Promat protivpožarni premazi iz PROMAPAINT® linije proizvoda

Promapaint protivpožarni premazi su prva linija protivpožarne zaštite čeličnih konstrukcija

Posebno značajne osobine čeličnih konstrukcija su:

 • Velika mehanička čvrstoća
 • Mala težina konstrukcije
 • Duktilnost (sposobnost deformacije pre loma)
 • Kratko vreme izvođenja
 • Mogućnost relativno jednostavnog menjanja dodavanjem ili uklanjanjem konstruktivnih elemenata i
 • Recikliranje starih ili korišćenih profila

Međutim, sa povišenjem temperature usled požara, gde temperatura dostiže 500°C ili više, može vrlo brzo da dođe do deformacije i urušavanja čeličnih i ostalih konstrukcija (drvenih i betonskih, na primer). Stoga je neophodno da čelični elementi imaju potrebnu otpornost na požar.

Time bi se izbeglo, ili bar donekle odložilo, kritično izvijanje i urušavanje izazvano požarom i dobilo na vremenu za evakuaciju prisutnih osoba i reakciju spasilačkih i vatrogasnih ekipa.

Jedno od rešenja su protivpožarni premazi, takođe poznati i kao reaktivni, ekspandirajući i intumescentni, iz PROMAPAINT® linije proizvoda. Njihovim nanošenjem se sprečava pogoršanje mehaničkih svojstava čelika i, posebno, nosivosti.

Zašto odabrati Promat protivpožarni premaz?

Ekspandirajući premazi za čelične konstrukcije se lako i brzo nanose tokom izgradnje i obezbeđuju atraktivnu završnu obradu. Samim tim, ne ugrožavaju složene konstrukcije i oblike izrađene od čelika. Time pružaju klijentima estetsku prednost tamo gde je izložena čelična konstrukcija sastavni deo dizajna ili kada je oblaganje pločama suviše složeno.

Ovo omogućava maksimalan arhitektonski izraz za objekte poput aerodroma, stadiona, objekata za razonodu, bolnica i poslovnih zgrada. Zbog toga se intumescentne boje sve više koriste kao način obezbeđenja pasivne zaštite od požara za čelične i druge konstrukcije koje se upotrebljavaju u savremenim projektima.

Ekspandirajući premazi iz linije proizvoda Promapaint štite čelične konstrukcije od požara

Da bi se obezbedila nosivost čelične konstrukcije u trajanju od 90 minuta ili duže, najčešće korišćena zaštita pločama je takođe i najpovoljnija. Za kraće periode zaštite od požara, možemo da biramo između nekoliko vrsta zaštite. Jednu od njih predstavljaju Promatovi protivpožarni premazi PROMAPAINT®-SC3 i PROMAPAINT®-SC4.

Troškovi primene i trajnost optimizovani su poslednjih godina napretkom u razvoju proizvoda i inovacijama materijala, što je rezultiralo trajnijim rešenjima. Dodajte ovo rastućem broju dobavljača koji se pojavljuju na tržištu i postaje jasno zašto je ovaj sistem postao često korišćena metoda protivpožarne zaštite čelika, paralelno sa sistemima koji se zasnivaju na pločama.

Koji PROMAPAINT® protivpožarni premaz odabrati za svoj projekat?

Sektor za istraživanje i razvoj kompanije Promat poseduje veliko iskustvo u zaštiti od požara i, konkretnije, zaštiti nosećih konstrukcija. Oslanjajući se na prethodna iskustva, sektor je osmislio i razvio protivpožarne premaze PROMAPAINT®-SC3 i PROMAPAINT®-SC4 kako bi se zadovoljile sve tržišne potrebe.

Oba intumescentna premaza se sastoje od smola i punila različitih performansi i karakteristika i potpuno su ispitana u skladu sa evropskim standardom EN 13381-8.

Obe boje imaju široku primenu unutar objekata i u otvorenim halama. Takođe, predviđeni su za sve uslove (unutrašnje, poluizložene i izložene) prema smernicama ETAG 018-2, koje se koriste kao EAD i prema najnovijem dokumentu EAD 350402-00-1106. Mogu se koristiti za profile sa izuzetno visokim faktorom preseka (Ap/V)).

PROMAPAINT®-SC3 premaz za čelične i betonske konstrukcije

PROMAPAINT®-SC3 je ekspandirajuća boja koja se razređuje vodom. Poseduje CE znak u sladu sa ETA. Ispitana je za čelične konstrukcije i betonske elemente prema evropskim standardima (EN 13381-8 za čelik i EN 13381-3 za beton). Pomoću ovog Promat intumescentnog premaza, čelične ili betonske konstrukcije postižu klase otpornosti na požar od R (EI) 15 do R (EI) 180. Proizvod se najčešće koristi za visoke klase otpornosti na požar. Upotrebljiv je za čelične profile kružnog i pravougaonog šupljeg preseka, ali i za grede i stubove.

PROMAPAINT®-SC4 pp boja za čelične konstrukcije i kompozitne ploče

PROMAPAINT®-SC4 je jednokomponentna ekspandirajuća boja u vodenoj emulziji koja se sastoji od sintetičke smole posebno formulisane za čelične konstrukcije. Poseduje oznaku CE u skladu sa ETA i ispitana je prema evropskim standardima za čelik, beton i kompozitne noseće ploče (EN 13381-5).

Čelične ili betonske komponente pomoću premaza postižu klase otpornosti na požar od R 15 do R 120. Ovaj proizvod se najčešće koristi za postizanje nižih i srednjih klasa otpornosti (R30-R60) na požar sa odličnim performansama na otvorenim čeličnim profilima.

Promat ekspandirajuće boje: prednosti i performanse

Proizvodi PROMAPAINT® se trebaju koristiti u prostorima u kojima se nanošenje proizvoda na bazi rastvarača smatra opasnim po životnu sredinu. Pored toga, Promat protivpožarni premazi se trebaju koristiti u bilo kojim prostorima gde borave ljudi, poput bolnica, domova zdravlja, škola i javnih objekata. Ovi proizvodi pružaju sledeće prednosti za kupca:

 • estetske prednosti za projekte kod kojih je izložena čelična konstrukcija važna karakteristika dizajna (čelični elementi ostaju vidljivi)
 • tanak i bešavan izgled, zbog manjih debljina slojeva koji se nanose
 • do 750 mikrona (debljina suvog filma) u jednom sloju nanesenom raspršivanjem
 • lako se nanosi
 • može se ponovo premazati, a popravke ne ugrožavaju otpornost na požar prema zvaničnim požarnim ispitivanjima
 • može se ponovo premazati, a popravke ne ugrožavaju otpornost na požar prema zvaničnim požarnim ispitivanjima
 • podesan za pocinkovane čelične konstrukcije
 • završni sloj nije neophodan za unutrašnju upotrebu pri niskoj vlažnosti (Z2)
 • potpuno izložen (X) sa odgovarajućim završnim premazima
 • ispitan i odobren za otvorene i šuplje čelične profile za klase otpornosti na požar do R (EI) 180 (PROMAPAINT®-SC3) i do R 120 (PROMAPAINT®-SC4)
 • poboljšanje otpornosti na požar nosećih elemenata od opeke i armiranog betona (samo PROMAPAINT®-SC3)
 • bez rastvarača, izuzetno nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Performanse i debljina intumescentnih sistema

Osobina materijala da je ekspandirajući ili intumescentan znači da materijal ekspandira ili bubri, kao rezultat izlaganja toploti, čime se povećava njegova zapremina i smanjuje gustina. Konkretno, ekspandirajuća boja je premaz koji reaguje na toplotu širenjem na kontrolisan način, uvećavajući svoju prvobitnu debljinu između 40 i 200 puta.

Tako se stvara ugljenisana masa, formirana od velikog broja mehurića koji deluju kao izolacioni sloj koji štiti podlogu.

Prazan prostor sa vidljivom čeličnom konstrukcijom zaštićenom intumescentnim Promapaint protivpožarnim premazom

Glavna primena reaktivnih premaza jeste sprečavanje rušenja konstrukcije zgrade, što se može dogoditi ako noseći elementi dostignu kritično stanje.

Kod čelika je to vezano za kritičnu temperaturu. Ista se definiše kao temperatura pri kojoj nosivost postaje jednaka uticajima primenjenih opterećenja (čelični element je vrlo blizu urušavanja). Kritična temperatura čelika može da varira od 350°C do 750°C, što uglavnom zavisi od šeme opterećenja, ali u većini slučajeva kreće se između 500°C i 620°C.

Priprema i nanošenje Promat reaktivnih premaza

Reaktivni premazi zahtevaju veći stepen nadzora životne sredine od konvencionalnih proizvoda za zaštitu od požara. Premazi na bazi vode su obično osetljivi na vlagu i moraju se zaštititi od visoke vlažnosti, kiše i posledičnog skupljanja vode odgovarajućim završnim premazima. Ukoliko se to ne učini, mogu se javiti vazdušni mehurovi i/ili raslojavanje.

Tokom nanošenja PROMAPAINT® protivpožarnih premaza i sušenja materijala, uslovi primene treba da budu u sledećim granicama, pri čemu se očitavanja beleže najmanje dva puta dnevno, na početku i kraju radnog dana:

 • Podloga treba da bude čista, suva i bez prašine, ljuspi i rđe koji lako otpadaju, ulja i drugih sredstava koja sprečavaju dobro prianjanje. Pre nanošenja intumescentog premaza mora se naneti kompatibilan osnovni premaz.
 • PROMAPAINT® pp boje treba nanositi kada su temperature podloge i temperature okolnog vazduha 10°C ili više. Ovu temperaturu treba održavati 24 sata nakon nanošenja. Maksimalne temperature podloge i okolnog vazduha ne bi trebalo da prelaze 35°C. Relativna vlažnost vazduha bi trebalo da bude ispod 80%.
 • Površina mora biti suva, a temperatura površine mora uvek iznositi najmanje 3°C iznad tačke rose. U skladu sa dobrom praksom bojenja, nanošenje ne bi trebalo da se odvija u uslovima koji se pogoršavaju. Izbegavajte nanošenje ako postoji mogućnost stvaranja kondenzacije na čeliku prilikom pada temperature ispod 10°C.
 • PROMAPAINT® se ne sme nanositi ako je na čeliku koji treba da se premazuje prisutna kondenzacija.

Oprema za bezvazdušno raspršivanje je poželjna metoda za brzu i ravnomernu završnu obradu. Nanošenje četkom ili valjkom je podesna metoda, ali se obično preporučuje samo za male površine i popravke. Koristite četku od visokokvalitetnog lateksa ili kratkodlaki valjak.

Izgled proizvoda koji se nanose četkom ili valjkom razlikuje se od izgleda premaza koji se nanosi raspršivanjem, čime se obezbeđuje najglatkija završna obrada.

Buduća kontrola i održavanje

Protivpožarna svojstva intumescentnih sistema održavaju se sve dok se održava integritet premaza i ne dolazi do propadanja materijala. U vezi toga, potrebno je da se sprovode redovne kontrole sistema zaštite od požara.

Sva oštećena područja, nedostaci itd. moraju se popraviti kako je preporučeno u uputstvima za nanošenje. Intervali kontrole za projekat treba da se navedu u specifikacijama.

Po pravilu, kontrole treba obavljati na svake dve godine nakon deklarisanog vremena trajnosti/radnog veka. Premazi PROMAPAINT® su ispitani za maksimalnu trajnost prema ETAG 018-2.

Napomena: trajnost je povezana sa određenim uslovima izloženosti i specifična je za projekat.

Dva primera čeličnih konstrukcija zaštićenih Promapaint ekspandirajućim premazom

Vanredne intervencije na održavanju, tj. u slučaju oštećenja pp sistema usled mehaničkog dejstva, apsorpcije vode, namernog odstranjivanja itd. moraju se odmah obaviti. Ako je potrebno, završni slojevi se moraju održavati kao kontinualan film kako bi se proizvodi PROMAPAINT® zaštitili od dejstva okoline.

Međutim, formiranje prekomerne debljine završnog sloja može biti štetno za sistem zaštite od požara i mora se izbegavati. Kao smernica, maksimalan preporučeni broj završnih slojeva je tri, pri čemu se nanosi 30 mikrona debljine suvog filma (DFT) po sloju. Ukupna debljina ne može biti veća od 90 mikrona, bez obzira na broj slojeva nanesenog završnog premaza.

S obzirom na sve specifičnosti, propise i zahteve, potrebno je poznavanje materijala kako bi se pravilno naneo izabrani zaštitni premaz. Da bi sistem zaštite pravilno funkcionisao u slučaju požara, moraju se uzeti u obzir sva uputstva proizvođača. Debljina premaza je veoma važna, pa samim tim samo specijalno obučeni timovi mogu da se bave nanošenjem.

Koje su mere protivpožarne zaštite čeličnih konstrukcija?

Osmišljeno je više mera sa jednom zajedničkom osobinom – sve se moraju uzeti u obzir u fazi planiranja. Takve mere zavise od nekoliko tehničkih faktora, kao što su:

 • Očekivano opterećenje ili druge sile
 • Očekivano održavanje
 • Izgled
 • Ekonomski aspekti, faktori vezani za vreme, težina ugradnje i mnogi drugi elementi
< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža