de brandwerendheid van het systeem afneemt. Er zijn andere systemen beschikbaar waarbij geen minerale wol wordt gebruikt en deze moeten in aanmerking worden genomen om de zojuist aangehaalde problemen te vermijden. Als algemene regel mag enkel dat type minerale wol worden gebruikt, dat geschikt is voor gebruik in brandwerende systemen zoals aangegeven door de leverancier van de Fire Stopping producten en gebruikt tijdens de brandproef.

A man with a tablet looking at 3 installers installing penetration seals using PROMAT®coatings and sealants.

#8: Zorg ervoor dat brandbescherming niet wordt vergeten in de ontwerpfase

Professionele planning is reeds nodig in een vroeg stadium van de ontwerpfase om ervoor te zorgen dat de juiste producten en systemen op de bouwplaats worden gebruikt. De voorschrijver of ontwerper moet de meest effectieve Fire Stopping oplossing kiezen in functie van de andere toegepaste brandbeschermingssystemen. Goede communicatie en samenwerking tussen voorschrijvers, leveranciers en aannemers zijn de sleutel tot een kwalitatief eindresultaat en het vermijden van extra werk of kosten in de toekomst. Daarom zijn BIM-objecten steeds belangrijker geworden om het bouwproces voor architecten, aannemers, installateurs en bouwheren te vergemakkelijken. Fabrikanten die hun kennis en ervaring delen, kunnen ondersteuning bieden tijdens het hele proces. Promat heeft een toegewijd team van experts en technici op het gebied van Fire Stopping. Als u cruciale informatie mist of een tweede opinie nodig heeft, zullen zij u met plezier helpen. Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Professional planning is needed early in the design phase to make sure the right products and systems are used on the job site. The specifier or planner needs to select the most effective firestopping solution that fits into the whole fire protection plan. Good communication and co-operation between specifiers, suppliers and contractors are key to getting the job done properly and to eliminating additional work or costs down the road. Therefore, BIM objects have become increasingly important to facilitate the building process for architects, contractors, installers and building owners. Manufacturers who share their knowledge and experience can provide support throughout the process. Promat has a dedicated team of fire stopping experts. If you miss crucial information or need a second opinion, they are eager to help. Don’t hesitate to contact them.

<Terug

 

 

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar