Školení a profesní rozvoj

Nabízíme architektùm a technikùm širokou škálu školicích semináøù, na kterých které vás informujeme o nejnovìjším vývoji v oblasti pasivní požární ochrany. Øídíte stavbu? Pøihlaste se na nìkterý z našich praktických workshopù pro montážníky.

Reference image

Our Semináøe Minerva

Our Semináøe Minerva

Our Semináøe Minerva

Unikátní program Minerva nabízí profesionálùm v oblasti požární bezpeènosti pøíležitost rozšíøit si znalosti o pasivní požární ochranì. Nabízíme workshopy a školení na 3 rùzných úrovních:

  • základní znalosti požární ochrany
  • hlubší znalosti poøární ochrany
  • Požární bezpeènost
Reference image

Workshopy pro montážníky

Workshopy pro montážníky

Workshopy pro montážníky

Skupina Etex má globální sí moderních a dobøe vybavených školicích støedisek, kde se montážníci mohou od odborníkù uèit, jak instalovat produkty Promat podle nejvyšších standardù. Zamìøujeme se na dokonalost instalace, ale také na zákonné požadavky a na správný zpùsob dokumentace a hlášení provedené práce.

 

Reference image

Školení na vyžádání

Školení na vyžádání

Školení na vyžádání

Pokud si pøejete školení pro vìtší skupinu lidí, mùžeme poskytnout školení na míru kombinující teorii a praxi. Specifikujeme vaše potøeby a pøizpùsobujeme naše workshopy tak, abyste si odnesli maximum relevantních poznatkù.

Další informace

Více o Promat Promat materiálech and systémech.

Dokumentace

Promat - Documentation Techniques

Dokumentace

Veškerá dokumentace k produktu a systému, kterou potøebujete, na jednom pohodlném místì.

Nástroje a služby

Promat - Calculateur Structures Acier

Nástroje a služby

Digitální nástroje a školení, které potøebujete, aby byl váš projekt úspìšný.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory má odpověď na všechny vaše otázky. Také na ty těžké. Vyzkoušejte nás.

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť