Stadion Ferenc Puškaš, Budimpešta: Odvođenje toplote i dima

Slika koja prikazuje kako izgleda novi stadion Ferenc Puškaš

O projektu poput stadiona Ferenc Puškaš, koji je predviđen za 67.000 ljudi, može se govoriti iz mnogih aspekata; sistem za odvođenje toplote i dima je tema pokrivena ovim člankom.

U višespratnim zgradama i objektima velikog kapaciteta kao što su sportski objekti, bezbedna evakuacija i protivpožarna zaštita su prioritetna pitanja. Za takve objekte uvedena su stroga zakonska pravila.Postoje dve glavne kategorije rešenja za zaštitu od požara: aktivna i pasivna zaštita od požara.

Aktivna protivpožarna zaštita stadiona Ferenc Puškaš

Aktivna zaštita od požara uključuje s jedne strane uređaje koji automatski detektuju izbijanje požara, a s druge strane uređaje koje aktiviraju ovi sistemi ili drugi pomoćni uređaji, a koji suzbijaju požar poluautomatskim postupkom ili delovanjem prema datom principu. U takve sisteme spadaju, na primer, sistemi za gašenje požara vodom, gasom i penom.

Šematski dijagram mehaničkog odvođenja toplote i dima

Pasivna protivpožarna zaštita sportske arene

Pasivni sistemi zaštite od požara (arhitektonska protivpožarna zaštita) uključuju sve elemente zgrade koji su ugrađeni i služe za sprečavanje požara bez bilo kakvih aktivnih vatrogasnih operacija. Isti povećavaju konstrukcijsku stabilnost i sprečavaju izbijanje i širenje požara tokom određenog vremenskog perioda. Takve mere uključuju, na primer, odvođenje dima i dovođenje svežeg vazduha. Mnoge zgrade imaju konstrukciju koja sprečava odvođenje toplote i dima putem gravitacije, tako da su im potrebni uređaji za prinudno odsisavanje koji služe za odvođenje toplote i dima i za snabdevanje svežim vazduhom.

Slika zaptivke za kombinovani prodor PROMASTOP® CC

Konstrukcije pasivne zaštite od požara

Konstrukcije pasivne zaštite od požara imaju ispitane parametre otpornosti na požar i mogu da uspore ili čak zaustave širenje požara tokom određenog vremenskog perioda.

Ove konstrukcije obuhvataju takozvane zaptivke za zaštitu od požara koje su prema Nacionalnom pravilniku o bezbednosti od požara definisane kao sistemi za ispunu otvora, zatvaranje otvora i linearno zaptivanje otvora. One su obično poznate kao pasivni blokovi protivpožarne zaštitne barijere, koji se koriste za bezbedno odvajanje različitih celina u kojima postoji opasnost i požarnih sektora zgrade, kao i za sprečavanje širenja toplote (parametar “I”) i fizičkih uticaja požara, poput dima (parametar “E”) ili potpunog požara (parametar “EI”), u susedne celine.

Odvođenje dima i toplote

Ključni deo pasivne zaštite od požara je odgovarajuće odvođenje toplote i dima. Mehanički sistemi za odvođenje toplote i dima često koriste ventilacione kanale koji prolaze kroz više požarnih sektora. Važno je napomenuti da uobičajeni ventilacioni kanali od čeličnog lima sami po sebi ne ispunjavaju kriterijume za zaštitu od požara jer se u požaru brzo zagrevaju i deformišu. Čelični ventilacioni kanali za odvođenje toplote i dima treba da budu sertifikovani, sa specijalnom toplotnom izolacijom i ponekad sa kompenzatorima za prihvatanje toplotnih dilatacija, često ojačani iznutra.

Pored pomenutog vrlo složenog sistema čeličnih ventilacionih kanala, ventilacioni kanali izrađeni od kalcijum-silikatnih konstrukcijskih ploča za zaštitu od požara optimizovani su i ispitani posebno za odvođenje toplote i dima. Promat, kao proizvođač sredstava za zaštitu od požara, nudi takve moderne, sertifikovane sisteme, a Promatov sistem za odvođenje toplote i dima, klasifikovan kao EI 120 S multi, upotrebljen je u stadionu Ferenc Puškaš. Sistem je sertifikovan za otpornost na požar do 120 minuta u standardnom ispitivanju pomoću požarne krive za zatvoren prostor, a izrađen je od kalcijum-silikatnih građevinskih ploča čija je klasa reakcije na požar A1, a može se ugraditi na licu mesta u vidu trostranih ili četvorostranih konstrukcija. Dok se konvencionalni ventilacioni kanali izrađuju i toplotno izoluju u dva koraka, ovaj sistem se može izraditi u jednom koraku, što optimizuje i vreme izrade i nabavku materijala.

Slika 120-minutnog sistema za odvođenje toplote i dima u stadionu Ferenc Puškaš

Stodvadesetminutni sistem za odvođenje toplote i dima koji je ugrađen na stadionu Ferenc Puškaš proizvela je kompanija Dibu Kft. koja ima veliko iskustvo u pasivnoj prevenciji požara, što garantuje bezbednost nove fudbalske arene.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža