Salg og Levering

Generelt
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra Etex Nordic A/S, CVR-nr. 78 61 18 12 (”Etex Nordic”) til kunder med fast forretningssted i Danmark.

Etex Nordic har tiltrådt Danske Byggecentres (”DB”) bestemmelser om ”Udvidet ansvar” i henhold til DB12.

Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for Etex Nordic indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt et tilbud accepteres rettidigt af køber fremsender Etex Nordic ordrebekræftelse. Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for Etex Nordic ved fremsendelse af ordrebekræftelse til køberen.

Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for Etex Nordic, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et tilbud og en ordrebekræftelse skal ordrebekræftelsen have forrang.

Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken Etex Nordic ikke påtager sig noget ansvar.

Etex Nordic påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet Etex Nordic udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

Priser
Etex Nordics priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres køber for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer.

Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter Etex Nordic ordrebekræftelse, bæres af køber.

De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et TUN-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer.


Vareprøver og farver

Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige
karakter.

De angivne farver i prislisten er vejledende. Der kan være farveforskelle mellem vareprøver og endeligt
leverede varer.

Levering
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen.

Hvor intet andet er anført, sker leveringen for Etex Nordics regning, forudsat der er tale om brofaste øer i Danmark. For mindre leverancer (leverancer med en værdi eksklusive moms på DKK) faktureres køber altid for transport. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundes plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted på det aftalte leveringstidspunkt.

Betaling
Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ordrebekræftelse.

Kontantrabat, der fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen, opnås ved betaling indenfor 8 dage efter modtagelse af faktura.

Købesummen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig.

Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes Etex Nordics tilgodehavende inkl. moms med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.

Etex Nordic opretholder ejendomsretten til leverede varer, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling af den fulde købesum for den pågældende vare.

Annullering og ændring af ordre
Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre et tilbud, som er accepteret af køber, eller hvis Etex Nordic har sendt en ordrebekræftelse. 

Såfremt Etex Nordic undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af Etex Nordics tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber vedrørende Made to Order (”MTO”)/ special varer.
 

Returvarer
Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med Etex Nordic og med fremsendelse af følgeseddel og faktura. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage.

Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger.


Made to Order (”MTO”), tilvirkende eller Specialvarer: Tages ikke retur.

Mangler
Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er Etex Nordic berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag eller i øvrigt beføjelserne anført i Etex Nordics separate garantibestemmelser.

Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangels beføjelser, herunder retten til at ophæve købet.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes.
 

Garanti overfor slutkunden/bygherren​
Uanset, hvad der fremgår ovenfor under ”mangler” yder Etex Nordic en 15 års garanti på bølgeplader og 10 års garanti på skifer, Cedral og EQUITONE i fibercement over for slutkunden/bygherren.

Der henvises til separate garantivilkår, der vedlægges de pågældende produkter, og som nøje beskriver, hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor
garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, idet garantien har forrang.

Forsinkelse
Med mindre Etex Nordic i ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager Etex Nordic sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

Erstatningsansvar
Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdiog omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, tab af goodwill, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste, ikke omfattes.

Produktansvar

I tillæg til Etex Nordics erstatningsansvar, jf. ovenfor, finder følgende afsnit anvendelse i tilfælde af, at der er en defekt ved et produkt leveret af Etex Nordic.

Etex Nordic er ansvarlige efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Etex Nordic ansvar for sådanne produktskader, og Etex Nordics ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

Etex Nordic er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Etex Nordics side.

Etex Nordic har tegnet produktansvarsforsikring med en årlig dækning på kr. 10 millioner på person- og tingskade.

Etex Nordics erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den forsikringsudbetaling, som Etex Nordic modtager i anledning af en produktskade. I det omfang en tredjemand retter et større krav mod Etex Nordic end der er forsikringsdækning for, er køber forpligtet til at friholde Etex Nordic for et sådant krav, der overstiger Etex Nordics forsikringsdækning.

Force majeure
I tilfælde af force majeure og forhold, som ligger udenfor Etex Nordics kontrol, er Etex Nordic berettiget til at annullere eller udskyde leveringen, uden at køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder hæve aftalen, medmindre der sker forsinkelse i forhold til det oprindelige leveringstidspunkt med mere end 90 dage.

Force majeure-begivenheder omfatter udefra kommende omstændigheder.

Som force majeure anses ikke-udtømmende begivenheder, som mennesker ikke kan afværge, herunder krig, mobilisering, virus, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportforskrifter, udbrud af epidemier (herunder udbrud i Danmark på baggrund af udbrud i andre lande), internationale sundhedskriser, tredjemands svigt, herunder en
leverandørs eller producents insolvens, samt andre uforudseelige begivenheder, der er uden for Etex Nordics kontrol.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist er undergivet dansk ret. Værnetinget for sagen skal Etex Nordics’ hjemting (Retten i Kolding).