Пасивна противопожарна защита - Promat

Елементи на пасивна пожарозащита в сграда

Пасивната противопожарназащита е важна част от пожарната безопасност, която от своя страна е много важен фактор в процеса на изграждане на сигурна сграда. Пасивната противопожарна защита обхваща цялостното въздействие на различните мерки, предвидени и изпълнени в една сграда, както и тези, на които се обучават обитателите на сградата.

Поради важността на противопожарната защита, повечето държави са разработили подробно законодателство по отношение на пожаробезопасните конструкции. Това спомага да се гарантира, че при изграждането на една сграда се взема предвид цялостната стратегия за противопожарна защита. По този начин се защитава животът на хората и се подпомага количественото определяне на загубите в случай на пожар. Нашата мисия в Promat е да знаем и разбираме специфичните правила във всяка държава и да разработваме изцяло изпитани, съгласно законодателството и реалните сценарии, решения за пасивна противопожарна защита.

Пример за разделяне сградата на сектори чрез протвопожарни стени и подове

Какво представлява пасивната противопожарна защита?

Противопожарната защита е важна част от всяка стратегия за пожарна безопасност и включва активна противопожарна защита (откриване, потушаване) и пасивна противопожарна защита (противопожарна защита на конструкцията, разделяне на отделения).

Пасивната противопожарна защита (ППЗ) се основава на противопожарната защита на конструкцията и разделяне на сградата на отделения, което позволява безопасна евакуация на посетителите от сградата и влизане на пожарникарите в нея.

Противопожарната защита на конструкцията осигурява стабилността на конструктивните елементи (като стоманени греди/колони или дървени греди/колони) в една сграда в случай на пожар. Това се постига чрез прилагане на подходящи продукти като плоскости, бои или мазилки върху тях.

Отделение е определено пространство в една сграда, което ограничава разпространението на огън и дим. Размерът и броят на отделенията са регламентирани във всички национални строителни разпоредби – в зависимост от площта на пода или обема и количеството на горимите материали на всяко ниво. Строителните разпоредби във всяка държава са различни. Отделенията са винаги вертикални (огнеустойчиви подове/тавани) и хоризонтални (огнеустойчиви стени). Тъй като в тях трябва да се осигурят различни комуникации, се правят отвори, които след това трябва да бъдат защитени отново. Една очевидна и винаги видима защита е пожарната врата. Но там където всички останали комуникации като кабели, тръби, въздухопроводи и др. преминават през конструкцията, херметичността на отделението трябва да се осигури отново чрез монтаж на подходящи запълващи уплътнения.

Тези запълващи уплътнения са в повечето случаи комбинация от няколко продукта, покрития, мазилки, фланци, ленти, уплътнители, и пълнежни материали, като тук ключовият въпрос е как си взаимодействат материалите. В Promat ние изпитваме цели стенни или таванни системи с всички потенциални преминаващи през тях инсталации.

Противопожарни норми

Всяка защитна пасивна система, естествено, е толкова добра, доколкото е спазен и процесът на монтаж. В България, съответните местни строителни разпоредби и законодателство са:

Пожарни изпитвания и REI

Всички системи се изпитват на въздействието на огъня върху тях. В резултат се определя ниво на устойчивост на огън, показвана като степен на огнеустойчивост. Всички изпитвателни стандарти EN/ASTM/BS/…, определят ясно как трябва да бъде посочена степента на огнеустойчивост в протоколите. Серията стандарти EN 13501 определя представянето на класификацията, съгласно следния образец:

Образец на таблица за класификация, съгласно стандарт EN 13501-2

За носещи елементи допълнително се включва приложеният товар и/или степента на натоварване. За запълващите уплътнения и фуги са необходими допълнителни елементи, като конфигурацията на края на тръбата при преминаванията и широчината при фугите.

Най-важни са дефинициите за непроницаемост (Е), изолация (I) и носеща способност (R), посочени в глава 5.2 на EN 13501-2.

Изобразяване на влиянието на огъня върху непроницаемостта на един елемент

Непроницаемост (E)

Това е времето, измерено в цели минути, за което по време на изпитването образецът продължава да изпълнява своите преградни функции, без да предизвика запалване на памучен тампон или проникване на уреда за измерване на пукнатини или отвори, или възникване на устойчиво горене.

Изображение на повърхност при условия на огнево въздействие

Изолация (I)

Това е времето от изпитването, измерено в цели минути, през което изпитваният образец продължава да изпълнява своята преградна функция, без откъм неизложената на огън страна да се развиват температури, превишаващи средната начална с повече от 140 °C; или без да настъпи максимално повишаване на температурата в която и да е точка с повече от 180°C над началната. В случай на малки повърхности (като уплътнения на фуги) измерването на средното повишаване на температурата е неподходящо и температурна изолация означава единствено максималната температура (180°C).

Товароносимост на носещ конструктивен елемент

Носеща способност (R)

Това е способността на елемента от конструкцията да издържи на огневото въздействие при определени механични въздействия от една или повече страни, за определен период от време, без никаква загуба на конструктивна устойчивост.

Степени на огнеустойчивост

Степен на огнеустойчивост EI 120 означава, че системата ще гарантира херметичността на отделението в случай на пожар срещу проникване на пламъци (Е) за 120 минути и на топлина и пламъци (I) за 120 минути. Степен на огнеустойчивост Е 120 и EI 90 означават непроницаемост (Е) – проникване на пламъци – 120 минути и изолация (I) – проникване на топлина и пламъци – 90 минути.

Разлика между реакция на огън и огнеустойчивост

Каква е разликата между огнеустойчивост и реакция на огън?

Огнеустойчивост е поддържането на стабилността на конструкцията или предотвратяването на разпространението на огън от едно отделение към друго и се изпитва за всяка система.

Реакцията на огън измерва поведението на материала на един продукт и как той допринася за развитието на огъня. Този показател например е важен за една хотелска сграда, в която мебелите, завесите, килимите и др. трябва да бъдат негорими или трудногорими. Не е необходимо материалите за пасивна противопожарна защита да бъдат негорими, тъй като тяхната устойчивост на огън е доказана при изпитване на огън на съответната система. В Promat ние също изпитваме нашите продукти и за реакция на огън.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване