Protipožiarne dosky – na výstavbu bezpečnejších budov

Veľká prázdna kancelárska miestnosť so šedým kobercom obložená protipožiarnymi doskami Promat
Nákres ako funguje protipožiarna doska. Teplo a požiar cez ňu nedokážu preniknúť, teplota na druhej strane zostáva nízko

Protipožiarne dosky: na zabránenie šíreniu ohňa a tepla

Ak dôjde v budove k požiaru, je dôležité zaistiť, aby sa oheň nešíril ďalej a aby si nosné konštrukcie zachovali svoju nosnosť na čas potrebný na evakuáciu osôb a zásah záchranných zložiek. Protipožiarne dosky sú navrhnuté presne na tento účel, pretože sú odolné voči teplu a sálaniu ohňa. Vďaka ich nízkej tepelnej vodivosti a vysokej absorpcii tepla spolu s nízkou stratou na objeme, na zachovanie svojej celistvosti, zabezpečujú, že teplota na druhej strane dosky zostane nízka aj v prípade dlhotrvajúceho požiaru.

Protipožiarne dosky aplikované na štyroch príkladoch: požiarna priečka, ochrana oceľovej konštrukcie, prestupy potrubí a prestupy káblov

Celistvosť (E)

Vďaka týmto schopnostiam je možné používať protipožiarne dosky rôznymi spôsobmi, aj ako protipožiarne zábrany pre:

  • požiarne úseky budovy
  • opláštenie alebo sekundárne obloženie na ochranu nosnej konštrukcie budovy
  • opláštenie elektrických káblov
  • vetracie potrubia a potrubia na odsávanie dymu.

Vo všetkých týchto prípadoch plnia protipožiarne dosky rovnakú funkciu. Jedna strana dosky je vystavená účinkom sálajúceho tepla z požiaru, zatiaľ čo druhá strana si zachováva nízku teplotu.

Protipožiarne dosky udržiavajú oheň a teplo na jednej strane a zabraňujú ich šíreniu do iných častí budovy, pričom teplota nosných konštrukcií sa príliš nezvyšuje. Osoby v budove tak majú dostatok času na evakuáciu a hasičské a záchranné zložky môžu zasiahnuť. Zabráni sa zrúteniu stavebnej konštrukcie, z budovy sa odvedie horúci dym (čo je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti osôb) a funkcia systémov významných z hľadiska bezpečnosti zostane zachovaná.

Požiarna odolnosť

V závislosti od použitia dosky môže mať výraz “požiarna odolnosť&rdquo rôzne významy. V európskych skúšobných normách sú stanovené rôzne kritériá. Najdôležitejšie sú tieto:

  • R: Nosnosť – schopnosť konštrukcie niesť zaťaženie alebo pôsobenie vplyvu bez toho, aby sa zrútila.
  • E: Celistvosť – schopnosť zastaviť šírenie ohňa a horúcich plynov.
  • I: Izolácia – schopnosť zabrániť zvýšeniu teploty na požiarom nezaťaženej strane. Vo väčšine prípadov sa teplota na tejto strane nezvýši v priemere o viac ako 140 °C alebo 180 °C v akomkoľvek mieste.

Požiarna odolnosť je vždy vyjadrená v minútach a zvyčajne v triedach, ktoré sú násobkami 30 minút. Napríklad, protipožiarna nosná podlahová oceľová konštrukcia, ktorá dokáže odolávať požiaru po dobu najmenej 90 minút, bude označená triedou odolnosti “R 90” a deliaca konštrukcia, ktorá zabraňuje prieniku ohňa a zvýšeniu teploty po dobu najmenej 60 minút, bude označená triedou odolnosti “EI 60”.

Protipožiarne dosky Promatect-H naskladané na seba

Reakcia na oheň

Horľavý materiál môže prispieť k šíreniu požiaru. Reakcia materiálu pri vystavení teplu sa nazýva reakcia na oheň a je vyjadrená triedou A1, A2, B, C atď. Materiály triedy A1 a A2 sa považujú za nehorľavé materiály. Všetky protipožiarne dosky Promat sú z nehorľavého materiálu a majú triedu “A1”, ktorá predstavuje najlepšiu (a najbezpečnejšiu) možnú klasifikáciu. Tieto dosky zahŕňajú modely PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS a MASTERBOARD®.

4 druhy protipožiarnych dosiek Promat

Typy dosiek

Existuje množstvo rôznych typov protipožiarnych dosiek s rôznymi výrobnými technológiami a zložením. U niektorých dosiek prevládajú tepelnoizolačné vlastnosti, zatiaľ čo u iných absorpcia tepla. Všetky však majú za cieľ maximalizovať zníženie teploty na požiarom nezaťaženej strane dosky v porovnaní so stranou, ktorá je vystavená požiaru.

Tepelná odolnosť však nie je jediné, na čom záleží. Každý typ dosky v prípade požiaru reaguje inak. Strata objemu, popraskanie alebo napríklad deformácia v dôsledku pôsobenia požiaru, môžu znížiť účinnosť dosky. Dosky Promat sa vyznačujú svojou vysokou teplotnou stabilitou, takže poskytujú požiarnu odolnosť aj pri najzávažnejších podmienkach.

Promat ponúka so širokou škálou hrúbky, pričom každá vyhovuje špecifickému použitiu v rámci protipožiarnej ochrany. Okrem požiarnej odolnosti majú rôzne typy dosiek špecifické výhody, akými sú jednoduchá montáž, odolnosť voči nárazu alebo odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Protipožiarne dosky – stála súčasť systému protipožiarnej ochrany

Samotná protipožiarna doska nemôže zastaviť požiar. Aby doska spĺňala svoju funkciu, je potrebné ju upevniť pomocou správnych typov upevňovacích prvkov umiestnených v správnych vzdialenostiach a jednotlivé dosky je potrebné správne spojiť tak, aby cez prípadné medzery neprenikli plamene. V prípade, že dôjde k významnej strate objemu alebo deformácii dosky, sú potrebné komplexnejšie riešenia na ich upevňovanie a spájanie, ako sú napr. montážne spony, kovové podkladové konštrukcie a tmely na vyplnenie spojov. Na to bude poukázané v skúšobnej správe a pokynoch na montáž dosiek. Pri nedodržaní pokynov v návode na montáž sa požiarna odolnosť v prípade požiaru výrazne zníži – napríklad, ak sa nepoužije požadovaný tmeliaci prostriedok, prípadne sa použije nedôsledne, tiež ak sa použije nesprávny typ upevňovacieho prostriedku alebo sa upevní vo vzdialenosti väčšej, ako je prípustné.

Keďže dosky Promat sú optimalizované pre teplotnú stabilitu a mechanickú odolnosť, vo väčšine prípadov sa jednoducho umiestnia a upevnia sponami, pričom nie je potrebné upravovať spoje. Stabilná doska predstavuje jednoduchý a spoľahlivejší systém, pretože existuje malá pravdepodobnosť, že dôjde k jej nesprávnej montáži. Z toho vyplýva ďalšia výhoda – jednoduchá montáž šetrí čas a znižuje náklady.

Požiarna odolnosť závisí od systému

Požiarna odolnosť je vlastnosť, ktorá je charakteristická pre systém, nie pre samotnú dosku. Počas požiarnej skúšky závisí požiarna odolnosť od komplexného pôsobenia tepelných tokov a deformácií či straty objemu. Klasifikácia požiarnej odolnosti musí preto vždy vychádzať z výsledkov skúšok platných pre dané použitie, typu dosky, hrúbky dosky a spôsobu montáže. Možnosť rozšíriť rozsah pomocou výpočtov je obmedzená, pretože v modelových prípadoch je náročné zachytiť komplexnú reakciu, ku ktorej dochádza počas požiaru a extrapolácia výsledkov skúšok nie je vo všeobecnosti povolená.

Pri posudzovaní využitia protipožiarnych dosiek, či už pri deliacich stenách, ochrane konštrukcie, obloženiach káblov alebo potrubí na odsávanie dymu, vždy berte do úvahy celý systém a nielen dosku a riaďte sa triedami odolnosti, ktoré určili nezávislé inštitúcie.

Iné vlastnosti protipožiarnych dosiek

Všetci dúfame, že k žiadnemu požiaru nedôjde, preto musí doska vyhovovať aj iným kritériám. Doska musí byť odolná voči vystaveniu rôznym vplyvom počas celej svojej životnosti v budove.

V niektorých podmienkach, ako sú napríklad vystavenie teplu, chladu, vlhkosti, priamym alebo nepriamym poveternostným vplyvom alebo mechanickému nárazu, môžu byť požiadavky na vlastnosti dosky špecifické. Rôzne typy dosiek tak vynikajú rôznymi špecifickými prednosťami. Príslušná klasifikácia životnosti sa vykonáva podľa Európskeho hodnotiaceho dokumentu 350142-0-1106 (predtým ETAG 018-4). Väčšina dosiek Promat má klasifikovanú životnosť 25 rokov (najlepšie možné hodnotenie) pri interiérovej montáži, a v niektorých prípadoch aj pri montáži v čiastočne exponovanom prostredí.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb