Požiarne deliace konštrukcie – bránia šíreniu ohňa

Požiarna deliaca stena z protipožiarnych dosiek s kovovou konštrukciou

Požiarne deliace konštrukcie sú všetky vertikálne a horizontálne konštrukčné prvky v budove, ktoré bránia ďalšiemu šíreniu požiaru, a tak umožňujú bezpečnú evakuáciu osôb a zásah hasičských jednotiek.

Rozdelenie na požiarne úseky ako opatrenie na prevenciu proti šíreniu ohňa

Každý požiar začína malým ohňom, ktorý sa postupne zväčšuje. Ak je v blízkosti dostatok horľavých materiálov a kyslíka, a neexistujú žiadne fyzické prekážky, ktoré by zamedzili šíreniu požiaru, môže sa rýchlosť jeho šírenia a teplota rýchlo zvýšiť, až napokon zničiť časť budovy, celú budovu alebo dokonca niekoľko budov.

Požiarna bezpečnosť predstavuje opatrenia s cieľom zabrániť týmto situáciám. Regulovať množstvo horľavých materiálov v budove je náročné, nakoľko dekoratívne aplikácie a používané materiály vo vnútri budov sa často menia počas ich životnosti bez toho, aby sa dôkladne zvážila požiarna bezpečnosť. Obmedzenie prístupu kyslíka v rámci protipožiarnej stratégie prináša veľké riziká, pretože môžu vznikať toxické plyny alebo zmesi horľavých plynov. V záujme obmedzenia šírenia požiaru sa budova rozdelí na požiarne úseky. Kým požiar vyčíňa v rámci jedného úseku, osoby v ostatných častiach budovy majú čas na bezpečnú evakuáciu a hasičské jednotky na vstup do budovy a protipožiarny zásah. Každý požiarny úsek je ohraničený požiarne odolnými prvkami. To znamená, že tieto prvky boli navrhnuté a skúšané s cieľom zamedziť šíreniu požiaru a horúcich plynov do susediacich úsekov. Tieto prvky môžu byť:

  • vertikálne (steny, priečky, vertikálne membrány)
  • horizontálne (podlahy, stropy, horizontálne ochranné membrány). Odolnosť najslabšieho prvku určuje čas rozšírenia požiaru do susedného úseku.
Ilustrácia horiacej miestnosti a reakcie na oheň; a požiarne odolnej steny, ktorá bráni šíreniu požiara do druhej miestnosti - bez textu
Požiarne deliace konštrukcie inštalované v budove

Celistvosť (E)

Vertikálne a horizontálne konštrukčné prvky v budove, ktoré bránia ďalšiemu šíreniu požiaru, sa spravidla označujú ako požiarne deliace konštrukcie. Požiarne deliace konštrukcie a ich umiestnenie určuje projektant (alebo technik požiarnej ochrany) v súlade s predpismi o požiarnej bezpečnosti tak, aby každý požiarny úsek ohraničoval určitú maximálnu podlahovú plochu alebo chránil únikovú cestu.

Kritériá požiarnej odolnosti požiarnych stien – ako zabraňujú šíreniu požiaru?

Požiarne steny musia spĺňať jedno alebo viac kritérií na efektívne zabránenie požiaru:

  • E: Celistvosť – schopnosť zastaviť šírenie ohňa a horúcich plynov.
  • I: Izolácia – schopnosť zabrániť zvýšeniu teploty na požiarom nezaťaženej strane steny. Vo väčšine prípadov sa teplota na tejto strane steny nezvýši v priemere o viac ako 140 °C alebo 180 °C lokálne, v porovnaní s počiatočnou teplotou.
  • R: Nosnosť – schopnosť konštrukcie niesť zaťaženie alebo pôsobenie vplyvu bez toho, aby sa zrútila. Platí len v prípade, ak aj deliaca stena má nosnú funkciu. Požiarna odolnosť je vždy vyjadrená v minútach a zvyčajne v triedach, ktoré sú násobkami 30 minút. Napríklad nosná podlahová deliaca stena, ktorá dokáže odolávať požiaru po dobu najmenej 90 minút, bude označená triedou odolnosti “REI 90”, a sendvičová (nenosná) deliaca stena, ktorá zabraňuje prieniku ohňa a zvýšeniu teploty po dobu najmenej 60 minút, bude označená triedou odolnosti “EI 60”.
Fotografia interiéru budovy, kde steny ošetrené protipožiarnym náterom vytvárajú požiarne oddiely

Kritériá E a I majú za cieľ zastaviť šírenie požiaru. V prípade, že sa požaduje len kritérium “E” (celistvosť), môže sa teplota neexponovaného povrchu zvýšiť bez obmedzenia. Ak však neexponovaný povrch dosiahne vysoké teploty, môžu sa horľavé materiály v susednom (nepožiarnom) úseku spontánne vznietiť. To by spôsobilo rozšírenie požiaru do tohto úseku ešte pred tým, než by cez konštrukciu prenikol oheň alebo horúce plyny. V záujme zabránenia týmto situáciám sa kritérium “I” (izolácia) vyžaduje v prípade požiarnych deliacich konštrukcií, únikových ciest, podláh a pod.

V prípade nosného prvku s označením “EI” alebo “REI”, môže cez konštrukciu preniknúť studený dym, keďže skúšobné normy sa týkajú len horúcich plynov. Počas požiaru môže pôsobením tepla dôjsť k aktivácii intumescentných materiálov v spojoch a tesneniach prestupov ktoré vytvoria pevnú hranicu. Predtým, než sa požiar rozšíri až k deliacej konštrukcii, môže cez ňu preniknúť studený dym. Tento dym zvyčajne neprispieva k šíreniu požiaru, avšak je často škodlivý pre osoby, ktoré sa v budove nachádzajú. Šíreniu dymu sa dá najlepšie zabrániť pomocou pevne priliehajúcich produktov, ideálne v kombinácii so systémom odsávania dymu, ktorý ho odvádza bez toho, aby dochádzalo k tvorbe pretlaku.

Vizualizácia prierezu protipožiarnej deliacej steny

Typy deliacich konštrukcií

Existuje niekoľko skúšobných noriem pre horizontálne a vertikálne deliace konštrukcie. Každá skúšobná norma sa vzťahuje na príslušný typ konštrukcie.

Vertikálne deliace konštrukcie

Nenosné deliace konštrukcie sú často steny z tehál alebo betónu, sendvičové steny alebo steny šácht. V niektorých prípadoch sa vyžaduje rekonštrukcia existujúcej steny tak, aby plnila funkciu deliacej konštrukcie, alebo aby spĺňala kritériá požiarnej odolnosti stanovené miestnymi predpismi alebo projektantom. Dokonca aj v prípade nosných konštrukcií, ako sú napr. betónové steny, sa môže vyžadovať rekonštrukcia za účelom zvýšenia stupňa jej požiarnej odolnosti.

V závislosti od konštrukčného návrhu konštrukcie môže v prípade požiaru dôjsť k jej významnej deformácii. Deliace prvky, najmä protipožiarne materiály, sa musia týmto deformáciám prispôsobiť a zároveň si musia zachovať požiarnu odolnosť.

Z tohto dôvodu sa protipožiarne dosky musia vždy skúšať za príslušných podmienok použitia. Rovnako je potrebné v praxi použiť aj povrchovú úpravu spojov, ktorá bola použitá pri skúškach, aby sa zachovala celistvosť prvku v prípade požiaru.

Deformácia značne závisí tiež od výšky a šírky skúšobnej vzorky. Preto je potrebné, aby sa v rámci skúšobnej správy alebo certifikátu vždy jasne uvádzali obmedzenia výšky a šírky, ktoré sú v praxi prípustné. V príslušných európskych skúšobných normách je vzhľadom na veľkosť skúšobných pecí maximálna výška pri požiarnych skúškach zvyčajne 3 alebo 4 metre. V niektorých prípadoch je možné zväčšiť výšku prvku o 1 meter nad skúšaný rozmer, ak sú počas požiarnej skúšky splnené ďalšie kritériá. S cieľom vyhovieť požiadavkám trhu je možné skúšať vyvýšené prvky v niektorých peciach v ich skutočnej výške, alebo je možné urobiť výpočet na základe špecifických kódov pre extrapoláciu na vyvýšené výšky.

Potrubia a káble prechádzajú cez priečku a zobrazujú požiarne tesnenie prestupov

Väčšina deliacich konštrukcií je prerušovaná prestupmi rúr alebo káblov, ktoré skrz ňu prestupujú, ale aj v podobe zásahov na jednej strane konštrukcie, ako je to napríklad v prípade elektrických zásuviek. Tieto prerušenia predstavujú slabé miesta z hľadiska požiarnej odolnosti. Steny Promat sú skúšané spolu s riešeniami pre zásuvky a iné bežné narušenia, a v ponuke máme aj širokú škálu tmelov na utesnenie prestupov káblov a rúr.

Všetky požiarne deliace konštrukcie sú skúšané v štandardných konfiguráciách, avšak vždy existujú rozdiely medzi skúšobnou vzorkou a aplikáciou na mieste. Niektoré z týchto rozdielov sú overené priamo v praxi alebo len inžinierskym úsudkom, avšak často je nevyhnutné vykonať špecifické skúšky. Sú to napríklad rohy stien, spojenie medzi stenou a podlahovou doskou, podpery pre sprinklerové systémy alebo regály upevnené na stenách, ktoré tiež musia byť podrobené skúške požiarnej odolnosti.

Všetky tieto „detaily“ zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti požiarnej bezpečnosti a nesmú byť podcenené. Už roky sme lídrami v oblasti skúšania komplexných a reálnych konfigurácií a vieme ponúknuť riešenia pre každú situáciu.

V praxi je jedným z kritických prvkov nenosnej deliacej konštrukcie miesto spojenia deliacej steny so stropom alebo podlahou nad ňou. V tomto mieste je potrebné počítať s určitým posunom v dôsledku možných deformácií steny ako aj podlahy nad ňou, ku ktorým dôjde v prípade požiaru. Zároveň je však potrebné, aby toto miesto zostalo uzavreté a chránené proti požiaru. Preto sme vyvinuli špecifické riešenia závesov, ktoré sa prispôsobia posunu a zabránia šíreniu požiaru.

Vizualizácia štyroch systémov horizontálnych požiarnych deliacich konštrukcií

Horizontálne deliace konštrukcie

Horizontálne deliace konštrukcie môžu byť skúšané rôznymi spôsobmi, a to výrazne ovplyvňuje, akú účinnosť budú mať v praxi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zvoliť taký systém protipožiarnej ochrany, ktorý bol skúšaný v konfigurácii, ktorá vyhovuje vašim špecifickým potrebám.

Väčšina národných stavebných predpisov stanovuje požiadavky v prípade “požiaru zdola”: kedy dochádza k šíreniu požiaru zo spodného do horného úseku. V niektorých prípadoch existujú aj predpisy pre “požiar zhora”: kedy dochádza k šíreniu požiaru z horného do spodného úseku. Obe situácie majú veľmi odlišný vplyv na konštrukciu, preto sa musia vykonať skúšky zvlášť.

Najčastejšie používané horizontálne požiarne deliace konštrukcie sú:

  • nezávislé stropy (stropné membrány)
  • nehorľavé stropy alebo stropy s nízkou horľavosťou
  • stropné podhľady, ktoré prispievajú k požiarnej odolnosti nosných prvkov (ochranné systémy)
  • strop ako súčasť protipožiarnych strešných konštrukcií s dutinami alebo bez nich.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb