Пожарозащитни уплътнения за тръби - изолация, окачване, дебелина на стената и на тръбата и конфигурация на края на тръбата

Изображение на пожарозащитно уплътнение за метални тръби при преминаване в стена

Освен строителните пожарозащитни плоскости PROMATECT® и огнезащитните стъкла от серията PROMAGLAS®, Promat предлага и различни други продукти. Малко хора знаят обаче този факт, както и че компанията е сред лидерите на пазара за набъбващи бои, огнезащитни мазилки, пожарозащитни уплътнения и уплътнителни системи. Благодарение на широката си гама продукти Promat отговаря на предизвикателствата на 21-ви век и успява да осигури всичко необходимо за пасивната пожарозащита. Уплътнителните решения, описани в тази статия, са класифицирани съгласно европейски стандарти и всички продукти имат европейско техническо одобрение (ЕТО), така че няма ограничения за прилагането им в България.

Пожарозащитни уплътнения

Модерната строителна пожарозащита се базира на разделянето на сградите на пожарни сектори, с други думи сградата трябва да бъде разделена вертикално и хоризонтално на пожарни сектори с различни размери. Елементите, граничещи с пожарни сектори, трябва да предотвратяват преминаването на огън и дим, което може да се осъществи чрез конструкции за спиране на огъня. Изключително важно е да се осигури непрекъснатостта на тези защитни повърхности. Тъй като модерните сгради включват електрически и механични тръбни системи, подобно на човешката съдова система, прекъсването на тези защитни повърхности не може да бъде избегнато. Тези отвори (преминавания) трябва да бъдат затворени (уплътнени) с пожарозащитни решения, изпитани съгласно горепосочения европейски изпитвателен стандарт (EN 1366-3) и класифицирани съгласно стандарта EN 13501-2 – никаква друга класификация не може да бъде прилагана. Тази статия цели да повиши информираността по тези въпроси и да опише сертифицираните решения на Promat. Поради разпоредбите на класификационния стандарт изборът на подходящо запълващо уплътнение не е толкова лесен, колкото изглежда първоначално.

Преминаването на горима тръба и метална такава трябва да бъде уплътнено по различен начин. Освен това трябва да се вземе предвид дали тръбата е изолирана, или не и системата, която се прилага, зависи от качеството на материала за изолация. Изпитвателният стандарт EN 1366-3 покрива голяма част от тези критерии. Ето опростен списък на тестови решения, в зависимост от всеки вид тръба.

Метални тръби Пластмасови тръби
Една до друга, линейно наредени тръби Системи за затваряне на тръби
Сноп тръбиСноп тръби Други запушвания
Изолация: негорима или горима Изолация
Диаметър и дебелина на стената на тръбата Тръба в тръбна система
Конфигурация на края на тръбата Конфигурация на края на тръбата
Материал на тръбата Материал на тръбата

Поради ограниченията на обхвата на статията, ще покрием само материали и диаметър на тръбите, дебелина на стената, изолация и конфигурация на края на тръбата. Другите теми ще бъдат обхванати в следващи статии.

Списък на възможни конфигурации на тръбна изолация съгласно EN 1366-3. Нашите решения са маркирани с кодове CS, CI, LS, или LI.

Изолиране на метални тръби

Без значение каква е горимостта на изолацията, изпитвателният стандарт EN 1366-3 прави разграничение между:

 • изолация, преминаваща без прекъсване (устойчива изолация, обозначена с S);
 • прекъсната изолация (обозначена с I);
 • тръбите са изолирани по цялата си дължина (постоянна изолация, обозначена с C);
 • локално изолирана, само в областта на преминаване (локална изолация, обозначена с L).

Това може да бъде разбрано по-лесно с помощта на следната таблица.

Има четири възможни случая в зависимост от разпределението на тръбната изолация в преминаването:

 1. CS (постоянна устойчива): цялата дължина на тръбата е изолирана и изолацията премината през сечението на преминаването;
 2. CI (постоянна прекъсната): цялата дължина на тръбата е изолирана, но изолацията е прекъсната в преминаването;
 3. LS (локална устойчива): тръбата е изолирана само в областта на преминаването и изолацията преминава през сечението му;
 4. LI (локална прекъсната): тръбата е изолирана само в областта на преминаването и изолацията е прекъсната в преминаването.

Изолацията – в зависимост от нейната значимост за пожарната класификация- може да бъде използвана в преминаването (като част от системата), или самата тя да образува преминаването, макар че може да има нужда от допълнителна изолация, което не е показано в схемите. Горепосочените детайли е съдържат в техническите упътвания на производителите. С помощта на минерална вата металните тръби могат да минават през меки преминавания, като използват покритие PROMASTOP®-CC с негорима изолация в конфигурации LS или CS (т.е. устойчива изолация локално или по цялата дължина на тръбата).

Диаграма на пожарозащитни уплътнения за метални тръби при преминаване в монолитна стена - CS (продължителна непрекъсната по цялата дължина на тръбата) и LS (локално прекъсната)
Диаграма на минималните изисквани дължини на обичайната минералната вата при секторна изолация, в зависимост от материала и диаметъра на металната тръба и дебелината на стената

Важна забележка! Когато се прилага уплътняването с меко преминаване на метални тръби, трябва да се вземе предвид, че в случай на пожар металната тръба ще се разшири поради голямото топлинно разширение; теглото на тръбата поради разширението не трябва да натоварва сечението на мекото преминаване, тъй като може да повреди целостта му. Това може да бъде избегнато, като се използва лента от негорима изолация със специфична дължина и качество (локална изолация), монтирана на тръбата, по тази причина металните тръби обикновено имат изолация, когато минават през меки преминавания. Диаграмите показват минималната изисквана дължина на типичната секторна изолация от минерална вата, в зависимост от материала и диаметъра на металната тръба и дебелината на стената на тръбата.

Дебелина на стената и на тръбата и изолация

По принцип по-късата секторна изолация е подходяща за метални тръби с по-малък диаметър и по-малка дебелина на стената и по-ниска топлопроводимост: с PROMASTOP®-CC, меко преминаване за метални тръби с ниска топлопроводимост (λ ≤ 58 W/mK), до дебелина на стената на тръбата 2,0 mm – 14,0 mm и външен диаметър на тръбата до 42,0 mm, се изисква негорима локална изолация при обща центрирана дължина на преминаване 500 mm; стоманени тръби с по-големи дебелина на стената на тръбата, или външен диаметър на тръбата имат нужда т локална изолация с дължина минимум 1000 mm. Съгласно стандарта EN 13501-1, класификацията по реакция на огън в локалната изолация в PROMASTOP®-CC, меко преминаване е поне A2-s1, d0 или A2L-s1, d0; точката на топене е поне 1000 °C, обемната плътност е между 40 и 150 kg/m3, а дебелината е между 30 и 100 mm. (Внимание: тези данни не са характеристиките на материала на плоскостите от минерална вата, които образуват самото меко преминаване, тъй като те са обхванати от специална разпоредба; дебелината на посоченото преминаване е 1 x 50 mm, 1 x 80 mm или 2 x 50 mm, а обемната плътност е 140 kg/m3). Минималната изисквана дължина на локална изолация за медни тръби с голяма топлопроводност (λ ≤ 380 W/mK), с дебелина на стената на тръбата до 14,2 mm и външен диаметър на тръбата до 42 mm, е 1000 mm ; медни тръби с по-голям външен диаметър на тръбата (до 88 mm) имат нужда от локална изолация с дължина поне 2000 mm. Решенията на Promat не само изискват тази сложна система, но от всички производители се очаква да представят нужната дължина на изолацията по този начин, съгласно изпитвателния и класификационенстандарт.

Конфигурация на края на тръбата

Съгласно изпитвателния стандарт EN 1366-3, са определени четири възможности на база на дизайна на края на металните или пластмасови тръби, минаващи през изпитаното преминаване, в зависимост от това дали краят на тръбата е затворен вътре или извън пещта (затапен, обозначен с C), или е отворен (незатапен, обозначен с U).

Условия на изпит-ването Конфигурация на края на тръбата Вид на тръбата
Вътре в пещта (в пещта) Извън пещта (извън пещта)
U/U Незатапен Незатапен Пластмасова: за дъждовна вода, канализационна вентилирана тръба (за отвеждане на отпадъци)
U/C Незатапен Затапен Пластмасова: не вентилирана тръба, тръба за газ, за питейна вода, за топла вода (захранваща);
Метална: неустойчиво на огън окачване/съединителни системи
C/U Затапен Незатапен Метална: устойчиво на огън окачване/съединителни системи
C/C Затапен Затапен /

Поведението на образеца по време на изпитване се определя основно от дизайна на края на тръбата: налягането и потокът на горещи газове е различен в (отворена) тръба, която е в контакт с атмосферата, за разлика от затапена тръба, затова при избиране на подходящо пожарозащитно решение е нужно да се подбере и правилния край на тръбата, а не само стандартната EI XX класификация по огнеустойчивост.

Със сигурност всички читатели вече са виждали U/U и U/C маркировката в противопожарната класификацията на съвременните пожарозащитни яки, което беше обяснено по-горе (т.е. тръба, отворена от двете страни има U/U конфигурация, което е най-лошият вариант от гледна точка на пожарозащитата, така че всички решения с тази класификация са подходящи за всички краища на тръби). Да погледнем тези маркировки, които се отнасят за позициите и структурното изграждане на дадена инсталация, в класификацията на пожарозащитните фланци PROMASTOP®-FC (тяло от неръждаема стомана с прахово покритие, с набъбваща вложка), пожазоращитната яка PROMASTOP®- FC MD (пртивопожарни яки, отрязани до съответната дължина) и пожарозащитната лента PROMASTOP®-W. Класификацията на края на тръбата може да се различава при леки и солидни стени, при меко преминаване или отвор пробит в сърцевината при преминаване през стена или под.

3D примери за различни преминавания на пластмасови тръби с използване на пожарозащитни яки PROMASTOP®- FC MD или PROMASTOP®-U и пожарозащитна лента PROMASTOP®-W

Сервизна опорна конструкция

Всички пожарозащитни уплътнения могат да изпълняват своите функции, стига да не са повредени, което изисква подходящо, стабилно окачване или опора. По време на изпитването производителят определя разстоянието на първата сервизна опорна конструкция от повърхността на проникване и това разстояние не трябва да бъде увеличавано при извършване на преминаванията в практиката. Тръбите трябва да бъдат опрени на разстояние ≤ 250 mm при преминаване в меко уплътнение с PROMASTOP®-CC от двете страни на стената или от горната страна на пода, за да се избегне прекомерно натоварване на минералната вата при мекото преминаване. Разстоянието между опорите трябва да бъде проверено за всеки продукт в съответното ръководство.

Какво трябва да бъде взето предвид?

Нека обобщим най-важните елементи, на които трябва да обърнете внимание, когато проектирате или планирате системата от пожарозащитни уплътнения:

 • дебелина, плътност, класификация по реакция на огън и точка на топене на плоскостите от минерална вата при меки преминавания;
 • необходима дебелина на нанесеното покритие;
 • дължина, дебелина, плътност, класификация по реакция на огън и точка на топене на локалната изолация;
 • дали класифицираната конфигурация на края на тръбата е подходяща за позицията на изграждане;
 • разстояние от първото окачване/опора до мекото преминаване.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване