Protipožiarna ochrana ocele - všeobecné informácie

Protipožiarne chránená nosná oceľová konštrukcia so sklom

Oceľ sa stáva čoraz dôležitejším stavebným materiálom, zatiaľ čo protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií sa stáva dôležitým aspektom moderných konštrukcií.

Oceľ je anorganický konštrukčný materiál a považuje sa za nehorľavý bez ďalšieho zvláštneho preukazovania. V mnohých výskumných programoch sa ukázalo, že niektoré typy plne namáhaných oceľových profilov môžu dosiahnuť 30 minútovú požiarnu odolnosť bez použitia ďalších protipožiarnych ochranných materiálov. To však platí len pre niektoré oceľové profily, v závislosti od prípustnej hodnoty súčiniteľa prierezu Ap/V.

Nosnosť oceľových konštrukcií

Oceľové konštrukcie pri zohriatí na cca. 550 °C strácajú značný podiel svojej nosnosti. Teploty nad 550 °C sa pri rozvinutom požiari dosiahnu v priebehu niekoľkých minút. Pri normovej skúške požiarnej odolnosti oceľovej nosnej konštrukcie sa skúšobná vzorka vystavuje tepelnému namáhaniu podľa medzinárodne uznávanej teplotnej krivky, ktorá vyjadruje vzťah medzi časom a teplotou. Skúšobná vzorka dosiahne po 5 minútach teplotu asi 550 °C, po 30 minútach asi 850 °C a po 90 minútach jej teplota prekročí 1000 °C. Tieto charakteristiky zdôrazňujú potrebu účinných protipožiarnych systémov. Odolnosť, trvanlivosť, stálosť rozmerov a jednoduchá spracovateľnosť kalciumsilikátových stavebných dosiek PROMATECT®, umožňujú ich rezanie a upevnenie príp. obloženie oceľových konštrukčných prvkov prakticky na ľubovoľnom mieste moderného stavebného komplexu. Produkty a systémy spoločnosti Promat predstavujú vedecké riešenia určené pre oceľové konštrukcie v súlade s kódom klasifikácie požiarnej odolnosti 90 až 240 minút.

Ako sa testuje a certifikuje protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií?

Bežné stavebné predpisy zvyčajne stanovujú protipožiarnu odolnosť niektorých konštrukčných prvkov v trvaní 30 minút až do určeného minimálneho časového intervalu. Hrúbka protipožiarneho materiálu závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

  • čas trvania stanovenej požiarnej odolnosti;
  • typ použitej protipožiarnej ochrany, napr. doska, náter, sprej, a pod.;
  • obvod časti oceľového profilu vystaveného ohňu;
  • tvar a rozmery oceľového profilu;
  • kritická teplota oceľového prvku vypočítaná statickým inžinierom.

Všetky produkty a systémy spoločnosti Promat boli testované v akreditovaných laboratóriách po celom svete podľa rôznych noriem s cieľom určiť, ako tieto rôzne faktory ovplyvňujú požiarnu odolnosť.

Testy sú v súlade s uvedenými normami vykonávané na zaťažených aj nezaťažených nosníkoch a stĺpoch, ktoré sú chránené protipožiarnym materiálom. Za účelom posúdenia účinnosti protipožiarnej ochrany sa teploty na povrchu ocele skúmajú pomocou termočlánkov.

Tabuľka: Faktor efektívnej medznej hodnoty pevnosti podľa teploty

Napríklad, medzná hodnota pevnosti ocele triedy 43 (S275) je pri teplote 700 °C 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

Testovaniu podlieha aj celý rad nezaťažených profilov s cieľom získať údaje pre analytické výpočty a určiť, aká miera ochrany je potrebná pre najbežnejšie oceľové profily a zabezpečenie požiarnej odolnosti v rôznych časových intervaloch.

Tvar oceľového profilu môže tiež zohrávať dôležitú úlohu pri určovaní požadovanej hrúbky protipožiarneho materiálu.

Pre viac informácií ohľadom oceľových profilov sa obráťte na zastúpenie spoločnosti Promat vo vašom regióne. Ďalšie informácie nájdete aj v časti "Stiahnuť".

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb