Пожарозащитни плоскости – изграждане на по-безопасни сгради - Promat

Изглед на стая, защитена с пожарозащитни плоскости Promat
Изображение на схема на това как функционира една пожарозащитна плоскост

Пожарозащитни плоскости: спиране разпространението на огън и топлина

От съществено значение е всеки път, когато един пожар започне да се разраства, той да бъде ограничен там, където е възникнал, и носещите конструкции на сградата да продължат да изпълняват своите носещи функции в продължение на време, достатъчно за евакуацията на хората и провеждането на спасителните операции. Пожарозащитните плоскости са проектирани да изпълняват именно тази задача, поради устойчивостта им на нагряването и топлинното излъчване при пожар. Благодарение на тяхната ниска топлопроводимост и висока топлопоглъщаемост, съчетани с минималната им свиваемост, което води до запазване на непроницаемостта им, се гарантира че при пожар, температурата от другата страна на плоскостта ще остане ниска в продължение на продължителен период от време.

Детайлен изглед на приложението на пожарозащитна плоскост, включително с крепежни елементи и свръзки

Непроницаемост (E)

Благодарение на тези свойства, пожарозащитните плоскости имат много приложения, включително и като пожарни прегради за:

  • изграждане на сектори в сградите
  • обшивки или последващи облицовки за защита на носещата конструкция на сградата
  • обшивка на електрически кабели
  • въздухопроводи или димоотводи.

Във всички тези приложения, пожарозащитната плоскост изпълнява една и съща функция - от едната ѝ страна температурата е висока в следствие на пожара, а от другата страна тя се запазва ниска.

Задържайки огъня и топлината, плоскостите не позволяват пожарът да се разпространява в сградата и не допускат температурата на носещите конструкции да се покачи твърде много. По този начин се осигурява време хората да се евакуират на безопасно място, пожарните и спасителните екипи да се намесят, конструкцията на сградата да не се срути, горещият дим да се отведе (съществено за безопасността на хората) и критичните за безопасността системи вътре в сградата да продължат да функционират.

Огнеустойчивост

В зависимост от приложението на плоскостта, терминът “огнеустойчивост” може да има различни значения. В европейските изпитвателни стандарти са дадени различни критерии. Най-важните са:

  • R: Носимоспособност – способността на една конструкция да запази конструктивната си устойчивост по време на пожар.
  • E: Непроницаемост – способността да се спре проникването на пламъците и горещите газове.
  • I: Изолация – способността да се ограничи покачването на температурата от студената страна. В повечето случаи, средната температура от студената страна не трябва да превишава повече от 140 °С, или 180 °С в която и да е точка.

Класовете по огнеустойчивост са зададени в минути, като степените обикновено са през 30 минути, но се допускат няколко изключения. Огнеустойчивостта се измерва в минути и винаги се изразява в класове. Например пожарозащитна носеща стоманена конструкция, която може да издържи на огнево въздействие в продължение на минимум 90 минути, се означава като “R 90”, а преградна стена, която не пропуска пламъци и ограничава нарастването на температурата в продължение на минимум 60 минути, се означава като “EI 60”.

Снимка на пожароустойчива плоскост Promatect-H

Реакция на огън

Ако един материал е горим, той може да допринесе за разпространението на огъня. Поведението му при температурно въздействие се нарича реакция на огън и се изразява в класове, като A1, A2, B, C и др. Материалите с класовете А1 и А2 се считат за негорими. Всички пожарозащитни плоскости на Promat са негорими, клас „A1“, който е възможно най-добрият (и най-безопасният) клас. Тези плоскости включват PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS и MASTERBOARD®.

Снимка на различни пожароустойчиви плоскости на Promat

Типове плоскости

Има много различни типове пожарозащитни плоскости, с различен състав и технологии на производство. Някои плоскости разчитат повече на стойностите на топлоизолацията, а други на поглъщането на топлина, но в крайна сметка всички те целят максимално да ограничат нарастването на температурата от студената страна спрямо страната на пожара.

Въпреки това, температурната характеристика не е единствената, която има значение. При огнево въздействие всеки тип плоскост има свое индивидуално поведение. Например при пожар свиването, напукването или деформацията могат да намалят ефективността на всяка една от тях. Плоскостите на Promat се характеризират с висока температурна устойчивост, като по този начин осигуряват устойчивост на огън при най-тежките условия.

Гамата на Promat включва плоскости от различни типове и дебелини, всяка от които е подходяща за специфични противопожарни приложения. Освен огнеустойчивата характеристика, всеки различен тип плоскости притежава различни специфични предимства, като лесен монтаж, устойчивост срещу удар или устойчивост на атмосферни влияния.

Пожарозащитнити плоскости винаги са част от система

Пожарозащитната плоскост не може да спре пожар сама. За да може да изпълнява тази функция, тя трябва да бъде захваната с подходящите крепежни елементи, през необходимото разстояние, а различните плоскости е необходимо да бъдат свързани правилно, така че пламъците да не проникват през каквито и да е фуги. Ако една плоскост се свива или деформира значително, тогава са необходими по-комплексни решения относно фиксирането и фугите, като например използване на скоби, метални конструкции и фугиращи смеси. Това трябва да е упоменато в изпитвателните протоколи и инструкциите за монтаж на плоскостта. Ако инструкциите за монтаж не са спазени, например при пропускане или невнимателно нанасяне на необходимия фугиращ материал, при използване на неправилен крепежен елемент или при закрепване през разстояния, по-големи от допустимите, тогава устойчивостта на огън при огнево въздействие ще бъде значително намалена.

Тъй като плоскостите на Promat са оптимизирани за температурна устойчивост и механична якост, в повечето случаи те могат просто да бъдат поставени на място и фиксирани със скоби, като не е необходимо никакво третиране на фугите. Постоянните размери на плоскостта позволяват използване на проста система, която ще е по-надеждна, тъй като оставя малка възможност за грешки по време на монтажа. Допълнителната полза е очевидна: един лесен монтаж спестява време и намалява цената.

Характеристиката огнеустойчивост зависи от системата

Характеристиката огнеустойчивост е характеристика на системата, а не на плоскостта. По време на огнево изпитване, представянето зависи от комплексното взаимодействие на температурните потоци, свиването и деформациите. Поради тази причина, всяка класификация по огнеустойчивост винаги трябва да се основава на резултати от изпитване за даденото приложение, типа на плоскостите, дебелината и метода на монтаж. Възможността за разширяване на областта на приложение чрез изчисления е ограничена, тъй като изразяването на сложното поведение при пожар чрез модели е трудно и екстраполацията на изпитвателните резултати обикновено не е разрешена.

Поради това, когато търсите решения с пожарозащитни плоскости, независимо дали за преградна стена, защита на конструкция, обшивка на кабел или димоотвод, винаги разглеждайте системата, а не единствено плоскостта и разчитайте на класификациите по огнеустойчивост, определени от независими институции.

Други характеристики на пожарозащитните плоскости

Освен при пожар като крайно изпитание, плоскостта трябва да се представя добре и по други показатели. Тя трябва да издържа на различни въздействия по време на своята експлоатация в сградата.

Например, излагането на топлина, студ, влага, пряко или непряко атмосферно влияние или механично въздействие, може да породи различни специфични изисквания към една плоскост. Поради тази причина различните видове плоскости имат специфични предимства. Съответната класификация на дълготрайност е направена съгласно Европейски документ за оценка 350142-0-1106 (преди това ETAG 018-4). Повечето плоскости на Promat са класифицирани за дълготрайност от 25 години (най-добрия възможен резултат) за вътрешно приложение и в някои случаи дори и за полуоткрито приложение.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване