Ako navrhnúť bezpečnú únikovú cestu?

Človek hľadajúci si cestu cez bludisko. Pohľad zhora. Ilustrácia: efektívna úniková cesta.

Bezpečná úniková cesta by mala byť prvá vec, na ktorú by ste mali myslieť pri plánovaní projektu pasívnej požiarnej ochrany. Požiarna bezpečnosť sa v prvom rade zameriava na bezpečnosť osôb prítomných v budove. Ak chceme chrániť ich životy, musíme zaistiť, aby mali v prípade požiaru dostatočný čas a vhodné prostriedky na evakuáciu na miesto, kde budú v úplnom bezpečí.

Na tento účel je potrebné zabezpečiť ochranu konkrétnej únikovej komunikácie, ktorá sa nazýva „úniková cesta“ alebo aj „evakuačná cesta”. Definuje sa ako komunikácia (horizontálna a vertikálna), ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb z ľubovoľného miesta v budove alebo stavbe na bezpečné miesto bez toho, aby bolo potrebné poskytnúť pomoc zvonka.

Únikové cesty musia umožniť nielen bezpečnú evakuáciu osôb ohrozených požiarom, ale aj napomôcť rýchlemu a účinnému zásahu záchranných zložiek, ktoré vstupujú do budovy za účelom uhasenia požiaru alebo hľadania osôb, ktoré sa v budove ešte nachádzajú.

Na vytvorenie účinnej únikovej cesty je potrebné prijať rôzne bezpečnostné opatrenia. Vybudovaním požiarne odolnej konštrukcie okolo únikovej cesty je možné zabrániť prieniku ohňa na dostatočne dlhú dobu potrebnú na evakuáciu osôb. V priestore únikovej cesty sa môže vyžadovať pretlakové vetranie na zabránenie vniknutia dymu v prípade požiaru.

Tabuľka s označením úniková cesta na chodbe moderného domu

Pri navrhovaní únikových ciest je potrebné vziať do úvahy kľúčový princíp: čas vyhradený na únik by mal byť dlhší ako čas potrebný na únik. Výskumy ukázali, že čas potrebný na to, aby si ľudia požiar všimli, podnikli opatrenia a evakuovali sa, je oveľa dlhší, ako by sme si mysleli. Preto by úniková cesta mala byť schopná odolávať požiaru podstatne dlhšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať nutné.

Evakuácia starších alebo zdravotne postihnutých osôb si vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože potrebujú osobitnú starostlivosť, viac času alebo ďalšie prostriedky umožňujúce evakuáciu. Ďalej je potrebné vziať do úvahy bezpečnosť požiarnych alebo záchranných zložiek, ktoré musia byť schopné čo najbezpečnejším spôsobom evakuovať ľudí, hasiť a uhasiť oheň pre záchranu ľudských životov a ochranu stavby.

Úroveň požiarnej ochrany únikových ciest závisí od úrovne rizika požiaru v priestoroch stavby. Vo všeobecnosti platí, že v prípade jednoduchých jednopodlažných stavieb sa vyžadujú jednoduchšie opatrenia na zaistenie ochrany únikových ciest v porovnaní s veľkými viacpodlažnými stavbami alebo budovami, ktoré neumožňujú rýchly presun osôb – napr. nemocnice, domovy dôchodcov, školy a hotely. Tieto zložité stavby vyžadujú sofistikovanejší a odskúšaný evakuačný plán s dobre integrovanou a bezpečnou únikovou cestou.

Keďže dym a teplo z ohňa môžu negatívne ovplyvniť schopnosť evakuácie osôb a paralyzovať ich, musí byť úniková cesta bezpečne chránená pred ich vniknutím.

Obzvlášť v prípade požiaru vo výškových budovách môže dym stúpať a vážne prekážať evakuácii osôb z budovy a vstupu záchranných zložiek do budovy, haseniu požiaru a poskytnutiu pomoci. Zadymené schodiská sú nebezpečné úseky, kde je riziko nehôd mimoriadne vysoké – hrozí pošmyknutie, zakopnutie a pád, panika alebo narážanie navzájom do seba.

Zarámovaný požiarny evakuačný plán jedného poschodia budovy

Z praktického hľadiska sa za únikovú cestu považuje úsek v budove, ktorý môže byť vodorovný (chodby, miestnosti) alebo zvislý (schody alebo v niektorých prípadoch výťahové šachty). Z tohto dôvodu musia byť pri ich realizácii použité produkty a systémy, ktoré zaručujú určitú požiarnu odolnosť, a to z hľadiska celistvosti (E), izolácie (I), alebo v niektorých prípadoch dokonca aj z hľadiska radiácie (W).

Vzhľadom na to, že únikové cesty sú často aj vstupnými cestami pre záchranné zložky, požadovaná požiarna odolnosť môže byť na úrovni od EI30/EI60 pri jednoduchých stavbách až po EI90/EI120 pri zložitých alebo výškových stavbách. Steny aj stropy/podlahy musia mať rovnakú požiarnu odolnosť, rovnako ako aj protipožiarne dvere a všetky prestupy inštalácií.

Je dôležité poznamenať, že požiarna odolnosť konštrukcie hrá pri únikových cestách zásadnú úlohu, a to hlavne z dvoch dôvodov:

  • predčasné zrútenie časti konštrukcie, ktorá, napriek tomu, že nemusí byť v bezprostrednej blízkosti únikovej cesty, môže mať za následok úplné alebo čiastočné zničenie evakuačných ciest alebo ich neefektívnosť;
  • najmä v prípade vertikálnych evakuačných ciest môže deformácia alebo dokonca zrútenie podporných nosných konštrukcií spôsobiť, že únikovú cestu nebude možné použiť, hoci nie je priamo poškodená.

V niektorých prípadoch, najmä (no nielen) v prípade núdzových schodísk, je potrebné udržiavať pretlakovú atmosféru, aby sa zabránilo prieniku potenciálne toxických, dráždivých alebo omamných výparov alebo plynov do priestoru. Z tohto dôvodu sa musia použiť niektoré protipožiarne potrubia, ktoré sa často používajú v kombinácii so zariadením alebo potrubím na odvod dymu.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb