Školicí støediska

Skupina Etex má globální sí moderních a dobøe vybavených školicích støedisek, kde se stavitelé mohou od odborníkù uèit, jak instalovat produkty Promat podle nejvyšších standardù, navíc se dozví vìdecké a právní základy pasivní požární ochrany.

 

Reference image

Naše zaøízení

Naše zaøízení

Naše zaøízení

Spoleènì s naší sesterskou znaèkou Siniat se snažíme, aby naše školicí centra Promat byla inspirativními místy s nejlepšími možnými podmínkami pro školení profesionálù ve stavebním prùmyslu. Zahrnují jak pohodlné seminární místnosti, tak workshopy, kde mùžete získat praktické zkušenosti s produkty Promat a Siniat.

Reference image

Naši školitelé

Naši školitelé

Naši školitelé

Všechny naše kurzy vedou zkušení odborníci s širokou škálou zkušeností získaných bìhem mnoha let praxe.

Further resources

Learn more about Promat's training and other services.

Sledujte a uète se

Sledujte a uète se

Sledujte a uète se

Podívejte se, jak odborníci pøedvádìjí, jak provést tuto práci.

Dokumentace

Promat - Documentation Techniques

Dokumentace

Veškerá dokumentace k produktu a systému, kterou potøebujete, na jednom pohodlném místì.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory má odpovìï na všechny vaše otázky. Také na ty tìžké. Vyzkoušejte nás.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť