Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija u građevini

Eksperti planiraju odgovarajuće rešenje za zaštitu od požara konstrukcijskog čelika

Odlučivanje o izboru sistema protivpožarne zaštite čelične konstrukcije je kompleksno pitanje za koje je najbolje da se odluka donese već u fazi planiranja jer kasnije mogu da se jave nerešivi problemi. Uvek je najbolje rešenje kada se investitor, arhitekta, projektant čelične konstrukcije i projektant protivpožarne zaštite, zajedno sa stručnjacima za sisteme zaštite, već u ranoj fazi usaglase o rešenju jer na taj način mogu da ostvare uštedu i olakšaju implementaciju.

Svakako, najmerodavniji su opšti uslovi i planirana namena objekta. Za tržni centar ili reprezentativnu zgradu upotreba ekspandirajućih premaza definitivno je bolja odluka, za veliku otpornost i dobru estetiku prikladnije su protivpožarne ploče, a za grubu konstrukciju koja nije vidljiva, protivpožarni malteri su opravdan izbor.

Osnovni podatak, potreban da bi se odabrao sistem protivpožarne zaštite čelične konstrukcije, je klasa otpornosti na požar koja može biti R30, R 60, R 90 itd. kao što je već pomenuto, što podrazumeva korišćenje zaštite koja je ispitana u skladu sa grupom standarda EN 13381 i krivom standardnog požara, klasifikovana prema standardu EN 13501-2 i ocenjena u skladu sa Evropskim tehničkim smernicama ETAG 018.

Kategorije korozivne atmosfere prema ISO 12944

Atmosferski uticaj na čelične konstrukcije

Važan podatak prilikom odabira protivpožarne zaštite čelične konstrukcije su uslovi okoline kojima je čelična konstrukcija izložena. Zato je neophodno da se zna da li govorimo o unutrašnjoj, poluizloženoj (različiti krovovi sa isturenim delovima itd.) ili spoljašnјoj primeni. Osim toga, neophodno je i da se zna da li može da dođe do pojave velike vlažnosti, korozijeili nekih drugih specifičnih stanja. Kada se govori o uobičajenim bojama ili premazima, požarna otpornost čelične konstrukcije može da se definiše kategorijama u skladu sa standardom ISO 12944.

Problem u praksi je to što korozivne kategorije prema standardu ISO 12944 nisu direktno uporedive sa kategorijama koje važe u grupi Evropskih tehničkih smernica ETAG 018 za sisteme protivpožarne zaštite.

Korozivne atmosfere prema ETAG-018 za boje, ploče i raspršivače za zaustavljanje požara

Proizvođači protivpožarnih sistema su obavezni da izvrše ispitivanje u skladu sa grupom standarda EN 13381 i mogu da utvrde kategoriju upotrebe prema ETAG 018. Što se tiče antikorozivnih premaza, čelična konstrukcija se obično definiše u skladu sa standardom ISO 12944 i to može da izazove velike probleme u praksi. Potrebno je dodatno ispitivanje kako bi se utvrdila uporedivost obe kategorije, što proizvođač može da naznači u ETA izveštaju.

Kritična temperaturna čeličnih konstrukcija

Sledeća stvar koju treba znati je kritična temperatura čelične konstrukcije ili pojedinačnog nosača. Kritična temperatura je ona pri kojoj određena čelična konstrukcija ili pojedinačni element gubi nosivost pri određenom opterećenju. Ovu vrednost izračunava projektant koristeći Evrokodove i ona se obično kreće između 500 °C i 550 °C, ali to nije potrebno u svim slučajevima. Što je kritična temperatura viša, konstrukcija zahteva manju protivpožarnu zaštitu i obrnuto. Posebno problematične mogu da budu konstrukcije sa profilima tankih zidova kategorije 4, koje automatski padaju na kritičnu temperaturu od 350 °C, osim ako se njihova kritična temperatura ne izračuna posebno. Projektant čelične konstrukcije u svojoj dokumentaciji treba da definiše kritičnu temperaturu za celu konstrukciju, a opciono i za svaki pojedinačan element konstrukcije. Značajna ograničenja pri odlučivanju o tome koji sistem treba da se koristi takođe mogu da budu: masa protivpožarne zaštite, estetika, vlažnost, mehanička otpornost, klasa reakcije na požar A1, suva ugradnja, male dimenzije profila (kategorija 4), niske temperature i vreme potrebno za ugradnju. Tabela 3 pruža pomoć prilikom izbora.

Matrica za izbor sistema protivpožarne zaštite čeličnih konstrukcija
Grafički prikaz proračuna faktora profila

Da bi se utvrdila potrebna debljina protivpožarne zaštite neophodno je da se dâ detaljan opis vrsta čeličnih profila, što pomaže pri izračunavanju faktora preseka. Većina čeličnih profila je standardizovana, a u projektnoj dokumentaciji treba da se navedu vrste profila i njihove dužine. Faktor preseka profila Ap/V definiše se kao odnos između obima profila koji je izložen požaru i površine poprečnog preseka profila. On zavisi od geometrije profila, debljine zida profila i vrste zaštite. Faktor preseka profila za ploče izračunava se kao odnos između integralne anvelope i preseka profila. Ako je određena strana profila zaštićena osnovnom konstrukcijom, kao što je to slučaj kod kompozitnih plafona, to treba da se naznači u dokumentaciji jer utiče na proračun faktora profila. U tom slučaju govorimo o trostranoj umesto o četvorostranoj zaštiti.

Grafički prikaz zagrevanja nezaštićenih čeličnih profila kao funkcija faktora preseka, za požar prema krivoj standardnog požara u skladu sa ISO 834

Jedinica faktora preseka profila je m-1. Što je profil tanji, veći je faktor preseka profila i profil se brže zagreva. Da bi se lakše razumelo: za veće faktore preseka, potrebna je, dakle, veća debljina protivpožarne zaštite, a za manje faktore preseka manja debljina protivpožarne zaštite, pod uslovom da se upoređuju nosači sa istom kritičnom temperaturom. Da rezimiramo, da bi se odredila debljina bilo kog sistema za protivpožarnu zaštitu čelične konstrukcije, odlučujuću ulogu imaju istovremeno kritična temperatura i faktor preseka. Proizvođači zaštite imaju tabele za svaki svoj proizvod u kojima je, za određeni nivo zaštite od požara, naznačena debljina u zavisnosti od kritične temperature i faktora preseka. Međutim, potrebno je da se obrati pažnja na to da li je sistem ispitan u skladu sa standardom EN 13381 i klasifikovan u skladu sa standardom EN 13501, s obzirom na to da na tržištu još uvek postoje proizvodi koji ne zadovoljavaju ove kriterijume, a zbog lakših uslova pod kojima su ispitani predstavljaju nelojalnu konkurenciju i opasnost u slučaju stvarnog požara.

Primer zavisnosti debljine ploče (u mm) od faktora preseka za klasu otpornosti na požar R 90 za zaštitne ploče određenog proizvođača

Izaberite sistem protivpožarne zaštite na vreme

Zbog svega navedenog, izbor sistema protivpožarne zaštite čelične konstrukcije je kompleksno pitanje a odluku o tome je najbolje doneti još u fazi planiranja jer kasnije mogu da se jave nerešivi problemi. Uvek je najbolje rešenje kada se investitor, arhitekta, projektant čelične konstrukcije i projektant protivpožarne zaštite, zajedno sa stručnjacima za sisteme zaštite, već u ranoj fazi usaglase o rešenju jer na taj način mogu da ostvare uštedu i olakšaju implementaciju.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža