Naše mise

Chceme, aby byl svìt bezpeènìjší, zdravìjší a udržitelnìjší pro dnešní i budoucí generace.

Reference image

1. Bezpeènost prostor

1. Bezpeènost prostor

1. Bezpeènost prostor

Bezpeènost je nezbytná pro rùst, prosperitu a radost ze života. I když bezpeènost èasto považujeme za samozøejmost, je zásadní pracovat a žít v prostøedí, které je bezpeèné a neohrozí nás, když se nìco stane. Proto chceme nabídnout nejvyšší standard požární bezpeènosti v domácnostech a kanceláøích, ale stejnì tak ve školách, nemocnicích, nákupních centrech, na letištích nebo v tunelech. Protože se vše neustále vyvíjí, spoleènost Promat chce pomoci zachovat tuto vysokou úroveò bezpeènosti budováním povìdomí o dùležitosti pasivní požární ochrany nabízením nových øešení protipožární ochrany.

Reference image

2. Zdravé a udržitelné prostøedí

2. Zdravé a udržitelné prostøedí

2. Zdravé a udržitelné prostøedí

Zavádíme nové, lehké materiály pro stavbu bezpeèných prostor k práci i bydlení. Jak se svìtová mìsta rozšiøují, výškové budovy nabízejí nové možnosti rostoucí svìtové populaci, zatímco staré ètvrti a budovy jsou rekonstruovány pro nové úèely. Je zásadní, abychom tyto budovy navrhli a instalovali tak, aby nabízely healthy & udržitelné prostøedí které zvládne požár a poskytne hasièùm dostatek èasu na záchranu obyvatel, bezpeènost budovy a omezení dopadù na životní prostøedí. Spoleènost Promat chce pøispìt k tomu, aby tyto nové budovy byly pro bezpeèné, zdravé a udržitelné pro dnešní’i pøíští’generace.

Reference image

3. Snižujeme dopad na klima a planetu

3. Snižujeme dopad na klima a planetu

3. Snižujeme dopad na klima a planetu

Hledáme alternativy stále vzácnìjších zdrojù , jako jsou vermikulit a grafit, abychom vyvinuli nové protipožární materiály pøi respektování zdrojù planety. Neustále optimalizujeme náš výrobní proces, abychom snížili spotøebu vody a omezili používání fosilní energie. Recyklujeme vodu, kterou používáme a vyvíjíme nové výrobní postupy pøi výrobì požárních desek, s nižší spotøebou vody a energie. Chceme pomoci vybudovat uhlíkovì neutrální ekonomiku a být prùkopníkem v kruhové výstavbì.

Poznejte nás lépe

Zjistìte více o zpùsobu, jakým vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme inovativní produkty a øešení, abyste mohli chránit to, na èem opravdu záleží.

Naše minulost

Naše minulost

Naše minulost

Objevte, jak se Promat stal svìtovým odborníkem na pasivní požární ochranu.

Naši lidé

Naši lidé

Naši lidé

Seznamte se s naším týmem odborníkù na pasivní požární ochranu

Our Expertise

Our Expertise

Our Expertise

Seznamte se s týmem našich odborníkù na pasivní požární ochranu

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť