Promìòte protipožární pøedpisy v plán

Každá zemì má svùj vlastní právní rámec a soubor pøedpisù, které zaruèují požární bezpeènost ve velkých budovách. Ve spoleènosti Promat vám pomùžeme interpretovat vaše místní pøedpisy a shromáždit všechny dokumenty a produkty, které potøebujete k vytvoøení vašeho øešení pasivní požární ochrany.

Reference image

Znejte své pøedpisy

Znejte své pøedpisy

Znejte své pøedpisy

Pøinášíme vám pøehled pøíslušných pøedpisù požární bezpeènosti pro budovy ve vaší zemi. A už je váš projekt jakýkoli, máme odpovìï.

Reference image

Navrhnìte si svùj plán požární ochrany

Navrhnìte si svùj plán požární ochrany

Navrhnìte si svùj plán požární ochrany

Stavíte školu, nemocnici, kanceláøskou budovu, rezidenèní výškovou budovu nebo nákupní centrum? Pro každý typ budovy, kterou navrhujete, budete muset zahrnout plán pasivní požární ochrany, který ji chrání proti požáru.

Reference image

Získejte správné dokumenty

Získejte správné dokumenty

Získejte správné dokumenty

Sbírejte všechna správná prohlášení o výkonu (DOP), certifikáty nebo zprávy o klasifikaci, které potøebujete, aby váš návrh plnì vyhovoval místním požárním pøedpisùm. Poskytujeme vám všechny dokumenty, které potøebujete k schválení vašeho plánu orgány požární bezpeènosti.

Podpora Promat

Podpora Promat

Podpora Promat

Potřebujete pomoc, abyste našli to, co hledáte?

Obrate se na našeho odborníka na požární bezpečnost v Promatu a najděte nejlepší řešení pro splnění vašich zákonných požadavků na protipožární ochranu.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť