Certifikace a požární zkoušky

Naše produkty a øešení procházejí rozsáhlým požárním testováním než získají správné certifikáty a zprávy o klasifikaci pro uvedení na trh. Tento proces vývoje produktu a systému jde daleko nad rámec toho, co je požadováno z hlediska pøedpisù. Pasivní øešení protipožární ochrany od spoleènosti Promat poskytuje lidem cenný èas na únik z budovy pøi vypuknutí požáru a pomáhá hasièùm zachránit životy.

 

Reference image

Naše certifikáty

Naše certifikáty

Naše certifikáty

Ve spoleènosti Promat chceme nabízet našim výrobkùm celosvìtovì nejvyšší úroveò testování a certifikace. K zákonem požadovaným testùm pøidáváme naše vlastní specifické testy, abychom zajistili, že naše produkty a systémy budou dobøe chránit pøi skuteèném požáru. Kromì toho se snažíme o specifické oznaèení CE jako “protipožární výrobky”, na základì evropského technického posouzení (ETA). Pokud je produkt oznaèen CE marking jako “protipožární výrobek”, požární zkoušky byly posouzeny a schváleny certifikovaným orgánem a životnost výrobkù je deklarována tøetí stranou. Hlavní produkty Promat mají toto specifické oznaèení CE, které poskytuje nejen cestovní pas pro Evropu a svìt, ale také nejlepší záruku pro naše zákazníky.

Každý produkt Promat s oznaèením CE je dodáván s a Certifikátem (DOP), který uvádí základní vlastnosti a zprávy o klasifikaci nebo hodnocení spojené s výrobkem. Tento dokument vám poskytne vše, co potøebujete pro splnìní zákonných požadavkù v Evropì, a cenné informace o produktech pro zbytek svìta.

 

 

Reference image

Naše metody testování požáru

Naše metody testování požáru

Naše metody testování požáru

Naše materiály, produkty a systémy jsou výsledkem peèlivého procesu výzkumu a testování ovìøeného nezávislými certifikaèními úøady. Tento vývojový proces jde nad rámec základních regulaèních požadavkù. Systémy jsou testovány v reálných podmínkách, aby bylo zajištìno, že splní co slibují.

Ve standardních konfiguracích testu se mnoho kritických nebo slabých míst v systému nebo aplikaci nevyhodnocuje. Naši odborníci vìdí, že konkrétní slabá místa mohou místo úspìšné ochrany vést k neúspìchu s tragickými následky. Jsme pøesvìdèeni, že omezit hodnocení našich systémù na standardní testy nestaèí. Proto jsou naše produkty vybaveny certifikáty, hodnoceními a zprávami, které zaruèují maximální výkon.

 

 

 

 

Jak vám Promat mùže pomoci?

Na každém kroku v plánu pasivní požární ochrany budete potøebovat spolehlivé posouzení rizik a správné systémy na ochranu vaší budovy. Promat vám pomùže porozumìt místním pøedpisùm a vybrat správná øešení se všemi požadovanými dokumenty.

Získejte svùj Certifikát

Získejte svùj Certifikát

Získejte svùj Certifikát

Zde najdete Certifikát (DOP), který potøebujete k prokázání, že produkty a systémy Promat splòují ty nejnároènìjší právní požadavky.

Plány pasivní požární ochrany

Plány pasivní požární ochrany

Plány pasivní požární ochrany

Stavíte školu, nemocnici, kanceláøskou budovu, rezidenèní výškovou budovu nebo nákupní centrum? Pro každý typ velké budovy, kterou navrhujete, budete muset zahrnout plán pasivní požární ochrany, který ji chrání proti požárem.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovědět na všechny vaše otázky, včetně těch náročných. Vyzkoušejte nás.

 

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť