Váš plán pasivní požární ochrany

Stavíte školu, nemocnici, kancelářskou budovu, obytnou výškovou budovu nebo nákupní centrum? U každého typu budovy, který navrhujete, budete muset zahrnout plán pasivní požární ochrany, který ji chrání proti požáru. Kompletní plán pasivní požární ochrany sestává z 4 klíčových stavebních bloků:

 

 

Reference image

1. Fire escape route

1. Fire escape route

1. Fire escape route

Allow people enough time to react and evacuate

The escape route needs extra attention to guarantee a successful evacuation of all the people inside. Studies show that the actual time needed to evacuate a building after a fire alarm might be longer than you would expect. This is why it is important that the escape route can resist the fire can withstand high temperatures for much longer, independently from the rest of the building. 

Reference image

2. Požární úseky & požární ochrana

2. Požární úseky & požární ochrana

2. Požární úseky & požární ochrana

Zabraòte šíøení požáru budovou

Pokud dojde k požáru v uzavøeném prostoru v budovì s požárními pøedìly, mohou se lidé bezpeènì evakuovat a hasièi mohou požár uhasit. Požární pøedìl je proto jedním z klíèových prvkù pasivní požární ochrany. Zajistìte, aby stìny, strop a podlaha odolávaly požáru, a integrujte protipožární dveøe a všechna nezbytná protipožární øešení, aby se zabránilo šíøení ohnì skrz budovu.

Reference image

3. Potrubí pro odvod kouøe a vìtrání

3. Potrubí pro odvod kouøe a vìtrání

3. Potrubí pro odvod kouøe a vìtrání

Zbavte se kouøe a zpomalte šíøení ohnì

Kouø je èasto hlavním dùvodem, proè se lidé stávají obìmi ohnì. Když prostor naplní kouø a toxické plyny, snižuje to nejen viditelnost, ale také množství dýchatelného vzduchu a vede k udušení. Kouø je také hlavním faktorem pøi šíøení ohnì. To je dùvod, proè je potrubní systém pro odsávání kouøe klíèovým faktorem vašeho návrhu ochrany.

Reference image

4. Strukturální ochrana

4. Strukturální ochrana

4. Strukturální ochrana

Vyvarujte se zhroucení nosné konstrukce budovy

Jakmile je budova v plamenech, mùže se nosná konstrukce zhroutit. Konstrukèní ochrana chrání nosné konstrukce (ocel, beton, døevo, kompozit nebo jiné) takovým zpùsobem, aby odolaly vysokým teplotám a udržovaly své nosné schopnosti. Když je budova bìhem požáru zachránìna a je vhodná k opravì a opìtovnému použití, je to tak díky efektivnímu a dobøe otestovanému øešení ochrany konstrukce.

Jak vám Promat mùže pomoci?

Na každém kroku v plánu pasivní požární ochrany budete potøebovat spolehlivé posouzení rizik a správné systémy na ochranu vaší budovy. Promat vám pomùže porozumìt místním pøedpisùm a vybrat správná øešení se všemi požadovanými dokumenty.

Pøedpisy o požární bezpeènosti

Pøedpisy o požární bezpeènosti

Pøedpisy o požární bezpeènosti

Plán pasivní požární ochrany zaèíná jasným pochopením zákonných požadavkù. Neustále sledujeme a analyzujeme vaše místní pøedpisy požární bezpeènosti a pomáháme vám se zpracováním technické zprávy se všemi dokumenty, které potøebujete.

Získejte správné dokumenty

Získejte správné dokumenty

Získejte správné dokumenty

Sbírejte všechna správná prohlášení o výkonu (DOP), certifikáty nebo zprávy o klasifikaci, které potøebujete, aby váš návrh plnì vyhovoval místním požárním pøedpisùm. Poskytujeme vám všechny dokumenty, které potøebujete k schválení vašeho plánu orgány požární bezpeènosti.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovědět na všechny vaše otázky, včetně těch náročných. Vyzkoušejte nás.

 

Podpora Promat

Podpora Promat

Podpora Promat

Potřebujete pomoc, abyste našli to, co hledáte?

Obrate se na našeho odborníka na požární bezpečnost v Promatu a najděte nejlepší řešení pro splnění vašich zákonných požadavků na protipožární ochranu.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť