Naše hodnoty

Naše hodnoty ukazují, jak vám pomáháme chránit lidi, budovy a majetek pøed požárem a zároveò snižovat náš dopad na životní prostøedí.

 

Reference image

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

 • Podporujeme vás pøi každém kroku procesu stavby
 • Vy, jako náš zákazník, jste náš pán
 • Chceme se s vámi spojit, kdykoli potøebujete technickou podporu nebo pomoc.
 • Poskytujeme vám pomoc a školení pro snadnou a spolehlivou instalaci našich øešení.
 • Chceme vám pomoci rozšíøit podnikání a tìžit z nových technologií
 • Budeme rádi, když nám øeknete, jak mùžeme vylepšit naše produkty a služby 
Reference image

Vynalézavost

Vynalézavost

Vynalézavost

 • Vyvíjíme nová øešení pro kompletní protipožární ochranu
 • Inovujeme & zdokonalujeme naše produkty abychom zaruèili, že jsou nejlepší ve své kategorii
 • Jsme prùkopníky ve vývoji øešení pro nové konstrukèní metody
 • Vyvíjíme nové služby, díky nimž mùžete pøedávat perfektní práci
 • Vyvíjíme digitální øešení a knihovnu BIM ke zvýšení efektivity
 • Neustále hledáme udržitelnìjší výrobní metody, abychom snížili dopad na životní prostøedí.

 

Reference image

Vášeò pro dokonalost

Vášeò pro dokonalost

Vášeò pro dokonalost

 • We go the extra mile for the best in fire protection.
 • Nabízíme vám provìøená øešení a produktové portfolio té nejvyšší kvality
 • Naše výrobky testujeme více, než je požadováno zákonem
 • Simulujeme prostøedí, abychom vám nabídli nejširší škálu výsledkù testù
 • Usilujeme o proces výroby nulového odpadu a dramatické snížení našeho dopadu na životní prostøedí.

Poznejte nás lépe

Zjistìte více o zpùsobu, jakým vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme inovativní produkty a øešení, abyste mohli chránit to, na èem opravdu záleží.

Naše minulost

Naše minulost

Naše minulost

Objevte, jak se Promat stal svìtovým odborníkem na pasivní požární ochranu.

Naši lidé

Naši lidé

Naši lidé

Seznamte se s naším týmem odborníkù na pasivní požární ochranu

Our Expertise

Our Expertise

Our Expertise

Seznamte se s týmem našich odborníkù na pasivní požární ochranu

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť