Stavební prùmysl

Spoleènost Promat je jediným svìtovým odborníkem, který nabízí stavebnímu prùmyslu kompletní portfolio produktù a systémù pasivní požární ochrany, aby vyhovìly místním zákonným požadavkùm na požární bezpeènost. Pomáháme vám chránit jak nové, tak zrekonstruované budovy pomocí osvìdèených øešení. Náš seznam refefencí nám poskytuje bohaté know-how a odborné znalosti. Naši odborníci na požární ochranu vás pøivedou ke správné volbì.
Reference image

Ochrana konstrukcí

structural protection

Ochrana konstrukcí

Hlavní konstrukce budovy potøebuje spolehlivou pasivní požární ochranu, aby si zachovala celistvost v pøípadì požáru. Promat vám nabízí vynikající øešení pro zakrytí a ochranu vaší nosné konstrukce (ocel, beton, døevo, kompozit) s pøihlédnutím k místním pøedpisùm a estetickým kritériím.

Boards Barvy Sprays
Reference image

Požární úseky

Požární úseky

Požární úseky

Ukázalo se, že efektivní požární úseky jsou nejlepším øešením pro omezení požáru a zabránìní jeho šíøení po budovì. Promat nabízí architektùm, technikùm a montážníkùm speciální požární desky, které kombinují snadnou montáž s výjimeènou požární odolností na protipožární stropy, podlahy a pøíèky. Doplòte je ohnivzdorným sklem a protipožárními dveømi a vytvoøte požární úseky, které udrží oheò a umožní lidem bezpeènou evakuaci.

Reference image

Zastavení požáru

Zastavení požáru

Zastavení požáru

Požární pøíèky vyžadují vysoce kvalitní protipožární øešení, aby byla zaruèena jejich efektivnostn. Protože specializovaní montéøi vytváøejí prùchody pro kabely a potrubí, jsou naše manžety a izolaèní potrubí instalovány tak, aby zajistily prostor. V pøípadì požáru zabraòují intumescentní límce s napìòovacím grafitovým tìsnìním šíøení ohnì.

Reference image

Odsávání kouøe & ventilace

Odsávání kouøe & ventilace

Odsávání kouøe & ventilace

Odsávání kouøe je klíèové pøi hašení požáru a pøi ochranì lidí. Studie ukazují, že kouø je hlavním zdrojem šíøení požáru v budovách. Toxické plyny také blokují východy z budov. Proto je odsávání kouøe tak zásadní. Promat nabízí jedineèné bezúdržbové øešení pro odvod kouøe a ventilaci.

Jak vám Promat mùže pomoci?

Na každém kroku vašeho plánu pasivní požární ochrany potøebujete spolehlivé posouzení rizik a správné systémy pro ochranu vaší budovy. Promat vám mùže pomoci dosáhnout nejlepších výsledkù s požární bezpeèností a certifikovanými produkty.

Tunely

Tunely

Tunely

Tunely musí být schopny odolat extrémnì vysokým teplotám. Spoleènost Promat vyvinula speciální desky a spreje, které ochrání tunely pøed požárem a zajistí jejich údržbu další roky.

Prùmysl

Prùmysl

Prùmysl

Pomáháme prùmyslu vyvíjet bezpeèné výrobky a vyrábìt udržitelnìjším zpùsobem, vyvíjíme øešení na míru v oblasti protipožární a tepelné a akustické izolace, která jsou používána v široké škále prùmyslových odvìtví: od kondenzovaných solárních elektráren po výletní lodì nebo letadla.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovìdìt na všechny vaše otázky, vèetnì tìch nároèných. Vyzkoušejte nás.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť