Požiarne odolné potrubia - pasívne protipožiarne riešenia

Štvorstranný systém na odvod dymu

Požiarne odolné potrubia sú veľmi dôležitým prvkom systému požiarnej bezpečnosti v budovách. Rozlišujeme dva druhy potrubí v závislosti od ich funkcie: potrubia na odvod dymu a ventilačné potrubia.

Potrubia na odvod dymu pod stropom

Potrubia na odvod dymu

Potrubia na odvod dymu slúžia na odvetranie dymu z budov a umožňujú núdzovú evakuáciu osôb, zlepšujú protipožiarny zásah a prevenciu vznietenia.

Používajú sa najmä vo veľkých priestoroch, parkoviskách, výškových budovách a átriách, v komerčných, kancelárskych a obytných budovách. Parkoviská s nízkymi stropmi predstavujú nebezpečné zóny, pretože dym môže veľmi rýchlo zaplniť priestor a zabrániť tak evakuácii. Priestory s vysokou výškou (zvyčajne viac ako 15 m) sú náchylné na šírenie dymu a z hľadiska požiarnej ochrany predstavujú pre technikov výzvu kvôli zníženej účinnosti automatických systémov sprchových hasiacich hlavíc.

Úlohou požiarne odolných potrubí je odviesť dym z budovy, a to aj za pomoci ventilačných systémov. Ak sa v požiarnom úseku nachádza celé potrubie na odvod dymu, musí byť schopné odolávať predpokladaným teplotám, ktoré vzniknú počas požiaru. Ak potrubie na odvod dymu zasahuje do požiarno-deliacej konštrukcie (ako napr. protipožiarna deliaca stena alebo strop), musí mať potrubie rovnakú požiarnu odolnosť ako požiarno-deliaca konštrukcia.

S cieľom zabezpečiť účinný odvod dymu je nevyhnutné podrobiť daný priestor dôkladnej analýze z hľadiska rýchlosti jeho šírenia a tiež povrchu a výšky podlahy.

Požiarne odolné potrubia pod stropom

Požiarne odolné ventilačné potrubia

Požiarne odolné potrubia sa používajú na zaistenie požiarnych úsekov. Presnejšie povedané, požiarne odolné potrubia môžu zabrániť šíreniu požiaru a tepla medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi.

Zabrániť šíreniu požiaru z jedného úseku do druhého, cez schodiská, miestnosti a prístupové chodby je možné len vtedy, ak majú všetky stavebné materiály a konštrukčné prvky rovnakú triedu reakcie na oheň a požiarnu odolnosť.

Deliace priečky a podlahy musia mať určitú požiarnu odolnosť, čo znamená, že charakteristiky odolnosti, ako sú nosnosť (stabilita), celistvosť a izolácia sú zachované po dobu 30 až 240 minút. Je preto mimoriadne dôležité, aby bola v prípade prestupov inštalácií na hraniciach požiarnych úsekov zachovaná izolácia prestupujúcich inštalácií a zamedzilo sa šíreniu požiaru a horúceho dymu prostredníctvom potrubia do okolitých priestorov.

V rámci európskych krajín prevládajú rôzne názory v súvislosti s rizikom šírenia dymu vo ventilačných systémoch. V niektorých krajinách šírenie dymu cez ventilačný systém nepredstavuje žiadny problém, v iných krajinách sa vyžadujú dymové alebo požiarne klapky v prípade, že jeden systém slúži na zabezpečenie viacerých úsekov. Existujú aj krajiny, kde predpisy okrem dymových alebo požiarnych klapiek umožňujú aj návrh na princípe stanovenia výkonu vzduchotechnického systému.

V každom prípade je potrebné dôkladne zvážiť požiarnu odolnosť potrubia, ktoré prechádza požiarne odolným/deliacim prvkom. Typické potrubia z kovového plechu nespĺňajú medzinárodne uznávané požiadavky protipožiarnej ochrany. Pôsobením ohňa sa rýchlo zahrejú a zdeformujú. Za určitých okolností môžu dokonca urýchliť šírenie ohňa a dymu.

Ktorý systém je najvhodnejší pre môj projekt?

Zvoliť správne požiarne odolné potrubie je náročnou úlohou kvôli zložitosti konštrukcie potrubia (prechádzanie cez rôzne požiarne úseky) a funkcii systému v okolitých podmienkach a v podmienkach požiaru.

Promat ponúka širokú škálu riešení pre ventilačné systémy a systémy odvodu dymu, pre rôzne prevádzkové tlaky, veľkosti, orientácie, konfigurácie a dokonca pre čiastočnú expozíciu požiaru. Riešenia vyvinuté našimi špecialistami spĺňajú všetky požiadavky na požiarnu odolnosť od 30 minút (E – alebo EI 30) až do 120 minút (E – EI 120) vrátane dymotesnosti (S). V špeciálnych prípadoch sú k dispozícii aj riešenia na zachovanie celistvosti do 240 minút.

Všetky potrubia sa tradične vyrábali z ocele. V prípade prestupov cez deliacu priečku alebo podlahu bolo potrebné zapustiť ich do systému protipožiarnej ochrany bez použitia požiarnych klapiek, alebo boli použité ako súčasť systému na odsávanie dymu. Promat vyvinul samonosné systémy bez oceľovej vložky, ako napr.PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L500 a MASTERBOARD® pri ktorých sa hodnoty úniku a prietoku vzduchu vyrovnajú vlastnostiam oceľových potrubí pre ventilačné potrubia aj potrubia na odvod dymu.

Hlavné výhody:

 • nie sú potrebné žiadne oceľové potrubia
 • jednovrstvová konštrukcia
 • rozmerovo stabilné a odolné voči vlhkosti
 • jednoduché rezanie na potrebný rozmer, v závode alebo priamo na mieste inštalácie
 • ľahko tvarovateľné profily
 • odolný a pevný hladký povrch
 • testované podľa najnáročnejších medzinárodných noriem
 • nosné držiaky, podpery a ich upevnenia môžu byť nechránené
 • veľké rozmery (maximálne rozmery sú klasifikované autorizovanými laboratóriami)
 • koeficient drsnosti povrchu je rovnaký ako u ocele
 • kalciumsilikátové dosky Promat majú označenie CE pre zamýšľané použitie typu 9: Technické montážne služby v budovách.

Akustické a tepelnoizolačné vlastnosti potrubí Promat je možné ešte vylepšiť použitím dodatočnej vrstvy minerálnej vlny a/alebo sadrokartónu.

Dosky PROMATECT® je možné použiť aj na izoláciu existujúcich oceľových potrubí.

3D vizualizácia závesného systému potrubí s protipožiarnou ochranou

Ako prebiehajú skúšky potrubí na odvod dymu?

Potrubia na odvod dymu je možné skúšať podľa požiadaviek rôznych noriem. Najbežnejšími sú európske normy (EN 1366), britská norma (BS 476) a v niektorých špecifických prípadoch americká norma (UL).

Pokiaľ ide o európske krajiny, potrubia na odvod dymu sa skúšajú na požiarnu odolnosť z vonkajšej a vnútornej strany potrubia.

Existujú nasledovné potrubia na odvod dymu:

 • potrubia na odvod dymu v jednom úseku, ktoré môžu byť použité len v jednom požiarnom úseku a sú skúšané podľa EN 1366-9 pri teplote 300 °C alebo 600 °C normovej krivky v súradniciach čas – teplota (tepelné podmienky a atmosféra pece musia spĺňať podmienky stanovené v norme EN 1363-1 až do momentu dosiahnutia teploty 300 °C alebo 600 °C. Po dosiahnutí týchto teplôt je potrebné udržiavať tieto teploty počas celej skúšky a v Európe sa klasifikuje podľa normy EN 13501-4.
 • potrubia na odvod dymu vo viacerých požiarnych úsekoch, ktoré sa môžu používať v ľubovoľnom počte úsekov a sú skúšané podľa EN 1366-8 podľa krivky ISO 834 (EN 1363-1) a klasifikované podľa normy EN 13501-4 (ako potrubie „C“). Tieto skúšobné metódy sú vhodné len v prípade potrubí vyrobených z nehorľavých materiálov (trieda A1 a A2-s1, d0).

Metóda skúšania potrubí na odvod dymu pre viac úsekov (EN 1366-8) je vhodná pri potrubiach na odvod dymu, u ktorých už uplynula príslušná doba podľa EN 1366-1 (potrubia A/500 Pa a B). V prípade potrubí na odvod dymu v jednom úseku sa vyžaduje len skúška podľa normy EN 1366-9.

Kritériá odolnosti sú nasledovné:

 • Dymotesnosť (S): Na potrubí nesmie dochádzať k prieniku, ktorý presahuje 5 m³/h na 1 m² vnútornej plochy. Vzťahuje sa to na časť potrubia od perforovanej dosky až po koniec potrubia pri vstupnom otvore.
 • Celistvosť (E): Celistvosť tesnenia/prestupu medzi potrubím a nosnou konštrukciou sa posudzuje podľa normy EN 1363-1.
 • Izolácia (I): Výsledky skúšok podľa EN 1366-1 musia preukázať izolačnú schopnosť potrubia.
 • Zmenšenie prierezu: Vnútorné rozmery (šírka a výška hranatého potrubia, priemer kruhového potrubia) potrubia na odvod dymu sa nesmú počas skúšky zmenšiť o viac ako 10 %.
 • Mechanická odolnosť: Ak sa potrubie vo vnútri pece zdeformuje tak, že stráca svoju schopnosť odvádzať dym alebo odolávať požiaru, nespĺňa charakteristiky mechanickej odolnosti.

Ako prebiehajú skúšky ventilačných potrubí?

V prípade ventilačných potrubí je možné vykonávať skúšky podľa rôznych noriem. Najbežnejšími sú európske normy (EN 1366), britská norma (BS 476) a v niektorých špecifických prípadoch americká norma (UL).

V európskych krajinách sa ventilačné potrubia skúšajú podľa EN 1366-1 a klasifikujú podľa EN 13501-3. Na označenie, či bola u daného prvku vykonaná skúška a spĺňa požiadavky pre prípad požiaru zvnútra, zvonka alebo z oboch strán, sa klasifikácia doplní označením (i → o), (o → i) alebo (i ↔ o).

Skúška je rozdelená na dva požiarne scenáre – požiar z vonkajšej strany potrubia a požiar z vnútornej strany potrubia. Pri každom scenári je potrebné jedno potrubie a pri oboch scenároch sa skúška vykonáva v horizontálnej a vertikálnej polohe.

V oboch prípadoch sa používa normová teplotná krivka opísaná v EN 1363-1 (ISO 834).

Kritériá odolnosti sú nasledovné:

 • Celistvosť (E): Kritériá celistvosti sa považujú za nesplnené v nasledovných prípadoch:
  • porušenie celistvosti na neexponovanej strane, ako je uvedené v EN 1363-1,
  • objemový prietok nameraný v potrubí A presahuje 15 m³/(m²h), pri teplote 20 °C a tlaku 1013 mbar, v súvislosti s vnútornou plochou potrubia vo vnútri pece.
 • Izolácia (I): nesplnenie kritérií izolácie na neexponovanej strane, ako je uvedené v EN 1363-1: Potrubie nespĺňa kritériá izolácie, ak teplotný nárast na neexponovanej strane presahuje 180 °C na ktoromkoľvek z termočlánkov alebo v priemere 140 °C.
 • Dymotesnosť (S): Toto kritérium nie je splnené, ak prietok vzduchu v potrubí A presahuje 10 m³/(m²h), pri 20 °C a 1013 mbar, v súvislosti s vnútornou plochou potrubia vo vnútri pece.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb