Požiarna ochrana stropov - súčasť pasívnej ochrany stavby

Čakacia hala na letisku s modrými stoličkami a protipožiarne chráneným stropom

Z pohľadu protipožiarnej ochrany sa strop definuje ako obloženie s akoukoľvek nosnou konštrukciou vrátane závesov, upevňovacích prvkov a izolačného materiálu. Stropy sa vo všeobecnosti nepovažujú za konštrukčný prvok, ale za upravený povrch, zakrývajúci spodnú stranu strešnej konštrukcie alebo podlahu vyššieho podlažia.

Strop môže byť pripevnený priamo na konštrukčný prvok, zavesený na ňom alebo môže byť samonosný. Rozsah stropu v rámci protipožiarnej ochrany prispieva k horizontálnemu rozdeleniu budovy alebo konkrétneho oddelenia na požiarne úseky.

Horizontálne delenie je mimoriadne dôležité, pretože zabraňuje šíreniu ohňa a horúcich plynov z jedného poschodia do ďalšieho. Ľudia nachádzajúci sa v hornej časti budovy (ktorá je v prípade požiaru jej najnebezpečnejšou časťou) tak získajú čas bezpečne uniknúť pred požiarom.

Plamene požiaru prenikajú cez strop do vedľajšej miestnosti

Ako vybrať najvhodnejší protipožiarny strop pre náš projekt?

Existujú rôzne typy stropov s rozličným rozsahom a určeným účelom, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť budovy. Správny výber závisí predovšetkým od odolnosti požiarneho úseku a členitosti stropu (posilnenie požiarnej odolnosti existujúceho prvku alebo protipožiarneho stropu), ale aj od akustických a estetických aspektov.

Vo všeobecnosti platí, že strop musí byť nainštalovaný tak, ako je to popísané v protokole o požiarnej skúške alebo v protokole o klasifikácii vrátane závesných a upevňovacích systémov. Navyše nie je možné zvýšiť celkovú plochu, kde sú umiestnené inštalácie v blízkosti stropnej plochy a prekročiť maximálny testovaný otvor v obložení. Inými slovami, ak je pri testovaní na strope použitý jeden kryt svietidla na každých 10 metrov štvorcových, musí sa pri reálnej inštalácii použiť rovnaký pomer. Ak pri testovaní nebolo svietidlo použité, nesmie sa použiť ani pri inštalácii. Rovnaký postup platí v prípade iných inštalácií alebo špecifických prestupov.

Typy stropov pasívnej protipožiarnej ochrany

Strop môže byť tvorený súvislým obložením alebo kazetovým systémom s mriežkou (600 x 600 mm alebo 600 x 1200 mm) a môže byť tvorený jednou súvislou doskou alebo kombináciou rôznych produktov (napr. pevnej dosky a minerálnej vlny, a pod.)

V podstate existujú štyri základné typy stropov, ktoré sú súčasťou stratégie protipožiarnej ochrany.

Vizualizácia nehorľavej vrstvy pokrývajúcej časť stropu v miestnosti

Nehorľavé stropy alebo stropy s nízkou horľavosťou

Hlavným účelom týchto stropov je zabrániť šíreniu požiaru na strechu a znížiť riziko požiaru v danom úseku. Klasifikujú sa podľa miestnych štandardov „reakcie na oheň“. Reakcia na oheň súvisí s horľavosťou a zápalnosťou materiálu, t.j. do akej miery prispievajú k požiaru.

Z tohto hľadiska je najlepším stupňom klasifikácie stupeň „Nehorľavý“ (ako A1 podľa Eurotriedy, alebo podobný). Systém klasifikácie EÚ pre stavebné výrobky podľa EN 13501-1 vyžaduje 7 klasifikácií Eurotriedy (A1, A2 a B až F), na základe rôznych testov a takzvaného referenčného scenára.

Tieto produkty neprispievajú k pasívnej protipožiarnej ochrane, môžu sa však použiť ako súčasť stratégie „protipožiarnej ochrany“.

Strop klasifikovaný len podľa požiarnej reakcie nemôže byť použitý na zvýšenie požiarnej odolnosti deliacich prvkov. Stropy používané na protipožiarnu ochranu môžu byť nehorľavé, čím sa zabezpečí protipožiarna ochrana a požiarna prevencia.

Protipožiarny stropný podhľad zavesený na nosníku H profilu

Stropné podhľady, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť nosných prvkov (ochranné systémy)

Tieto stropy, ktoré sa nazývajú aj „horizontálna ochranná membrána“, majú schopnosť zvyšovať požiarnu odolnosť horizontálnych konštrukčných prvkov budovy v trvaní do 2 hodín alebo viac (R 30 až R 120). Na základe teploty v dutine alebo na samotnom prvku (v Európe je skúšobnou normou EN 13381-1) je možné klasifikovať požiarnu odolnosť nosného prvku chráneného stropom. Táto klasifikácia sa vykonáva podľa normy EN 13501-2.

Tieto typy stropov sa používajú najmä na ochranu oceľových nosníkov podopierajúcich nosnú betónovú dosku podlažia alebo na ochranu betónových dosiek, alebo v niektorých prípadoch aj na ochranu drevených podlaží.

Výhodou týchto stropov je, že fungujú ako ochranný materiál, takže je ich možné použiť na ochranu rôznych nosných prvkov so širokou oblasťou priameho použitia. Protipožiarna odolnosť je zachovaná len v prípade, že je systém inštalovaný presne tak, ako pri požiarnych skúškach, vrátane závesného (podhľadového) systému, spojov medzi membránou a stenami/okrajovými panelmi, škár a spojovacích materiálov.

Prierez cez nezávislý protipožiarny strop

Stropné podhľady, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť nosných prvkov (ochranné systémy)

Tieto stropy sa považujú za súčasť celého systému (strecha/dosky + strop) a požiarna klasifikácia sa vzťahuje len na celú nosnú konštrukciu (zhodnú alebo podobnú s testovanou konštrukciou). Požiarnu odolnosť teda zabezpečuje celý systém – vrchná konštrukcia ako aj závesný alebo upevňovací mechanizmus a spodná membrána alebo strop.

V tomto prípade sa strop definuje ako „obloženie s akoukoľvek nosnou konštrukciou vrátane závesov, upevňovacích prvkov a izolačného materiálu“.

Strop môže byť pripevnený priamo na konštrukčný prvok, zavesený na ňom alebo môže byť samonosný. V prípade podhľadov je mimoriadne dôležitá výška dutiny (priestor medzi hornou plochou stropu a spodnou stranou ktorejkoľvek podlahy, strechy alebo jej nosnej konštrukcie), ktorá musí dosahovať aspoň výšku dutiny testovaného stropu. Túto dutinu je možné zväčšiť, nie však zmenšiť.

Kompletný strešný systém, vrátane stropu, sa testuje z hľadiska celistvosti, izolácie a nosnosti (REI) a s ohľadom na konštrukčný stavebný prvok, nesmú byť maximálne momenty a šmykové sily vyššie ako testované.

Do dutiny nie je možné pridať horľavý alebo izolačný materiál, pokiaľ nebol tento materiál v rovnakom množstve použitý pri skúške požiarnej odolnosti (z hľadiska požiarnej odolnosti).

V Európe sa tieto strešné alebo podlahové systémy testujú podľa EN 1365-2.

Tieto systémy obvykle dosahujú požiarnu odolnosť v trvaní 120 minút (REI 120) alebo až 180 minút v prípade betónových dosiek (REI 180).

Dôležité: Protipožiarna odolnosť je zachovaná len v prípade, že je systém inštalovaný presne tak, ako pri požiarnych skúškach vrátane závesného (podhľadového) systému, spojov medzi membránou a stenami/okrajovými panelmi, škár a spojovacích materiálov.

Vizualizácia prierezu nezávislého stropu - stropnej membrány

Nezávislý strop (stropná membrána)

Strop je definovaný ako „nenosný konštrukčný prvok budovy navrhnutý tak, aby zabezpečoval delenie na horizontálne požiarne úseky“. Strop má nezávislú protipožiarnu odolnosť a používa sa na ochranu pred šírením požiaru zdola a/alebo zhora. Inými slovami, tieto stropy sa vyznačujú prirodzenou požiarnou odolnosťou, nezávisle od akéhokoľvek stavebného prvku nad nimi.

Stropy môžu byť zavesené závesmi alebo pripevnené priamo k nosnému rámu/konštrukcii, prípadne môžu byť samonosné.

V Európe sa tieto strešné alebo podlahové systémy testujú podľa normy EN 1365-2 a klasifikácia sa vykonáva podľa normy EN 13501-2.

Systémy (strop + závesné/upevňovacie komponenty) sú potrebné na zabezpečenie celistvosti a izolačných vlastností nezávisle od nosnej podlahovej konštrukcie (spravidla EI 30 alebo EI 120). Dôležitý je aj smer protipožiarnej ochrany, ktorý môže byť zhora a → b, zospodu a ← b alebo z oboch strán a ↔ b.

Tieto stropné systémy zabezpečujú ochranu inštalácií, ktoré sú umiestnené v dutine stropu alebo na ochranu pred nimi. Presnejšie povedané, strop by mal chrániť inštalácie v stropnej dutine pred požiarom v miestnosti alebo na chodbe. Rovnako je potrebné zabezpečiť protipožiarnu ochranu chodby pred horiacimi elektrickými káblami a inými inštaláciami umiestnenými za podhľadom.

Protipožiarna odolnosť je zachovaná len v prípade, že je systém inštalovaný presne tak, ako pri požiarnych skúškach, vrátane závesného (podhľadového) systému, spojov medzi membránou a stenami/okrajovými panelmi, škár a spojovacích materiálov.

Stropy s požiarnou odolnosťou EI nemožno považovať za rovnaké ako nosné stropy s požiarnou odolnosťou REI napriek ich schopnostiam zastaviť šírenie požiaru a tepla. Stropy s odolnosťou EI sú testované podľa normy EN 1364-2, zatiaľ čo stropy s odolnosťou REI sú testované pri plnom zaťažení podľa normy 1365-2, a tak chránia aj nosnú konštrukciu stavebných prvkov budovy.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb