Tesnenia prestupov potrubí – horľavé materiály a izolácia

Prestupy plastových potrubí v školiacom centre spoločnosti Promat

V prvej časti našej série článkov sme sa venovali tesneniu prestupov kovových potrubí, nehorľavej izolácii potrubí (konfigurácia CS, CI, LS alebo LI), možným spôsobom zakončení potrubí (U/U, U/C, C/U, C/C) a vzdialenostiam závesov a podporných konštrukcií inštalovaných prvkov. V tejto časti popisujeme potrubia vyrobené z horľavých materiálov, tesnenia prestupov viacvrstvových kompozitných potrubí a horľavé izolácie potrubí. Ďalej by sme chceli oboznámiť projektantov, montážnych pracovníkov, dodávateľov a hasičov s niektorými (doposiaľ nie veľmi známymi!) základnými pravidlami, ktoré je potrebné zohľadniť pri navrhovaní, montáži a kontrole.

Obrázok tesnenia prestupov potrubí pomocou PROMASTOP®-FC MD. Je to protipožiarny návin zložený z oceľových segmentov, ktorý je možné skrátiť na požadovanú dĺžku priamo na mieste.

Plastové potrubia

Je zaujímavé, že tesnenia prestupov potrubí vyrobené z horľavých materiálov spôsobujú menej problémov, ako je to pri kovových potrubiach, základné princípy sú však rovnaké: informácie týkajúce sa aplikácie tesnenia prestupov v konkrétnych montážnych pozíciách nájdete v klasifikačnej a technickej dokumentácii (príručke) daného produktu.

Najdôležitejšími parametrami sú tieto:

 • požiarna odolnosť (podľa ustanovení OTSZ EI 15 ... EI 90);
 • materiál a hrúbka steny potrubia;
 • materiál, hrúbka a spôsob vyhotovenia izolácie;
 • konfigurácie zakončení potrubí;
 • typ a minimálna hrúbka stavebných konštrukcií ovplyvnených prestupom potrubia (pružná alebo pevná stena, pevná podlaha, krížovo laminovaná drevená stena alebo podlaha, zavesený strop alebo sendvičová panelová konštrukcia);
 • rozmerové obmedzenia;
 • vzdialenosti od objektov;
 • a upevňovacie prvky (všetkým podrobnostiam sa budeme venovať neskôr).

Je zrejmé, že miesto v blízkosti taviaceho sa horľavého potrubia (a aj tepelnej izolácie) musí byť utesnené intumescentným materiálom.

Obrázok tesnenia prestupu plastového potrubia pomocou PROMASTOP®-FC. Je to protipožiarna manžeta vyrobená z objímky z nehrdzavejúcej ocele upravenej práškovou farbou so špeciálnou napeňujúcou vložkou.

Niektoré z uvedených produktov je možné kombinovať s nátermi PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I pri prestupoch s mäkkými upchávkami alebo s protipožiarnou maltou PROMASTOP®-M pri prestupoch s tvrdou upchávkou. Niektoré metódy aplikácie sú predstavené v tomto článku a úplný návod na aplikáciu je k dispozícii v sekcii Na stiahnutie, prípadne kontaktujte nášho obchodného zástupcu vo vašom regióne.

Pri všetkých produktoch a typoch prestupov je potrebné zohľadniť veľkosť plastového potrubia, ktoré prechádza prestupom. Toto sú niektoré príklady najčastejšie používaných typov prestupov, pri ktorých sa používa mäkká upchávka PROMASTOP®-CC:

 • PROMASTOP®-FC6 – protipožiarna manžeta: PVC-U a PVC-C potrubia s priemerom do 250 mm, PE-HD (alebo HDPE), ABS, SAN+PVC, PP-H a PP-R potrubia s priemerom do 200 mm.
 • PROMASTOP®-W – protipožiarny návin: všetky vyššie uvedené potrubia s priemerom do 160 mm.
 • PROMASEAL®-AG – protipožiarny akrylát s otvorom vyvŕtaným v jadre je klasifikovaný na uzavretie prestupov PVC-U potrubí s maximálnym priemerom 110 mm a hrúbkou steny potrubia 3,2 mm alebo PP potrubí s maximálnym priemerom 50 mm a hrúbkou steny potrubia 1,8 mm; expanzná vlastnosť produktu umožňuje vyplnenie škár celého prierezu potrubia, keď je maximálna kruhová medzera so šírkou 20 mm okolo potrubia vyplnená do minimálnej hĺbky 25 mm alebo 20 mm.

Materiál horľavých potrubí

Skúšky vychádzajúce z normy EN 1366-3 musia byť vykonané samostatne u PVC-U aj PE-HD potrubí. Podľa skúšobnej normy sú výsledky testovania PVC-U potrubí vyrobených podľa normy EN 1329-1, EN 1453-1 alebo EN 1452-1 platné aj pre PVC-C potrubia vyrobené podľa normy EN 1566-1. Výsledky pre PE-HD potrubia vyrobené podľa normy EN 1519-1 alebo EN 12666-1 je možné použiť aj pre PE potrubia vyrobené podľa normy EN 12201-2, EN 1519-1 alebo EN 12666-1, pre potrubia z akrylonitrilového butadiénstyrénu (ABS) vyrobené podľa normy EN 1455-1, a pre potrubia zo zmesi kopolymérov styrénu (SAN+PVC) vyrobených podľa normy EN 1565-1.

Hrúbka steny plastových potrubí

Podľa normy EN 1366-3 sa skúšané typy potrubí delia na rozmerové skupiny v závislosti od priemeru a hrúbky steny (napr. rozmerová skupina 1: vonkajší priemer potrubia 50 – 80 mm a hrúbka steny potrubia 3 – 6 mm; rozmerová skupina 2: vonkajší priemer potrubia 90 – 125 mm a hrúbka steny potrubia 3 – 8,6 mm a pod.). Určitý typ manžety je možné použiť iba pre rozmerovú skupinu, v prípade ktorej boli výsledky jej použitia pozitívne.

Horľavá izolácia potrubí vyrobených z horľavého materiálu

V praxi sú potrubia zvyčajne vybavené izoláciou vyrobenou z horľavých materiálov, ktoré majú zabezpečiť tepelnú alebo zvukovú izoláciu. Pri skúšaní manžiet je potrebné vziať tento fakt do úvahy. Ako znázorňuje nasledujúca tabuľka s príkladmi, protipožiarne manžety PROMASTOP®-FC3 alebo PROMASTOP®-FC6 majú triedu požiarnej odolnosti od EI 60-U/U do EI 120-U/U s potrubiami Geberit Silent PP v rozsahu Ø 32 mm/s 2,0 mm – Ø 160 mm/s 32,0 mm (s: hrúbka steny potrubia).

Požiadavky Rozsah rozmerov
Ø…priemer potrubia (mm)
s…hrúbka steny potrubia (mm)
d…hrúbka izolácie (mm)
Klasifikácia
Pevná stena Pevná podlaha Stena z preglejkových dosiek Podlaha z preglejkových dosiek
Potrubia Geberit Silent PP pre puzdrá potrubí pod uhlom 90°
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 140 mm Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 140 mm PROMASTOP®-FC3
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 125 mm, s 4,2 mm

PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 160 mm, s 5,2 mm
EI 90-U/U
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 100 mm
Zabudovaná manžeta, hrúbka konštrukcie ≥ 150 mm
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 150 mm
Zabudovaná manžeta, hrúbka konštrukcie ≥ 150 mm
EI 120-U/U
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 6,0 mm R
Ø 160 mm, s 32,0 mm
EI 60-U/U
s horľavou izoláciou B-s3, d0
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 6,0 mm
EI 120-U/U
s horľavou izoláciou B-s3, d0
Manžeta namontovaná na povrchu, hrúbka konštrukcie ≥ 100 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 32,0 mm
EI 120-U/U
s horľavou izoláciou B-s3, d0

Kovové potrubia s horľavou izoláciou

Problematikou tesnenia prestupov kovových potrubí sme sa zaoberali v predchádzajúcom článku, nezmienili sme sa však o horľavej izolácii.

Požiarnu odolnosť triedy EI 120-U/C je možné docieliť použitím protipožiarnych tehál PROMASTOP®-B, ktoré sa používajú na prestupy oceľových potrubí s maximálnych vonkajším priemerom potrubia 220 mm a hrúbkou steny potrubia 18 mm, vybavené izoláciou s maximálnou hrúbkou 32 mm a triedou reakcie na oheň B-s3, d0. Tesnenia prestupov medených potrubí s maximálnym vonkajším priemerom potrubia 88,9 mm a hrúbkou steny potrubia 14,2 mm majú triedu odolnosti EI 90-U/C s použitím rovnakej izolácie. Majte na pamäti, že faktor tepelnej vodivosti materiálu steny potrubia má zásadný význam (týmto faktorom sme sa zaoberali v našom predchádzajúcom článku) – pri rovnakom riešení prestupu medeného potrubia s lepšou tepelnou vodivosťou, menším priemerom a menšou hrúbkou steny bola dosiahnutá nižšia požiarna odolnosť.

Viacvrstvové kompozitné potrubia s horľavou izoláciou

Prestupy hliníkových kompozitných potrubí (napríklad Pipelife RADOPRESS) triedy EI 120-U/C s chemickým značkami PE-X/Al/PE-X a horľavou izoláciou je možné utesniť pomocou jednej vrstvy protipožiarneho návinu PROMASTOP®-W v mäkkých upchávkach prestupov s PROMASTOP®-CC. Sú dva druhy izolácie:

 • trieda reakcie na oheň B-s3, d0 podľa EN 13501-1, (napr. guma), hrúbka ≥ 6 mm ≤ 32 mm; vonkajší priemer potrubia je do 60 mm;
 • trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1, (napr. PE), hrúbka ≥ 4 mm ≤ 9 mm, vonkajší priemer potrubia je do 32 mm.
Mäkké tesnenie (mm) Orientácia
P…podlaha
S…stena
Rozsah rozmerov
Ø…priemer potrubia (mm)
d…hrúbka izolácie (mm)
počet vrstiev (návin) Klasifikácia
Potrubia Pipelife Radopress
2 × 50 P /S Ø 16 mm, d 6,0 mm RØ 63 mm, d 32,0 mm 1 EI 120-U/C s horľavou izoláciou B-s3, d0
2 × 50 P/S Ø 16 mm, d 4,0 mm RØ 32 mm, d 9,0 mm 1 EI 120-U/C s horľavou izoláciou E

V našom nasledujúcom článku sa budeme sa venovať otázkam, ktoré je vo všeobecnosti potrebné zohľadniť počas procesu aplikácie, bez ohľadu na to, aký produkt si vyberiete.

V plánovanej záverečnej časti série článkov o protipožiarnych opatreniach sú opísané tesnenia prestupov káblov, káblových zväzkov a lineárnych spojov (škár).

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb