FAQ Promat

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące pasywnej ochrony przeciwpożarowej. 

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat konkretnych produktów lub konstrukcji?

Prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78 bądź z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat cen konkretnych produktów?

Prosimy o kontakt z Działem Handlowym (mail: handel@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 80.


W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Prosimy o przesłanie maila na adres handel@promattop.pl


Czy przy zakupie towaru mogę uzyskać rabat?

Tak. Rabatów udzielają Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).


W jaki sposób mogę uzyskać ofertę cenową na konkretny obiekt?

Prosimy o przesłanie maila na adres handel@promattop.pl. Warto skontaktować się też z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).


Czy potrzebne jest szkolenie do wykonywania zabezpieczeń na produktach firmy Promat?

Tak. Według Aprobaty Technicznej, aby wykonywać zabezpieczenia na produktach firmy Promat, potrzebne jest szkolenie przeprowadzone przez pracowników naszej firmy.


Jak zapisać się na szkolenie z wykonywania zabezpieczeń na produktach firmy Promat?

Szkolenie przeprowadzane jest przez Dział Techniczny (woj. mazowieckie) oraz Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży. Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78 lub z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).


W jaki sposób mogę odebrać świadectwo szkolenia lub jego dupilikat (np. po zgubieniu świadectwa)?

Prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78.


Co to jest odporność ogniowa?

Odporność ogniowa – zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

 • nośności ogniowej
 • izolacyjności ogniowej
 • szczelności ogniowej

stan graniczny nośności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną;
stan graniczny izolacyjności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej
stan graniczny szczelności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni lub wystąpienia w elemencie próbnym szczelin o rozwartości i długości przekraczającej wielkości graniczne


Jaką odporność ogniową posiadają płyty?

Płyty nie posiadają odporności ogniowej a ich grubość i typ są dobierane na podstawie badań ogniowych oraz Aprobat Technicznych. Aby odpowiednio dobrać grubość zabezpieczenia potrzebne są między innymi informacje dotyczące zabezpieczanej konstrukcji oraz wymaganej klasy odporności ogniowej.


Co to jest reakcja na ogień?

Reakcja na ogień ukazuje czy wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru ¬ czyli jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Wyroby sklasyfikowane są w zakresie reakcji na ogień, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym ten pożar powstał. Właściwości pożarowe materiałów stosowanych do wyposażenia wnętrz oraz wyroby budowlane mają duże znaczenie w pierwszej fazie pożaru, gdy ludzie muszą mieć zapewnioną skuteczną ewakuację a prędkość rozprzestrzeniania się pożaru powinna być zmniejszona do minimum.

Według wymagań europejskich, materiały budowlane pod względem reakcji na ogień klasyfikujemy według euro klas jako klasy: A1 (niepalne), A2 (niepalne), B (bardzo ograniczony udział w pożarze), C (ograniczony udział w pożarze), D (istotny  udział w pożarze), E i F (bardzo duży udział w pożarze). Występują też dodatkowe kryteria uwzględniające wydzielanie dymu oraz powstawanie płonących kropli. W przypadku badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych podstawę klasyfikacji stanowi norma PN-EN 13501-1+A1:2009 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.

Klasy reakcji na ogień według PN-EN 13501-1+A1:2009:

 • niepalne
 • palne
  • niezapalne
  • trudno zapalne
  • łatwo zapalne
 • niekapiące
 • samogasnące
 • intensywnie dymiące

Czy poprzez podwojenie grubości płyty podwoję też odporność ogniową elementu?

Nie, ponieważ grubość płyty i klasa odporności ogniowej nie są powiązana liniowo.


Czy płyty mogą być stosowane w miejscach narażonych na wilgoć?

W przypadku, gdy płyty ogniochronne są wykorzystywane w miejscach z podwyższoną wilgotnością, proponujemy zastosowanie impregnatu Promat® Imprägnierung 2000. Jeśli są stosowane na zewnątrz, wskazana jest obróbka blacharska.


Ile warstw PROMASPRAY® P300 możemy aplikować, żeby materiał nie odpadał, w jakim odstępie czasowym i wilgotności poprzedzającej warstwy?

Natrysk PROMASPRAY® P300 nakłada się w pierwszej warstwie na grubość ok. 13–17 mm (w zależności od zawartości wody lub położenia zabezpieczanego elementu) i 19–25 mm w kolejnych warstwach aż do uzyskania finalnej grubości. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy poczekać aż poprzednia warstwa zwiąże. Jeżeli poprzednia warstwa natrysku PROMASPRAY® P300 jest stwardniała i sucha, należy ją zmoczyć mgłą wodną przed nałożeniem kolejnej warstwy.


Jak można regulować gęstość natrysku ogniochronnego PROMASPRAY® P300?

 • Jeżeli gęstość zarobu jest niższa niż 657 kg/m3, należy skrócić czas mieszana i/lub zwiększyć ilość dodawanej wody do mieszania
 • Jeżeli gęstość zarobu jest wyższa niż 770 kg/m3, należy wydłużyć czas mieszania i/lub zmniejszyć ilość wody zarobowej dodawanej do mieszania

Czy zawsze trzeba stosować BONDSEAL® jako podkład pod natrysk ogniochronny PROMASPRAY® P300 - jeśli nie, to w jakich przypadkach?

Nie. W przypadku stropów drewnianych nie jest to konieczne. Użycie środków zwiększających przyczepność na bazie kopolimeru akrylowo-styrenowego, np. Cafco BONDSEAL® (ETA), nie jest też wymagane jeżeli siatka metalowa jest ocynkowana, ani dla niezagruntowanej stali i stali z podkładem.


Czy możemy rozcieńczyć podkład BONDSEAL® i w jakich proporcjach?

 • Jako środek wiążący nie można rozcieńczać BONDSEAL® – Cafco BONDSEAL stosuje się nierozcieńczany i nakłada się wałkiem lub pędzlem.
 • Jako podkład do podłoża stalowego - należy dokładnie wymieszać 3 części Cafco BONDESEAL® z 1 częścią wody pitnej.
 • Jako podkład do podłoża betonowego – należy wymieszać 1 cześć Cafco BONDESEAL® z 1 częścią wody pitnej i stosować w ilości takiej, aby zużycie wynosiło – 13m2/litr.
 • Jako uszczelniacz – należy dokładnie zmieszać 1 część Cafco BONDESEAL® z 3 częściami wody pitnej i stosować w ilości - 3,7 m2/litr.

Czy natrysk ogniochronny PROMASPRAY® P300 można wygładzać?

Tak, natrysk ogniochronny może być wygładzony lub pozostawiony w postaci chropowatej (tzw. baranka).


Co to jest współczynnik masywności U/A?

Współczynnik masywności to stosunek obwodu profilu do jego powierzchni.


Czy farba ogniochronna PROMAPAINT® SC4 może być stosowana na zewnątrz?

Aby farba ogniochronna PROMAPAINT® SC4 mogła być stosowana na zewnątrz potrzebna jest odpowiednia warstwa nawierzchniowa.


Jaką należy nanieść grubość farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego, aby zabezpieczyć element do danej klasy odporności ogniowej?

Nie ma przypisanej jednej grubości farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego  do danej klasy odporności ogniowej. Grubość  zabezpieczenia jest uzależniona od współczynnika masywności U/A.


Czy przed wykonaniem zabezpieczenia natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY® P300 konstrukcja stalowa musi być pomalowana antykorozją, czy nie?

Zaleca się naniesienie na podłoże stalowe odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.


Za pomocą czego mocować płytę do stropu masywnego?

Płytę ogniochronną do stropu masywnego należy mocować poprzez kotwy rozporowe w ilości 8 szt. na płytę.


Czy są maksymalne wymiary przewodów samonośnych w systemie PROMADUCT®-500?

Tak, wymiary maksymalne to 2300 mm x 850 mm o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,96 m2.


Czy są maksymalne wymiary obudowy kanału wentylacyjnego stalowego w systemie PROMADUCT®-500?

Tak, wymiary maksymalne to 1250 mm x 1000 mm o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25 m2.


Czy dylatacja wykonana produktami Promat jest odporna na uszkodzenia mechaniczne? 

Nie, ponieważ żadna z dylatacji nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wskazane jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia.


Czy gęstość wełny mineralnej przy zabezpieczeniu danych elementów jest ważna?

Tak, ponieważ dane zabezpieczenie zostało przebadane w kombinacji z wełną o danej gęstości.

Chciałbym (chciałabym) uzyskać więcej informacji na temat konkretnych produktów lub konstrukcji.
Prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78) bądź z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).

Chciałbym (chciałabym) uzyskać więcej informacji na temat cen konkretnych produktów.
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym (mail: handel@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 80).

Chciałbym (chciałabym) złożyć zamówienie.
Prosimy o przesłanie maila na adres handel@promattop.pl

Czy przy zakupie towaru mogę uzyskać rabat?
Tak. Rabatów udzielają Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).

Chciałbym (chciałabym) dostać ofertę cenową na konkretny obiekt.
Prosimy o przesłanie maila na adres handel@promattop.pl. Warto skontaktować się też z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).

Czy potrzebne jest szkolenie do wykonywania zabezpieczeń na produktach firmy PROMAT?
Tak. Według Aprobaty Technicznej aby wykonywać zabezpieczenia na produktach firmy PROMAT potrzebne jest szkolenie przez pracowników firmy Promat. Szkolenie jest bezpłatne.

Jak zapisać się na szkolenie do wykonywania zabezpieczeń na produktach firmy PROMAT?
Szkolenie przeprowadzane jest przez Dział Techniczny (woj. mazowieckie) oraz Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży. Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78) lub z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży (Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży).

Chciałbym (chciałabym) uzyskać świadectwo szkolenia / zgubiłem świadectwo szkolenia.
Prosimy o kontakt z Działem Technicznym (mail: technik@promattop.pl lub tel. (022) 212 22 66, -68, -69, -78).

Co to jest odporność ogniowa?
Odporność ogniowa – zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

 • nośności ogniowej
 • izolacyjności ogniowej
 • szczelności ogniowej

stan graniczny nośności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną;
stan graniczny izolacyjności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nie nagrzewanej;
stan graniczny szczelności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek pojawienia się na powierzchni nie nagrzewanej płomieni lub wystąpienia w elemencie próbnym szczelin o rozwartości i długości przekraczającej wielkości graniczne

Jaką odporność ogniową posiadają płyty?
Płyty nie posiadają odporności ogniowej a ich grubość i typ są dobierane na podstawie badań ogniowych oraz Aprobat Technicznych. Aby odpowiednio dobrać grubość zabezpieczenia potrzebne są między innymi informacje dotyczące zabezpieczanej konstrukcji oraz wymaganej klasy odporności ogniowej.

Co to jest reakcja na ogień?
Reakcja na ogień ukazuje czy wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru czyli, jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Wyroby sklasyfikowane są w zakresie reakcji na ogień, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym ten pożar powstał. Właściwości pożarowe materiałów stosowanych do wyposażenia wnętrz oraz wyroby budowlane mają duże znaczenie w pierwszej fazie pożaru, gdy ludzie muszą mieć zapewnioną skuteczną ewakuację a prędkość rozprzestrzeniania się pożaru powinna być zmniejszona do minimum.
Według wymagań europejskich, materiały budowlane pod względem reakcji na ogień klasyfikujemy według euro klas jako klasy: A1 (niepalne), A2 (niepalne), B (bardzo ograniczony udział w pożarze), C (ograniczony udział w pożarze), D (istotny  udział w pożarze), E i F (bardzo duży udział w pożarze). Występują też dodatkowe kryteria uwzględniające wydzielanie dymu oraz powstawanie płonących kropli. W przypadku badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych podstawę klasyfikacji stanowi norma PN-EN 13501-1+A1:2009 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.Klasy reakcji na ogień według PN-EN 13501-1+A1:2009:

 • niepalne
 • palne
  • niezapalne
  • trudno zapalne
  • łatwo zapalne
 • niekapiące
 • samogasnące
 • intensywnie dymiące

Czy poprzez podwojenie grubości płyty podwoje też odporność ogniową elementu?
Nie, ponieważ grubość płyty i klasa odporności ogniowej nie jest powiązana liniowo.

Czy płyty mogą być stosowane w miejscach narażonych na wilgoć?
W przypadku gdy płyty ogniochronne są wykorzystywane w miejscach z podwyższoną wilgotnością proponujemy zastosowanie impregnatu Promat® Imprägnierung 2000. Jeśli są stosowane na zewnątrz wskazana jest obróbka blacharska.

Ile warstw PROMASPRAY® P300 możemy aplikować żeby materiał nie odpadał, w jakim odstępie czasowym i wilgotności poprzedzającej warstwy?
Natrysk PROMASPRAY® P300 nakłada się w pierwszej warstwie na grubość ok. 13–17 mm (w zależności od zawartości wody lub położenia zabezpieczanego elementu) i 19–25 mm w kolejnych warstwach aż do uzyskania finalnej grubości. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy poczekać aż poprzednia warstwa zwiąże. Jeżeli poprzednia warstwa natrysku PROMASPRAY® P300 jest stwardniała i sucha należy ją zmoczyć mgłą wodną przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Jak można regulować gęstość natrysku ogniochronnego PROMASPRAY® P300?

 • Jeżeli gęstość zarobu jest niższa niż 657 kg/m3 należy skrócić czas mieszana i/lub zwiększyć ilość dodawanej wody do mieszania
 • Jeżeli gęstość zarobu jest wyższa niż 770 kg/m3 należy wydłużyć czas mieszania i/lub zmniejszyć ilość wody zarobowej dodawanej do mieszania

Czy zawsze trzeba stosować Bondseal® jako podkład pod natrysk ogniochronny PROMASPRAY® P300 - jeśli nie, to w jakich przypadkach?
Nie. W przypadku stropów drewnianych jest to nie konieczne – jeżeli siatka metalowa jest ocynkowana, nie jest wymagane użycie środków zwiększających przyczepność na bazie kopolimeru akrylowo – styrenowego np. Cafco BONDSEAL® (ETA) oraz dla niezagruntowanej stali i stali z podkładem.

Czy możemy rozcieńczyć podkład Bondseal® i w jakich proporcjach?

 • Jako środek wiążący nie można rozcieńczać BONDSEAL® – Cafco BONDSEAL stosuje się nierozcieńczany i nakłada się wałkiem lub pędzlem
 • Jako podkład do podłoża stalowego - należy dokładnie wymieszać 3 części Cafco BONDESEAL® z 1 częścią wody pitnej
 • Jako podkład do podłoża betonowego – należy wymieszać 1 cześć Cafco BONDESEAL® z 1 częścią wody pitnej i stosować w ilości takiej, aby zużycie wynosiło – 13m2/litr
 • Jako uszczelniacz – należy dokładnie zmieszać 1 część Cafco BONDESEAL® z 3 częściami wody pitnej i stosować w ilości - 3,7 m2/litr

Czy natrysk ogniochronny PROMASPRAY® P300 można wygładzać?
Tak, natrysk ogniochronny może być wygładzony lub pozostawiony w postaci chropowatej. tzw. baranka.

Co to jest współczynnik masywności U/A?
Współczynnik masywności to stosunek obwodu profilu do jego powierzchni.

Czy farba ogniochronna PROMAPAINT® SC4 może być stosowana na zewnątrz?
Aby farba ogniochronna PROMAPAINT® SC4 mogła być stosowana na zewnątrz potrzebna jest odpowiednia warstwa nawierzchniowa.

Jaką należy nanieść grubość farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego aby zabezpieczyć element do danej klasy odporności ogniowej?
Nie ma przypisanej jednej grubości farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego do danej klasy odporności ogniowej. Grubość zabezpieczenia jest uzależniona od współczynnika masywności U/A.

Czy konstrukcja stalowa musi być pomalowana antykorozją czy nie przed wykonaniem zabezpieczenia natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY® P300?
Zaleca się naniesienie na podłoże stalowe odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Za pomocą czego mocować płytę do stropu masywnego?
Płytę ogniochronną do stropu masywnego należy mocować poprzez kotwy rozporowe w ilości 8 szt. na płytę.

Czy są maksymalne wymiary przewodów samonośnych w systemie PROMADUCT®-500?
Tak, wymiary maksymalne to 2300mm x 850mm o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,96m2.

Czy są maksymalne wymiary obudowy kanału wentylacyjnego stalowego w systemie PROMADUCT®-500?
Tak, wymiary maksymalne to 1250mm x 1000mm o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25m2.

Czy dylatacja wykonana produktami PROMAT może być narażona na uszkodzenia mechaniczne?
Nie, ponieważ żadna z dylatacji nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wskazane jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia.

Pomoc techniczna Promat

Pomoc techniczna Promat

Pomoc techniczna Promat

Potrzebujesz pomocy, aby znaleźć to, czego szukasz?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów ds. biernej ochrony przeciwpożarowej. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług