Vyvarujte sa týchto 8 chýb a dosiahnite dokonalé požiarne prestupy

Montážnik inštaluje manžetu na požiarne prestupy. Naľavo je rebrík a v pozadí ho sleduje muž.

Požiarne prestupy sú pravdepodobne jednou z najdôležitejších súčastí projektu pasívnej požiarnej ochrany. Budova, ktorej konštrukcia je chránená a sú v nej inštalované požiarne deliace konštrukcie, je pripravená na to, aby mohla v prípade požiaru zachrániť životy. Ale je to naozaj tak? Spoľahlivosť celého riešenia požiarnej ochrany bude v konečnom dôsledku závisieť od kvality inštalácie požiarnych prestupov. Ak sa vyvarujete 8 najčastejším chybám, ste na najlepšej ceste k správnym požiarnym prestupom.

Po dokončení stavby stien, stropov a podláh, ktoré tvoria požiarny úsek, je potrebné použiť ešte riešenia požiarnych prestupov. Každý inštalatér, ktorý vytvorí prestup cez existujúcu požiarnu deliacu konštrukciu, zanechá v stenách, stropoch alebo podlahách otvory, medzery, škáry alebo dutiny. Cez každý z týchto otvorov sa požiar môže rozšíriť do susedných požiarnych úsekov. Ak nie sú prestupy alebo medzery riadne utesnené schválenými protipožiarnymi tmelmi, manžetami alebo nátermi, požiar sa rozšíri a zničí ďalšie časti budovy.

Majte na pamäti, že každá inštalácia prechádzajúca cez požiarne deliacu konštrukciu reaguje v prípade požiaru inak. Požiarne prestupy rôznych typov nemajú jedno univerzálne technické riešenie alebo riešenie s jedným typom materiálu. Systém sa musí prispôsobiť na mieru podľa rôznych typov inštalácií alebo druhov konštrukcií. Preto existuje široká škála riešení PROMAT pre požiarne prestupy, z ktorých každý je testovaný na špecifické použitie.

Nechránené priestory alebo dutiny, ktoré sú skryté v konštrukcii budovy, predstavujú nebezpečnú cestu, cez ktorú sa môže šíriť dym a požiar. Platí to najmä v prípade medzier a škár v stenách, podlahách, stropoch, strechách a fasádach, ako aj nad a pod nimi. Keďže sú tieto medzery a škáry skryté, predstavujú ešte väčšiu hrozbu ako zjavnejšie nedostatky v konštrukcii budovy.

Toto je 8 najčastejších chýb, ktorým sa vyhnite, aby ste správne realizovali požiarne prestupy.

Muž vykonáva požiarne tesnenie priestoru medzi materiálom prestupujúcej inštalácie a vnútorným okrajom otvoru prestupu.

Č. 1. Pozor na utesnenie inštalačnej medzery

Inštalačná medzera alebo priestor je škára medzi prestupujúcou inštaláciou (napr. káble, káblové žľaby alebo rúry) a vnútorným okrajom otvoru prestupu. Veľkosť inštalačnej škáry závisí od tvaru otvoru a od veľkosti materiálu prestupujúcich inštalácií.

Uistite sa, že inštalačná medzera a rozmery otvoru zodpovedajú zvolenému systému utesnenia prestupu. Vo všeobecnosti sa môžete riadiť usmernením, že by nemalo byť vyplnených viac ako 60 % otvoru, ak výrobca nevykonal skúšky inak. Ak je vzdialenosť medzi vnútorným okrajom otvoru prestupu a materiálom prestupujúcich inštalácií väčšia (ako sa uvádza v úradných schváleniach), systém požiarnej ochrany pravdepodobne nebude fungovať tak, ako by mal, a výsledkom bude to, že oheň alebo dym bude unikať cez medzery.

Pamätajte, že priestor medzi ostením otvoru prestupu a materiálom prestupujúcich inštalácií musí byť vyplnený testovaným protipožiarnym tesniacim systémom podľa špecifických skúšobných povolení. Vždy dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu systému alebo sa zúčastnite školenia, aby ste sa uistili, že urobíte správne rozhodnutie. V niektorých krajinách môžu inštaláciu protipožiarnych materiálov vykonávať len vyškolené osoby.

Muž vľavo si prezerá mobilnú aplikáciu pre výber riešenia pre požiarne prestupy - Promat Selector®. Druhý muž drží balenie protipožiarneho tmelu.

Č. 2. Nikdy nepoužívajte nevhodný produkt na požiarne prestupy

Každý typ elektrického kábla či kovového alebo plastového potrubia sa v prípade požiaru správa inak. Preto je každý výrobok na požiarne prestupy vyvinutý a skúšaný pre konkrétny typ materiálu prestupujúcich inštalácií v konkrétnej požiarne deliacej konštrukcii (stene alebo strope). Nikdy nepoužívajte materiály na požiarne prestupy, ktoré nie sú určené na konkrétne použitie. Nikdy nepoužívajte schválené materiály na požiarne prestupy plastových potrubí na požiarne prestupy kovových potrubí. Výber správneho riešenia požiarnych prestupov je dôležitý, pretože v prípade nesprávneho výberu je pri požiari ohrozený ľudský život. Aby ste predišli chybám, môžete použiť aplikáciu Promat Selector na webovej stránke alebo vo vašom smartfóne alebo tablete. Aplikácia Selector vás krok za krokom dovedie k správnemu riešeniu a výrobkom na požiarne prestupy.

Muž vľavo si prezerá aplikáciu pre výber riešenia požiarnych prestupov Promat Selector®. Muž vedľa neho číta pokyny k realizácii tesnenia prestupov.

Č. 3. Pozor na necertifikované výrobky na požiarne prestupy

Výrobky, u ktorých neboli vykonané skúšky, môžu byť nespoľahlivé a nemusia fungovať tak, ako sa predpokladá alebo ako to tvrdí výrobca.

V európskych krajinách sa vždy uistite, že používate „protipožiarne výrobky“, ktoré majú označenie CE pre určené použitie. Takéto výrobky vychádzajú z harmonizovanej európskej normy (EN), ak je k dispozícii, alebo európskeho technického posúdenia (ETA), ktoré je dôkazom, že požiarne skúšky boli posúdené a schválené certifikovaným orgánom, proces kontroly kvality je neustále monitorovaný a životnosť výrobkov je deklarovaná a kontrolovaná treťou stranou. Ku každému výrobku s označením CE je priložené vyhlásenie o parametroch (DoP), v ktorom sú uvedené základné parametre výrobku. Požiarne vlastnosti a parametre uvedené vo vyhlásení predstavujú zhrnutie správy o klasifikácii na základe skúšok a programe hodnotenia expozície (EXAP), ak je to relevantné. Vyhlásenie navyše obsahuje dôležité informácie o nemennosti parametrov výrobku (AVCP). Vyhlásenie poskytuje všetko, čo potrebujete na to, aby ste splnili miestne právne požiadavky platné v Európe, a obsahuje dôležité informácie o výrobkoch pre ostatné krajiny. Okrem vyhlásenia o parametroch musí dodávateľ výrobku poskytnúť pokyny na inštaláciu a kartu bezpečnostných údajov výrobku v jazyku príslušnej krajiny.

V ostatných regiónoch dbajte na dodržiavanie miestnych skúšobných noriem a stavebných predpisov.

Spoločnosť Promat ide dokonca ešte ďalej a vykonáva dodatočné skúšky, ktoré presahujú základné regulačné požiadavky, s cieľom zaistiť, že výrobky a systémy na požiarne prestupy splnia svoju úlohu podľa prísľubu v skutočných podmienkach požiaru.

Požiarne skúšky a niekedy aj klasifikačné protokoly sú priemyselným vlastníctvom, pričom niektoré podrobnosti a údaje sa považujú za neverejné. Vlastník nie je povinný ukázať tieto dokumenty zákazníkovi. Skutočnosť, že tieto správy sú overené oficiálnou nezávislou treťou stranou, však znamená, že sú stopercentne dôveryhodné.

Montážny pracovník na rebríku pripevňuje na strop protipožiarnu manžetu, ktorá je súčasťou tesniaceho systému pre požiarne prestupy PROMASTOP®-IM CBox 125.

Č. 4. Vyvarujte sa nesprávnej alebo nekvalitnej inštalácie

Nesprávna alebo nekvalitná inštalácia požiarnych prestupov je pravdepodobne najčastejšou príčinou zlyhania pasívnej požiarnej ochrany. Niektorí montážni pracovníci môžu byť v pokušení urobiť prácu rýchlejšie alebo lacnejšie, avšak jediný spôsob, ako zabezpečiť funkčnosť a účinnosť požiarnych prestupov je starostlivo dodržiavať pokyny, pretože aj malé odchýlky môžu oslabiť požiarnu odolnosť. Ani tie najlepšie výrobky nemôžu pri zlej alebo nesprávnej inštalácii fungovať tak, ako sa predpokladalo. Všetky produkty na požiarne prestupy sú schválené a certifikované špecializovanými inštitúciami, ako napríklad Inštitút stavebnej techniky, na základe kontrolovaného výrobného procesu a správnej inštalácie. Dbajte, aby inštaláciu vykonávali vyškolení a certifikovaní odborníci a aby školenie vykonal výrobca výrobku.

Vždy sa majte na pozore v prípade systémov, ktoré majú zložitý návod na montáž alebo ktoré si vyžadujú zložitú a náročnú inštaláciu, pretože existuje reálna možnosť, že budú nainštalované nesprávne. Hodnota protipožiarneho prestupu spočíva z časti aj v jednoduchosti montáže a zrozumiteľnosti návodu.

Muž vľavo ukazuje žene vpravo mobilnú aplikáciu Promat Selector® pre výber riešenia požiarnych prestupov.

Č. 5. Pokiaľ ide o požiarne prestupy, nikdy nerobte kompromisy

Možno je ťažké tomu uveriť, ale často sa stáva, že pri kontrolách na stavbách sa nikde nenachádzajú požiarne prestupy. Dôvodom je zvyčajne snaha o zníženie nákladov, nedostatočné znalosti miestnych predpisov o požiarnych prestupoch a ich inštalácie, úmyselné porušovanie predpisov alebo jednoducho nedostatočná komunikácia medzi dodávateľmi. Zahrávanie sa s ľudskými životmi a umožnenie voľného prechodu ohňa a dymu cez prestupy a škáry je neprijateľné a malo by sa mu za každú cenu zabrániť. Keďže všetky budovy, ktoré majú steny alebo stropy s požiarnou odolnosťou, podliehajú prísnym predpisom, projektanti by mali v projektovej dokumentácii definovať požiarne prestupy. Na výber je množstvo produktov, systémov a riešení a výber toho správneho by mal vychádzať z riadneho školenia od výrobcu. Je to nevyhnutné, ak chcú dodávatelia alebo montážne firmy splniť kritériá kontroly, znížiť dodatočné časové a finančné náklady a chrániť životy.

Montážna pracovníčka číta špecifikácie na protipožiarnom tmele. Na stole má viacero výrobkov na tesnenie požiarnych prestupov.

Č. 6. Nekombinujte rôzne značky

Nekombinujte výrobky alebo systémy od rôznych výrobcov. Každý výrobca navrhuje riešenia, podľa ktorých sa musí použiť každý výrobok slúžiaci na konkrétny typ požiarneho prestupu, aby sa splnila určitá trieda reakcie na oheň. Kombinácie výrobkov rôznych značiek zvyčajne nie sú skúšané, nemajú vyhlásenie o parametroch ani protokol o skúške alebo klasifikácii, a preto sa nesmú inštalovať. Spoločnosť Promat ponúka kompletný sortiment protipožiarnych produktov pre akýkoľvek typ prestupu. Naše výrobky na požiarne prestupy navyše navrhujú odborníci na požiarnu bezpečnosť, ktorí si uvedomujú všetky riziká požiaru a rozumejú pasívnej požiarnej ochrane a požiarne deliacim konštrukciám.

Montážny pracovník drží dosku z minerálnej vlny ošetrenú protipožiarnym náterom PROMASTOP®-CC.

Č. 7. Buďte opatrní pri používaní minerálnej vlny

Väčšina požiarne odolných tesnení prestupov, škár a medzier zvyčajne spočíva vo výplni otvorov minerálnou vlnou s teplotou topenia nad 1000 °C. Aby sa zabránilo potenciálnemu šíreniu ohňa a dymu z jednej alebo oboch strán steny alebo podlahy, mala by sa každá medzera utesniť špeciálnymi protipožiarnymi tesniacimi materiálmi, ako sú akryláty alebo silikóny. Pri inštalácii minerálnej vlny sa môžete stretnúť s problémami, ako je nesprávna hustota alebo kvalita použitého materiálu, čo vedie k oslabeniu požiarnej odolnosti systému počas požiaru. Ďalším častým problémom pri používaní minerálnej vlny je nesprávne stlačenie počas montáže v dôsledku nesprávnych pokynov alebo výpočtov, ktoré vedú k zníženiu požiarnej odolnosti systému. Existujú aj iné systémy, pri ktorých sa nepoužíva minerálna vlna, a tieto by sa mali zvážiť práve kvôli uvedeným problémom. Spravidla používajte len minerálnu vlnu, ktorá je povolená na použitie v protipožiarnom systéme, ako to uvádza dodávateľ a je overená požiarnou skúškou.

Muž s tabletom sleduje 2 montážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú tesnenie požiarnych prestupov.

Č. 8. Uistite sa, že sa vo fáze návrhu nezabudlo na požiarne prestupy

Už vo fáze návrhu je potrebné profesionálne plánovanie, aby sa zaistilo, že sa pri stavbe použijú správne výrobky a systémy. Konštruktér alebo projektant musí vybrať najefektívnejšie riešenie pre požiarne prestupy, ktoré zapadá do celého plánu požiarnej ochrany. Dobrá komunikácia a spolupráca medzi zadávateľmi, dodávateľmi a zhotoviteľmi sú kľúčom k správnemu vykonaniu práce a k eliminácii dodatočných prác alebo nákladov v budúcnosti. Preto sa objekty BIM stávajú čoraz dôležitejšími na uľahčenie procesu výstavby pre architektov, dodávateľov, montážnych pracovníkov a vlastníkov budov. Výrobcovia, ktorí sa podelia o svoje znalosti a skúsenosti, môžu poskytnúť podporu počas celého procesu. Spoločnosť Promat má špecializovaný tím technikov a odborníkov na požiarne prestupy. Ak vám chýbajú dôležité informácie alebo potrebujete vedieť ich názor, neváhajte sa na nich obrátiť, ochotne vám pomôžu.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb