Systém PROMADUCT® ako riešenie problémov obmedzeného priestoru pre požiarne vetracie systémy a potrubia na odvod dymu a splodín horenia

Vizualizácia vetracieho systému PROMADUCT v podzemnej garáži – prierez.

Obrázok 1: Príklad systému vetrania a odvádzania dymu v podzemnej garáži.

Požiarne vetracie systémy sú veľmi dôležitým prvkom protipožiarnej ochrany v budovách. V chránených priestoroch a únikových cestách sa používajú na zníženie hromadenia dymu pod úroveň, ktorá by bránila bezpečnej evakuácii osôb, ale aj ohrozovala bezpečnosť záchranných tímov z dôvodu zníženej viditeľnosti alebo toxicity. Z tohto dôvodu má veľký význam správny návrh požiarne odolného potrubia a jeho prispôsobenie existujúcim podmienkam v budove, v praxi však často nie je najjednoduchšie to dosiahnuť.

Umiestnenie systémov na odvod dymu a vetranie v garážach

Jedným z problémov, najmä v podzemných garážach, je obmedzený priestor, kde sa počíta každý centimeter výšky v miestnosti, ktorý možno „ušetriť“. To viedlo k myšlienke zaviesť nové, ale plne skúšané riešenie – trojstranné kanály na požiarne vetranie a odvod dymu a splodín horenia, kde štvrtú stenu kanála tvorí pevná podlaha alebo strop (ktorého požiarna odolnosť nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť kanála). Keďže však neexistujú žiadne normy na skúšanie takýchto kanálov, spoločnosť Promat požiadala Oddelenie požiarnych skúšok Ústavu stavebnej techniky o vytvorenie novej skúšobnej metódy. Takto by sa s využitím rozsiahlych znalostí a skúseností Oddelenia požiarnych skúšok Ústavu stavebnej techniky mohli vykonávať neštandardné požiarne skúšky na základe kritérií skúšobných noriem PN-EN 1366-1:2014 (nahradená normou PN-EN 1366-1+A1:2021-02) a PN-EN 1366-8:2006.

Výsledkom je návrh trojstranných horizontálnych vetracích kanálov s triedou požiarnej odolnosti EI 120 (ho i↔o) S a trojstranných kanálov na odvod dymu a splodín horenia s triedou požiarnej odolnosti EI 120 (ho) S 1500multi. V prípade kanálov na odvod dymu a splodín horenia to znamená, že tieto kanály dokážu odvádzať dym a horúce splodiny z dymových zón nachádzajúcich sa v rôznych požiarnych úsekoch, pričom spĺňajú kritériá požiarnej odolnosti, požiarnej izolácie a dymotesnosti pri požiari po dobu najmenej 120 minút, s prevádzkovým tlakom v rozmedzí +500 Pa do -1500 Pa. Kanály PROMADUCT, znázornené na obrázku nižšie, môžu prechádzať viacerými požiarnymi úsekmi a majú maximálny prierez 1,96 m2 (2300 x 850 mm).

Dva prierezy vetracím kanálom PROMADUCT®-500 so šírkou do 1250 mm a viac – nákres.

Obrázok 2: Prierezy kanálmi PROMADUCT®-500 so šírkou do 1250 mm a viac

Rozdiely medzi troj- a štvorstranným kanálom na odvod dymu

Konštrukcia trojstranných kanálov PROMADUCT®-500 sa mierne líši od štvorstrannej verzie, pretože jednou zo stien kanála je v skutočnosti podlaha alebo strop. Zvislé steny kanála z protipožiarnych dosiek PROMATECT®-L500 hrúbky 50 mm sa pripevnia k stropu pomocou oceľových uholníkov prekrytých pásom z dosky PROMATECT®-L500 a spoločne sa upevnia k stropu oceľovými kotvami. Medzi hornú hranu dosiek a povrch stropu sa ešte vloží tenká vrstva minerálnej vlny (hrúbka max. 10 mm).

Ak je povrch stropu nerovný, minerálnu vlnu možno vložiť aj medzi oceľové uholníky a strop (na vyrovnanie povrchu).

Nákres - bočný pohľad na trojstranný kanál na odvod dymu PROMADUCT®-500.

*Obrázok 3: Návrh trojstranného kanálu PROMADUCT®-500

Tri steny (dve bočné a spodná) kanálov sa v rohoch spoja oceľovými spojovacími prvkami (sponkami, skrutkami alebo klincami) a všetky spoje dosiek (pozdĺžne a priečne) sa utesnia lepidlom Promat®K84, ktoré zabezpečuje potrebnú dymotesnosť spojov. Spoje zvislých a vodorovných strán sa môžu navzájom prekrývať alebo môžu byť v rovine. Tieto spoje sa z vonkajšej strany prekryjú pásmi z dosky PROMATECT®-H hrúbky 20 mm a šírky min. 100 mm.

Pri kanáloch PROMADUCT®-500 so šírkou viac ako 1250 mm sa používajú prídavné výstuže z dosiek PROMATECT®-L500 s výškou rovnajúcou sa výške kanála a šírkou min. 400 mm. Vzdialenosť medzi týmito výstuhami by nemala presiahnuť 200 mm (obr. 1).

Prečo ešte sú kanály PROMADUCT®-500 výnimočné?

V prípade trojstranných verzií kanálov na odvod dymu nie sú potrebné závesné systémy, t. j. nepoužívajú sa závitové tyče a montážne lišty. Túto funkciu zabezpečujú oceľové uholníky pripevnené k povrchu stropu, vďaka čomu zaberajú trojstranné kanály o niekoľko centimetrov menej miesta.

Ďalšou výhodou tohto vetracieho systému je nižšia spotreba, a tým aj nižšie náklady na materiál a prácu, čo z neho robí veľmi úsporné riešenie. Kanály PROMADUCT®-500 nevyžadujú dilatačné škáry a počas požiaru sa nedeformujú.

Vďaka jednoduchosti, nízkym nákladom a dostupnosti materiálov je vetrací systém PROMADUCT®-500 ideálnym riešením pre projektantov, staviteľov a dodávateľov.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb