Algemene verkoopsvoorwaarden Etex Building Performance bv   

          

  1. Toepasselijkheid Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of overeenkomst. Indien door de wederpartij in haar bestelling of andere correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van en/of aanvullingen aan deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de desbetreffende levering. De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten.

 

  1. Offertes Uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes alsmede onze brochures, prijslijsten, catalogi en alle andere informatie geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkel wijze. We hebben ten allen tijde het recht om de productie van bepaalde goederen uit ons gamma stop te zetten. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de offerte door de wederpartij en/of verzending door ons van een orderbevestiging. Stalen, afmetingen en tinten worden slechts bij benadering gegeven en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het materiaal.

 

  1. Prijzen Onze prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren geldende op de datum van orderbevestiging, exclusief verpakkingskosten, vervoerskosten en belastingen of heffingen.

 

  1. Adviezen Eventuele berekeningen, plannen, tekening of adviezen worden door ons naar beste vermogen verstrekt uitsluitend op basis van de gegevens van de wederpartij gekregen waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze gegevens juist zijn. Van de wederpartij wordt verwacht de door ons verstrekte berekeningen, plannen, tekeningen en adviezen grondig na te kijken alsmede door zijn technische adviseurs. Alle intellectuele eigendomsrechten komen ons toe.

 

  1. Levering Alle leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Indien de levering met drie maanden of meer is uitgesteld, heeft de wederpartij het recht om zijn bestelling te annuleren zonder recht op een eventuele schadevergoeding. Alle goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. Ongeacht de eigendom, gaat het risico op het eventueel tenietgaan van de goederen over bij levering. Eventuele zichtbare gebreken moeten worden vermeld bij levering, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. Verborgen gebreken moeten op straf van verval van alle vorderingsrechten schriftelijk binnen 8 kalenderdagen na ontdekking worden gemeld.

 

  1. Betaling Facturen moeten worden betwist binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. Eventuele klachten geven de wederpartij niet het recht om de betaling van de facturen op te schorten. Ingeval van niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1 % per maand en buitengerechtelijke incassokosten van 10%. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle facturen van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling direct opeisbaar en elke betaling zal eerst in mindering strekken op de (buitengerechtelijke) incassokosten, dan de opeisbare rente en dan op de oudste factuur. Tevens zijn we gerechtigd om de leveringen op te schorten tot integrale betaling. We zijn gerechtigd om onze leveringen op te schorten of bijkomende waarborgen te eisen ingeval van verandering in de toestand van de wederpartij, zoals faillissement, liquidatie, of bij aanwijzingen van verminderde kredietwaardigheid. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend onze eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of zullen krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

 

  1. Aansprakelijkheid Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamatie aanhangig te zijn gemaakt. Zichtbare gebreken moeten worden gemeld uiterlijk drie dagen na levering en alleszins voor de materialen werden gebruikt en onzichtbare gebreken uiterlijk 3 dagen nadat ze werden ontdekt. Uitgezonderd ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de verkochte goederen of diensten waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Tenzij ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld winstderving, gemiste besparing, stilstand, gemiste besparing… De wederpartij verbindt zich ertoe dezelfde aansprakelijkheid beperking op te nemen wanneer de goederen worden doorverkocht onder de verplichting om dit verder door te geven aan de opeenvolgende kopers.

 

  1. Overmacht en imprevisie Onze verbintenissen worden opgeschort ingeval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, deze zodanig bemoeilijkt of de kosten ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering van onze verbintenissen niet langer redelijkerwijze kan worden gevorderd. We hebben het recht om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen indien de overmacht situatie meer dan drie maanden duurt. Indien door omstandigheden de verhoudingen op ernstige wijze worden veranderd, zijn we gerechtigd de herziening ervan te vragen zodat de verhoudingen in hun originele staat hersteld worden.

 

  1. Persoonsgegevens We hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, of op grond van ons gerechtvaardigd belang. Informatie hierover kan u terugvinden in de privacy notice op onze website.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbanken te Rotterdam. Op alle door ons gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.