Svět podle BIM

BIM radikálně zlepšuje kvalitu a rychlost procesu stavby podporou spolupráce mezi stavebními partnery. Tato inovace pomáhá všem stranám šetřit čas a vyhnout se nákladným chybám.

 

Reference image

Proč všichni potřebujeme BIM

Proč všichni potřebujeme BIM

Proč všichni potřebujeme BIM

BIM nabízí architektům, konstruktérům, dodavatelům a technikům skvělý nástroj a konzultanty k optimalizaci času a úspoře peněz a následně prevencí chyb i případným konfliktům.

BIM začíná vytvořením 3D modelu, který slouží jako platforma pro všechny stavební partnery, kteří mohou sdílet dokumenty a koordinovat práce ve všech fázích projektu.

Protože pasivní požární ochrana je klíčovým prvkem při navrhování bezpečné a zdravé budovy, nabízí společnost Promat architektům a konstruktérům možnosti BIM, které jsou potřeba k integraci plánu požární bezpečnosti do návrhu BIM. Tento proces nejen předchází chybám, ale také poskytuje všechny informace majiteli budovy za účelem údržby a oprav.

 

Reference image

Požární ochrana a BIM

Požární ochrana a BIM

Požární ochrana a BIM

Vìøíme, že pasivní požární ochrana by mìla být plnì integrována do BIM designu budovy. Pokud seznam systémù a øešení spoleènosti Promat již architekti nebo inženýøi zahrnou do návrhu BIM, mají všichni partneøi v komplexním projektu budovy pøístup k informacím, které potøebují v každém kroku procesu. To umožòuje dodavatelùm a technikùm plánovat dopøedu a zajistit, aby mìli všechny materiály a nástroje pro rychlou a efektivní práci. Kdykoli se plány zmìní, jsou všichni informováni souèasnì a mohou pøizpùsobit svùj úkol tak, aby zajistili vèasné dodání projektu v té nejvyšší kvalitì.

Jaký je proces BIM?

Jaký je proces BIM?

Proces BIM podporuje vytváøení inteligentních dat, která lze použít bìhem celého životního cyklu projektu budovy nebo infrastruktury.

Plan

Plan

Plánujte projekty propojením reality a dat ze skuteèného svìta a generujte kontextové modely existujícího zastavìného a pøirozeného prostøedí.

Design

Design

Během této fáze se provádí koncepční návrh, analýza, podrobný popis a dokumentace. Proces předkonstrukce začíná využívat BIM data k plánování a logistice.

Stavba

Stavba

Během této fáze začíná výroba používat specifikace BIM. Logistika výstavby projektů je sdílena s obchodníky a dodavateli, aby bylo zajištěno optimální načasování a účinnost.

Operate

Operate

BIM data carries over to operations and maintenance of finished assets. BIM data can be used down the road for cost-effective renovation or efficient deconstruction too.

Reference image

Proè je BIM dùležitý?

Proè je BIM dùležitý?

Proè je BIM dùležitý?

Podle OSN bude do roku 2050 svìtová populace 9,7 miliardy obyvatel. Stavebnictví tedy musí hledat chytøejší a efektivnìjší zpùsoby navrhování a výstavby nejen jako prostøedek k udržení kroku s celosvìtovou poptávkou, ale také jako pomoc pøi vytváøení prostor, které jsou chytøejší a odolnìjší.

BIM umožòuje nejen efektivnìjší práci návrháøských a konstrukèních týmù, ale umožòuje jim také zachytit data, která vytváøejí bìhem procesu, a to ve prospìch provozu a údržby.

Další informace

Více o Promat BIM nástroji, školení a řešení.

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Knihovna užiteèných objektù doruèovaných prostøednictvím bim objektù® platformy.

BIM Školení & Zdroje

BIM Školení & Zdroje

BIM Školení & Zdroje

Zjistěte více o nabídce školení, které může Promat nabídnout, včetně videonávodů.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovědět na všechny vaše otázky, včetně těch náročných. Vyzkoušejte nás.

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť