Reaktívne protipožiarne nátery z produktového radu PROMAPAINT®

Požiarna ochrana oceľových konštrukcií je veľmi dôležitou súčasťou pasívnej požiarnej ochrany.

V porovnaní s tradičnými stavebnými materiálmi môžu oceľové konštrukcie poskytnúť projektantom vyššiu flexibilitu. V modernej výstavbe sú čoraz rozšírenejšie vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, akými sú vysoká mechanická pevnosť, nízka konštrukčná hmotnosť, ťažnosť, krátky čas realizácie, pomerne jednoduchá úprava pridaním alebo odstránením konštrukčných prvkov a čoraz dôležitejšia vlastnosť – možnosť recyklovať staré alebo použité profily. Zistite prečo protipožiarne nátery majú významnú úlohu pri ochrane oceľových konštrukcií.

Z dôvodu zhoršenia mechanických vlastností (najmä nosnosti) pri zvýšenej teplote (napr. v prípade požiaru, kedy môže ľahko dosiahnuť teplotu 500 °C alebo viac), môže veľmi rýchlo dôjsť k deformácii a zrúteniu konštrukcie. Je preto nevyhnutné, aby oceľové prvky mali potrebnú požiarnu odolnosť a dokázali zabrániť zrúteniu alebo strate stability v dôsledku požiaru, prípadne ich aspoň oddialili, aby sa získal čas potrebný na evakuáciu osôb a záchranných zložiek.

Vyvinuli sme niekoľko ochranných opatrení, ktoré majú jednu spoločnú charakteristiku – všetky sa musia zohľadniť už vo fáze plánovania, pretože ich použitie závisí od viacerých technických faktorov, ako sú napríklad predpokladané zaťaženie alebo iné sily, predpokladaná údržba, vzhľad, ekonomické aspekty, faktory súvisiace s poveternostnými podmienkami, náročnosť inštalácie a mnohých ďalších prvkov.

Jedným z takýchto riešení je požiarna ochrana protipožiarnym ochranným náterom (tiež známy ako reaktívny náter).

Prečo si vybrať protipožiarny náter?

Intumescentné nátery umožňujú ľahkú a rýchlu aplikáciu vo fáze výstavby a predstavujú atraktívnu povrchovú úpravu, ktorá nepôsobí rušivo na zložitých návrhoch a tvaroch vytvorených z ocele. Zákazníkom tak poskytuje estetickú pridanú hodnotu v miestach, kde je odkrytá oceľová konštrukcia neoddeliteľnou súčasťou dizajnu, alebo tam, kde by bol obklad doskami príliš náročný. Architektonické vyjadrenie v prípade budov, ako sú letiská, štadióny, centrá voľného času, nemocnice a kancelárske budovy teda zostáva zachované v maximálnej miere. Preto sú intumescentné nátery čoraz rozšírenejším prostriedkom pasívnej požiarnej ochrany oceľových konštrukcií, ktorý sa používa v moderných architektonických návrhoch.

Dva protipožiarne nátery z produktového radu Promapaint vedľa oceľovej konštrukcie

Ochranné dosky predstavujú najdostupnejší aj najčastejšie používaný spôsob zaistenia únosnosti konštrukcie na 90 a viac minút. Na zaistenie požiarnej ochrany na kratší čas je možné vybrať si z niekoľkých druhov ochranných prostriedkov. Jedným z nich sú reaktívne protipožiarne nátery Promat.

Náklady na ich aplikáciu a trvanlivosť sa v priebehu posledných rokov optimalizovali vďaka pokroku vo vývoji produktov a inováciám materiálov, ktoré priniesli úspornejšie riešenia. V kombinácii so stále narastajúcim počtom dodávateľov prichádzajúcich na trh sa tento systém stal spolu so systémom ochranných dosiek často používanou metódou požiarnej ochrany ocele.

Aký intumescentný náter si vybrať pre váš projekt?

Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti požiarnej ochrany, a predovšetkým v oblasti ochrany nosných konštrukcií, oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti Promat navrhlo a vyvinulo dva intumescentné nátery, ktoré sú zložené zo živíc a plnív s rôznymi úžitkovými vlastnosťami a charakteristikami, tak aby vyhoveli všetkým požiadavkám trhu. Oba protipožiarne nátery sú úplne testované podľa európskej normy EN 13381-8 a môžu sa použiť pre profily s extrémne vysokým súčiniteľom prierezu (Ap/V).

PROMAPAINT®-SC3 je vodou riediteľný intumescentný náter, ktorý má označenie CE na základe ETA. Protipožiarne nátery boli testované pre oceľové konštrukcie a betónové komponenty podľa európskych noriem (EN 13381-8 pre oceľ a EN 13381-3 pre betón). Oceľové alebo betónové komponenty ošetrené náterom dosahujú triedy požiarnej odolnosti od R(EI) 15 do R(EI) 180. Tento produkt sa používa hlavne pre triedy vysokej požiarnej odolnosti a pre kruhové a obdĺžnikové duté oceľové profily (nosníky aj stĺpy).

PROMAPAINT®-SC4 je jednozložkový intumescentný náter vo vodnej emulzii zložený zo syntetickej živice špeciálne vyvinutej pre oceľové konštrukcie. Náter má označenie CE na základe ETA a bol testovaný podľa európskych noriem pre oceľové, betónové a kompozitné nosné dosky (EN 13381-5). Oceľové komponenty ošetrené náterom dosahujú triedy požiarnej odolnosti od R 15 do R 120. Tento produkt sa používa hlavne na dosiahnutie strednej požiarnej odolnosti s vynikajúcou odolnosťou pre R 30-60 v prípade aplikácie na otvorenom oceľovom profile.

Oba protipožiarne nátery majú široké využitie vo vnútri budov aj v otvorených halách a sú určené pre všetky podmienky (vnútorné, poloexponované a exponované) podľa ETAG 018-2, ktorý slúži ako EAD (Európsky hodnotiaci dokument) a najnovšieho EAD (Európsky hodnotiaci dokument) 350402-00-1106.

Výhody a charakteristiky

Produkty PROMAPAINT® je možné použiť najmä v oblastiach, kde sa aplikácia produktov na báze rozpúšťadiel považuje za nebezpečnú pre životné prostredie, napr. v nemocniciach, zdravotníckych strediskách, školách, verejných budovách alebo v akejkoľvek budove, ktorá je obývaná alebo je v bezprostrednom susedstve s obývanou budovou. Pre zákazníka predstavujú nasledujúce výhody:

 • výhody estetického charakteru v prípade projektov, kde je exponovaná oceľová konštrukcia dôležitým dizajnovým prvkom (oceľové prvky zostávajú viditeľné)
 • tenká a súvislá povrchová úprava z dôvodu menšej hrúbky nanášanej vrstvy
 • až 750 mikrónov (hrúbka suchého filmu) v jednej vrstve pri aplikácii striekaním
 • ľahko sa nanáša
 • náter je možné obnoviť, pričom takáto oprava nemá negatívny vplyv na požiarnu odolnosť, podľa úradných požiarnych skúšok
 • odolný, ľahký náter
 • vhodný na pozinkované oceľové konštrukcie
 • v prípade aplikácie vo vnútornom prostredí s nízkou vlhkosťou (Z2) nie je potrebný vrchný náter
 • úplne exponované (X) s vhodnými vrchnými nátermi
 • testované a schválené pre otvorené a duté oceľové profily pre triedu požiarnej odolnosti do R(EI) 180 (PROMAPAINT®-SC3) a do R 120 (PROMAPAINT®-SC4)
 • zvýšenie požiarnej odolnosti nosných tehlových a železobetónových prvkov (iba PROMAPAINT®-SC3)
 • bez obsahu rozpúšťadiel, extrémne nízky obsah VOC

Požiarna odolnosť a hrúbky systému

Výraz intumescentný znamená, že v situácii, keď je materiál vystavený teplu, dochádza k jeho napeneniu („nabobtnaniu“), čím sa zvyšuje jeho objem a znižuje sa jeho hustota. Intumescentný náter je náter, ktorý reaguje na teplo kontrolovaným napenením a jeho pôvodná hrúbka sa zvyšuje 40 až 200-násobne. Súčasne dochádza k tvorbe uhlíkovej peny s veľkým množstvom bubliniek, ktorá slúži ako izolačná vrstva chrániaca podklad.

Prázdny priestor s viditeľnou oceľovou konštrukciou, ktorá je chránená protipožiarnym náterom Promapaint

Účelom intumescentných produktov je zabezpečiť ochranu pred zrútením konštrukcie budovy, ku ktorému môže dôjsť v prípade, že hodnoty nosných prvkov dosiahnu kritickú hranicu.

V prípade ocele ide o kritickú teplotu, ktorá je definovaná ako teplota, pri ktorej sa nosná kapacita rovná efektu aplikovaného zaťaženia (takže riziko zrútenia oceľového prvku je vysoké). Kritická teplota ocele sa môže pohybovať v rozpätí od 350 °C do 750 °C v závislosti od režimu zaťaženia, ale vo väčšine prípadov je v rozpätí od 500 °C do 620 °C.

Tabuľka s údajmi o požadovanej hrúbke protipožiarneho reaktívneho náteru v závislosti od požiarnej odolnosti, návrhovej kritickej teploty a pomerov Ap/V.

Požadovaná hrúbka reaktívneho protipožiarneho náteru závisí od požiarnej odolnosti, návrhovej kritickej teploty oceľovej konštrukcie a pomeru Ap/V. Údaje o požadovanej hrúbke suchého filmu (bez základného náteru a vrchného náteru akejkoľvek hrúbky) sú uvedené v príslušných tabuľkách (pre požiarnu odolnosť viac ako R 120 kontaktujte technické oddelenie Promat.

V prípade betónu súvisí kritický stav s kritickou teplotou výstuží (bežne od 250 °C do 500 °C) a dosiahnutím teploty 500 °C vo vnútri betónových prvkov.

Príprava a aplikácia

V prípade reaktívnych náterov sa vyžaduje vyššia pozornosť a monitorovanie podmienok okolitého prostredia, ako je to pri bežných náteroch. Vodou riediteľné nátery sú vo všeobecnosti citlivé na vlhkosť, preto je potrebné použiť vhodný vrchný náter, aby sa zaistila ochrana pred podmienkami vysokej vlhkosti, dažďom a následnou tvorbou kráterov z kvapiek, najmä počas aplikácie v teréne. V opačnom prípade môže dôjsť k tvorbe bublín alebo odlupovaniu náteru.

Počas aplikácie a schnutia náteru musia byť dodržané nasledujúce podmienky a príslušné hodnoty zaznamenané minimálne dvakrát za deň, na začiatku a na konci pracovného dňa.

 • Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený prachu, vodného kameňa, hrdze, oleja a iných častíc, ktoré by mohli brániť dobrej priľnavosti. Pred nanesením intumescentného náteru je potrebné naniesť kompatibilný základný náter.
 • Náter PROMAPAINT® by sa mal nanášať, keď je teplota podkladu a teplota okolitého vzduchu minimálne 10 °C alebo vyššia. Táto teplota by sa mala udržiavať po dobu 24 hodín po aplikácii. Maximálna teplota podkladu a teplota okolitého vzduchu by nemala presiahnuť 35 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala presiahnuť 80 %.
 • Povrch musí byť suchý a povrchová teplota musí byť vždy aspoň 3 °C nad rosným bodom. V súlade s osvedčenými postupmi používanými pri aplikácii náterom sa náter nesmie aplikovať v zhoršených podmienkach, napr. ak teplota klesá a pravdepodobne klesne pod 10 °C, alebo ak je riziko, že dôjde ku kondenzácii na povrchu oceľovej konštrukcie.
 • V prípade, že na povrchu oceľovej konštrukcie dochádza ku kondenzácii, neaplikujte náter PROMAPAINT®.

Z dôvodu rýchlej a rovnomernej aplikácie sa odporúča používať bezvzduchové striekacie zariadenia. Vhodnou metódou je aj aplikácia štetcom alebo valčekom, ale odporúča sa na menšie povrchy a opravné nátery. Používajte vysokokvalitný štetec a valček s krátkym vlasom určený na latexovú farbu. Vzhľad náteru aplikovaného štetcom alebo valčekom sa líši od náteru aplikovaného striekaním, ktorého povrch je oveľa hladší.

Ďalšia kontrola a údržba

Protipožiarna odolnosť intumescentných náterov je zaručená, pokiaľ je povrch náteru neporušený a neopotrebovaný. Odporúča sa vykonávať pravidelné kontroly protipožiarnych systémov. Všetky poškodené plochy a nedostatky musia byť odstránené podľa vyššie uvedených odporúčaní. Časový interval kontroly pre daný projekt je uvedený v technickej špecifikácii. Kontroly sa zvyčajne vykonávajú každé dva roky po uplynutí trvanlivosti produktu (treba poznamenať, že trvanlivosť závisí od konkrétnych podmienok exponovania a je špecifická pre každý projekt). Protipožiarne nátery PROMAPAINT® boli testované na maximálnu trvanlivosť podľa ETAG 018-2.

Dva príklady oceľových konštrukcií chránených intumescentným náterom Promapaint

V prípade poškodenia intumescentného systému v dôsledku mechanického pôsobenia, absorpcie vody, úmyselného odstránenia a pod. je potrebné bezodkladne vykonať mimoriadne zásahy v rámci údržby. V prípade potreby sa na ochranu náteru PROMAPAINT® použije súvislá vrstva vrchného náteru. Je však potrebné dbať na to, aby nebol vrchný náter aplikovaný v nadmernej hrúbke, pretože by mohol negatívne ovplyvniť požiarnu odolnosť náteru. Maximálny odporúčaný počet vrchných vrstiev sú orientačne 3, pričom hrúbka suchej vrstvy jedného náteru je 30 mikrónov (celková hrúbka nesmie presiahnuť 90 mikrónov, bez ohľadu na počet aplikovaných vrstiev).

Vzhľadom na všetky špecifiká, predpisy a požiadavky je na správne použitie zvoleného ochranného náteru potrebné poznať príslušné materiály. Aby ochranný systém správne fungoval v prípade požiaru, musia byť dodržané všetky pokyny výrobcu. Protipožiarne nátery a hrúbka náteru je veľmi dôležitá, preto môžu jeho aplikáciu vykonávať iba špeciálne vyškolené tímy pracovníkov.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb