Vaše místní pøedpisy požární bezpeènosti

Vìtšina zemí má své právní pøedpisy, které zaruèují protipožární stavbu velkých budov. Považujeme za náš úkol znát, rozumìt a sledovat pøedpisy ve vaší zemi, takže si mùžete být jisti, že vše bude správnì.

Reference image

1. Známe vaše pøedpisy

1.	Známe vaše pøedpisy

1. Známe vaše pøedpisy

Svìt stavebnictví se rychle mìní. Nové stavební postupy a materiály vytváøejí pro architekty a techniky nové možnosti prozkoumat nové oblasti. Ve spoleènosti Promat vám mùžeme poskytnout veškerou technickou podporu, abychom se ujistili, že váš inovativní design splòuje zákonné požadavky. Naše technické prodejní týmy podrobnì prostudovaly stavební a testovací pøedpisy a pomohou vám pøi správném výbìru systémù a produktù. Bonusem vše v klidu.

Reference image

2. Známe vaše pøedpisy

2.	Známe vaše pøedpisy

2. Známe vaše pøedpisy

Každý nový stavební projekt je jedineèný. Aèkoli jsou vaše místní pøedpisy požární bezpeènosti urèeny k pokrytí vìtšiny budov, èasto se vyplatí dùkladnì prostudovat vaše pøedpisy a najít nejúèinnìjší pasivní požární ochranu pro váš projekt. Dobré pochopení toho, co je pøesnì požadováno, vám ušetøí èas a peníze. V pøípadì pochybností, neváhejte kontaktovat místní technický prodejní tým. Mohou vám upøesnit, které dokumenty a certifikáty k zahájení stavby potøebujete.

Reference image

3. Sledujeme vaše pøedpisy

3.	Sledujeme vaše pøedpisy

3. Sledujeme vaše pøedpisy

Pøedpisy požární bezpeènosti se mìní rychlostí svìtla. Nové stavební techniky nebo dramatické požáry vyvolávají potøebu nové legislativy, která bude mít dopad na navrhování plánù pasivní požární ochrany. Naši techniètí odborníci neustále sledují zmìny a zkoumají jejich dopad na certifikáty a zprávy o klasifikaci našich systémù. V pøípadì potøeby provádìjí nové požární zkoušky, aby se ujistili, že naše výrobky a systémy vyhovují nejnovìjším standardùm.

Jak vám Promat mùže pomoci?

Na každém kroku vašeho plánu pasivní požární ochrany potøebujete spolehlivé posouzení rizik a správné systémy pro ochranu vaší budovy. Promat vám mùže pomoci dosáhnout nejlepších výsledkù s požární bezpeèností a certifikovanými produkty.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovìdìt na všechny vaše otázky, vèetnì tìch nároèných. Vyzkoušejte nás.

Referenční stavby

Referenční stavby

Referenční stavby

Chráníme úžasné budovy po celém světě. Objevte zde některé z našich inspirativních projektů.

Získejte správné certifikáty

Získejte správné certifikáty

Získejte správné certifikáty

Shromáždìte všechny správné certifikáty a protokoly o zkouškách, které potøebujete, aby váš návrh plnì vyhovoval místním pøedpisùm.

Podpora Promat

Podpora Promat

Podpora Promat

Potřebujete pomoc, abyste našli to, co hledáte?

Obrate se na našeho odborníka na požární bezpečnost v Promatu a najděte nejlepší řešení pro splnění vašich zákonných požadavků na protipožární ochranu.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť