Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla varor som säljs av Etex Nordic till kunder med säte i Sverige.


Färger
Alla angivna färger i prislistan är endast vägledande.

Färgvariationer kan förekomma mellan varuprover, broschyrer och den levererade produkten.

Offert och orderbekräftelse
Offerter avseende lagervaror är bindande för Etex Nordic inom den i offerten angivna tidsperioden.

Om en offert accepteras av en kund inom den angivna tidsperioden sänder Etex Nordic en orderbekräftelse innehållande en beräknad tidpunkt för leveransen.

Offerter
avseende ej lagerhållna varor är inte bindande för Etex Nordic förrän en orderbekräftelse har skickats till kunden. Angiven leveranstid avser beräknad tid för leverans. Förseningar
kan förekomma p.g.a. omlastning på order understigande 5 ton.

Specifikationer i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., samt muntliga uppgifter om varornas mått, vikt och specifika egenskaper i övrigt, är endast bindande för Etex Nordic om dessa uttryckligen har angivits i offerten/orderbekräftelsen.

Teknisk och arkitektonisk rådgivning och beräkning av materialåtgång är uteslutande en service för vilken Etex Nordic inte kan åta sig något ansvar.

Etex Nordic kan inte heller ta ansvar för rådgivning angående materialval, konstruktionsförhållanden eller liknande eftersom Etex Nordic uttryckligen tillråder kund att anlita självständig rådgivning om detta.

Varuprover beskriver materialets genomsnittliga karaktär. Vi reserverar oss uttryckligen för eventuella färgskillnader mellan varuprover och slutligt levererade varor.

Priser
Etex Nordics priser framgår av den vid var tid gällande prislistan, som kan bli föremål för ändringar utan förhandsbesked. Alla priser är exkl. mervärdeskatt. Kunderna faktureras dels för priserna, inklusive de i en offert/orderbekräftelse angivna priserna, och dels för de lastpallar som används i samband med leveransen av varor. Köparen svarar för eventuella kostnader på grund av ändringar av offentliga avgifter, t.ex. moms, som införs efter Etex Nordics orderbekräftelse.

Pall/Emballage
Debiteras som engångspall 145.00 kr (helpall). Vid delad pall tillkommer 250.00 kr i emballageavgift. För delad pall tillägges 10% av priset.

Leverans
Se zonindelning och för tillfället gällande fraktpriser. Gällande leveransvillkor förutsätter framkomlig väg för bil och släp och lossning med gaffeltruck. Gällande fraktpris från vårt lager i Danmark. Alla fraktpriser är nettopriser. Där beräknas alltid för min. för 5 ton.

Tonberäkning enligt bruttovikt material och pall. Vikten i prislistan är riktvärde - lastvikten är gällande. Fraktpriserna är inklusive gällande statliga avgifter, och kan ändras med kort varsel. För frakter till Gotland lämnas pris på begäran.

Den i orderbekräftelsen angivna leveranstiden är endast vägledande, såvida inget annat uttryckligen framgår av orderbekräftelsen.

I händelse av force majeure – jfr. Köplagens § 23– och liknande förhållanden som ligger utanför Etex Nordics kontroll har Etex Nordic rätt att stoppa leveransen utan att köparen kan framställa någon form av krav mot Etex Nordic med anledning av detta.

Om inget annat anges sker leveransen för Etex Nordics räkning. Kunden faktureras alltid för transporten i samband med mindre leveranser. Om det träffats avtal om leverans på plats hos slutkunden, eller annan av köparen angiven plats, levereras varorna så nära bruksstället som lastbilen – enligt chaufförens bedömning – kan köra utan risk för att sjunka och fastna. Leverans sker alltid fritt på bil.

Kostnader för eventuell väntetid i samband med avlastning på plats hos köparen, eller annat av köparen angivet leveransställe, debiteras köparen och köparen står också för alla kostnader som uppstår om denne inte kan ta emot varorna på det avtalade leveransstället.

Lossningstid beräknas til max. 2 timmar.

Köparen ska omedelbart efter mottagandet utföra en visuell mottagarkontroll av de levererade varorna och undersöka om det finns synliga skador.

Betalning
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto, såvida inget annat avtalats i offerten/orderbekräftelsen.

Köpesumman förfaller till betalning vid angiven tidpunkt, även om förhållanden på köparens sida innebär att leverans inte kan ske i rätt tid.

Om betalningsfristen överskrids debiteras ränta på vårt tillgodohavande inkl. moms vid det aktuella tillfället med 1,5 % per månad. Räntan krediteras från den dag betalning rätteligen skall ha erlagts med 1,5 % av det utestående räntebärande saldot, inkl. tidigare krediterade räntor.

Avbeställning eller ändring av order
Standardvaror: Köparen har inte rätt att annullera eller ändra en offert som köparen har accepterat. Om Etex Nordic undantagsvis accepterar att en order avbeställs eller ändras ska köparen alltid ersätta Etex Nordics förluster i samband med en avbeställning eller merkostnader på grund av en ändring. Omleverans eller kompletterande leverans sker enligt gällande försäljnings- och leveransvillkor.

Made to Order (“MTO”) (tillverkade) eller specialvaror: Köparen har inte rätt att annullera eller ändra offerter avseende Made to Order (“MTO”)/specialvaror som köparen har accepterat.

Returvaror
Standardvaror: Standardvaror tas endast i retur om så avtalats på förhand med Etex Nordic och följesedel och faktura ska skickas till Etex Nordic. Varorna ska vara oanvända, oskadade och i originalemballage.

Made to Order (“MTO”), tillverkade varor eller specialvaror tas inte i retur. Godkända returvaror krediteras med ett avdrag på 20 % på inköpspriset, exkl. moms. Returnerbart emballage krediteras vid retur med porto betalt och i oskadat skick inom 3 månader efter vår leverans med det fakturerade beloppet, med avdrag för returkostnaderna.

Kunden står för returfrakten.

Garanti för slutkunden/byggherren
Etex Nordic erbjuder 15 års garanti för korrugerade skivor och skiffer och 10 års garanti för Cedral och fasadprodukter av fibercement. Vi hänvisar till de separata garantivillkor som finns för de aktuella produkter som anges nedan och som i detalj beskriver när garantin gäller för slutkunden/byggherren. Om garantin gäller upphävs de befintliga försäljnings- och leveransvillkoren eftersom garantin har företräde.

Reklamation
Om garantin inte omfattar en vara, t.ex. för Made to Order (“MTO”) eller tillbehörsvaror, gäller de befintliga försäljnings- och leveransvillkoren istället för svensk lag, i den mån försäljnings- och leveransvillkoren inte följer svensk lag.

Fel och brister
Köparen ska omedelbart efter mottagandet, och innan materialet används, visuellt inspektera de levererade varorna för att säkerställa att de är fria från fel och brister.

Reklamationer på grund av fel och brister, t.ex. felaktiga mängder, samt färg- och måttavvikelser, som upptäckts eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning måste ske snarast möjligt och senast 8 dagar efter leveransen av varan på plats hos köparen för att kunna godkännas.

Eventuella dolda fel, t.ex. måttvariationer som upptäcks i samband med läggning/montering av varan ska anmälas snarast möjligt och senast 3 månader efter leveransen.

Kunden ska säkerställa att entreprenören/byggherren stoppar arbetet omedelbart efter att ett dolt/ursprungligt fel har upptäckts. Om köparen inte reklamerar varan inom tidsfristen ovan eller fortsätter att använda (lägga/montera) varan trots de dolda felen bortfaller rätten att påtala fel och brister.

Reklamationer ska ske genom att skicka den nödvändiga dokumentationen via Etex Nordicsverige.se.

Reklamationer handläggs inom skälig tid.

Om en vara innehåller ett ursprungligt fel har Etex Nordic rätt att fritt välja mellan att åtgärda felet, leverera en ny vara eller erbjuda en skälig sänkning av köpesumman.

Köparen frånsäger sig uttryckligen rätten till andra åtgärder i samband med ett fel, bl.a. rätten att upphäva köpet. 

Etex Nordics ersättningsansvar är under alla omständigheter och oavsett ansvarsförhållandena begränsat till varans värde, och den specifika leverans som innehöll det defekta godset, och omfattar inte skador på personer, lösöre, tillbehör, fast egendom eller delar därav, samt indirekta förluster och förluster i samband med driftavbrott, t.ex. i form av förlorad arbetsinkomst.

Ersättningsansvar
Såvida inte Etex Nordic uttryckligen har garanterat leverans vid en bestämd tidpunkt i orderbekräftelsen åtar sig Etex Nordic inget ersättningsansvar för förseningar.

Etex Nordics ersättningsansvar är under alla omständigheter och oavsett ansvarsförhållandena begränsat till varans värde och omfattar inte följdkostnader, skador på personer, lösöre, tillbehör, fast egendom eller delar därav, samt indirekta förluster och förluster i samband med driftavbrott, t.ex. i form av förlorad arbetsinkomst.

Alla tvister ska avgöras enligt svensk lag. Alla tvister ska avgöras av svensk domstol enligt rättegångsbalkens regler om detta.

Produktansvar
Etex Nordic är enligt produktansvarslagen ansvariga för skador vållade av levererade produkter, i den mån lagen ålägger Etex Nordic ansvar för sådana skador och Etex Nordics ansvar för sådana skador inte är begränsat enligt lag.

Etex Nordic ansvarar endast för skador som vållas av levererade produkter, i den mån skadan vållas avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet från Etex Nordics sida.

Etex Nordic har tecknat en produktansvarsförsäkring med ett högsta ersättningsbelopp på 10 miljoner kr för person- och sakskador.

Etex Nordics ansvar för sakskador kan inte överstiga varans värde.

Miljö
Etex Nordic arbetar med innovativa och miljöriktiga produkter. Alla våra fabriker arbetar miljömässigt riktigt. Alla har ett miljöledningssystem eller arbetar med att bli certifierade. Vårt miljöarbete gäller samtliga våra produkter inom alla produktskeden såsom tillverkning-montering-brukarskede-rivning. Vi har valt transportör som redan idag använder lägst Euro2 motorer i sina bilar. Alla våra produkter är CE-märkta.

ABM-07
I övrigt gäller »Allmänna bestämmelser för leveranser av bygg-material«.