Jak nabízíme BIM øešení

BIM zásadnì zmìnil zpùsob, jakým navrhujeme a stavíme. Ve spoleènosti Promat  vám nabízíme vysoce kvalitní BIM øešení pro váš stavební projekt. Zajistíme, abyste mohli integrovat vaše pasivní øešení požární ochrany do svého BIM designu a sdílet je se všemi stavebními partnery.

Reference image

Jak vám může Promat pomoci s BIM?

Jak vám může Promat pomoci s BIM?

Jak vám může Promat pomoci s BIM?

Společnost Promat se chce ujistit, že můžete do svého návrhu BIM integrovat naše řešení pasivní požární ochrany. Proto podporujeme architekty a inženýry, aby plně integrovali naše pasivní protipožární systémy do jejich jedinečného designu budovy. Pracujete na plánu pasivní požární ochrany v prostředí BIM? Potřebujete řešení BIM pro vaše konkrétní řešení požární bezpečnosti? Obraťte se na místního odborníka z Promatu a ten vám může nabídnout přizpůsobené řešení pro váš návrh.

Reference image

Spolupráce prostøednictvím BIM

Spolupráce prostøednictvím BIM

Spolupráce prostøednictvím BIM

Building Information Modeling (BIM) zlepšuje zpùsob spolupráce architektù, inženýrù, stavitelù a instalaèních pracovníkù v každé fázi procesu návrhu a stavby. Díky BIM mùžeme nyní používat jeden digitální systém ke sdílení všech relevantních informací o procesu stavby. Jelikož jsou návrhy bìhem fáze stavby èasto pøizpùsobovány, každý nyní dostává stejné informace pøesnì ve stejnou dobu a mùže pracovat se stejným plánem budovy. Tento nový zpùsob práce pøedchází chybám a zvyšuje efektivitu.

Spoleènost Promat vìøí, že spolupráce je tajemstvím pøi navrhování a budování nejlepší požární ochrany pro váš projekt. Proto nabízíme architektùm a technikùm jedineènou službu. Vyvíjíme pøizpùsobená BIM øešení abychom efektivnì integrovali plán pasivní požární ochrany do designu BIM. Protože každý stavební projekt je jedineèný, poskytujeme vám BIM øešení, které odpovídá vašemu designu.

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť