Pasīvās ugunsdrošības vārdnīciņa

Lūk, daži biežāk lietojamie termini, kas saistīti ar pasīvo ugunsdrošību.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A

Active fire protection:
Aktīvā ugunsdrošība
– tās ir metodes ugunsgrēka izplatības vai ietekmes samazināšanai vai ierobežošanai, neļaut izplatīties karstumam vai dūmiem un / vai ugunsgrēka dzēšanai, ja tam nepieciešamības kādas kustības vai reakcija.

Air transfer grille:
Gaisa restes – ierīce, kura parastos apstākļos laiž cauri ventilācijas gaisa plūsmu caur ugunsdrošajām durvīm, sienām vai starpsienām, tomēr automātiski aizveras, ja izceļas ugunsgrēks un noteiktu laiku neļauj ugunij izplatīties.

Automatic fire and smoke damper:
Automātiskais pretuguns un pretdūmu vārsts – ierīce, kura parastos apstākļos laiž cauri ventilācijas gaisa plūsmu caur ugunsdrošajām durvīm, sienām vai starpsienām, bet automātiski aizveras, ja izceļas ugunsgrēks, un noteiktu laiku neļauj ugunij izplatīties. Lai vārsts laikā reaģētu uz uguni, jāpieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma.

Availabe safe escape time (ASET): 
Drošs evakuācijas laiks
– aprēķinātais laiks no aizdegšanās līdz brīdim, kad apstākļi kļūst tādi, ka personas zaudē spēju rīkoties, t. i., vairs nevar efektīvi rīkoties, lai aizbēgtu uz drošu vietu.

Atpakaļ uz augšu

B

B

Backdraft: 
Atpakaļvelkme
– ātra degšana ar liesmām, kuru izraisa pēkšņa gaisa plūsmas iekļūšana slēgtā telpā, kur trūkst skābekļa un ir nepilnīgi sadeguši, sakarsuši materiāli.

Building hardware (ironmongery):
Ēkas ierīces (metālizstrādājumi) – detaļas, kas paredzētas izmantošanai kopā ar ugunsdrošām durvīm un palīdz nodrošināt, lai ugunsizturīgās durvis (kad tās ir aizvērtas) izturētu uguni un / vai gāzes, kas izdalās degšanas laikā. Tās ir eņģes, šarnīri, durvju aizvēršanas piederumi, bultas, slēdzenes un durvju apdare (apaļi vai parasti rokturi).

Building Information Modelling (BIM):
Ēkas informācijas modelēšana (BIM) – process, kas aptver vietu fizisko un funkcionālo raksturojumu digitāla attēla veidošanu un pārvaldīšanu.

Atpakaļ uz augšu

C

C

Cavity barrier: 
Barjera tukšumam – konstrukcija, kuras uzdevums ir noslēgt apslēptu telpu, lai tajā neiekļūst dūmi un liesmas vai lai ierobežotu dūmu un liesmu izplatīšanos šādā telpā noteiktu laiku.

CE marking: 
CE marķējums – būvizstrādājuma marķējums atbilstoši būvizstrādājumu regulas prasībām. Ja produkta lietojumu, raksturojumus un veiktspēju nosaka Saskaņotie Eiropas produktu standarti (hEN), tad CE marķējums ir obligāts. Ja tos nosaka Eiropas novērtējuma dokumenti, tad marķējums nav obligāts.

Combustibility: 
Degtspēja – tā parāda materiāla tendenci degt. Nedegoši materiāli parasti ir ļoti inerti.

Compartment (fire): 
Ugunsdrošības nodalījums – ēka vai ēkas daļa, ko veido viena vai vairākas telpas, platības vai stāvi, kas būvēta, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos uz citu šīs pašas ēkas daļu vai līdzās esošu ēku, vai no tās. Nodalījumu veidošanas pamatā ir ēku sīkāka sadalīšana zonās ar pārvaldāmu risku, lai nodrošinātu atbilstošas iespējas evakuēties un novērst ugunsgrēka izplatīšanos uz līdzās esošām ēkām.

Atpakaļ uz sākumu 

D

D

Design fire:
Projektētais ugunsgrēks –
apraksts, kas iepazīstina ar iztēlotā ugunsgrēka raksturojumu projektētajā ugunsgrēka scenārijā.

Design fire scenario:
Projektētais ugunsgrēka scenārijs
– nespecifisks ugunsgrēka scenārijs, atbilstoši kuram tiks veikta mērķtiecīga ugunsdrošības inženierijas analīze.

Drywall: 
Ģipškartona siena – vispārīgs termins, kuru izmanto, aprakstot dažāda veida metāla un kokmateriāla rāmja konstrukcijas, kas apšūtas ar ģipškartona plāksnēm un citiem plākšņu materiāliem, veidojot standarta sauso apšuvumu, starpsienas un griestus, kuriem nebūs daudz saskares ar ūdeni.

Atpakaļ uz sākumu

E

E

Evacuation time:
Evakuācijas laiks
– laika intervāls no brīža, kad iedzīvotājiem ir paziņots par ugunsgrēku, līdz brīdim, kad noteiktas ēkas daļas vai visas ēkas iedzīvotāji spēj nokļūt drošībā.

European Technical Assessment (ETA):
Eiropas tehniskais novērtējums (ETN)
– apstiprināts tehniskais novērtējums par kāda produkta piemērotību paredzētajam lietojumam, balstoties uz pamatprasību izpildi būvdarbiem, kādiem šo produktu izmanto. ETN var izdot, balstoties uz Eiropas novērtējuma dokumentu (END).

European Assessment Document (EAD):
Eiropas novērtējuma dokuments (END) – dokuments, kuru izmanto kā pamatu ETN sagatavošanai. Tajā ir norādītas produkta specifiskās prasības Darbu veikšanas pamatprasību izpratnē, testēšanas procedūras, novērtēšanas metodes un pārbaužu rezultātu vērtējums, pārbaudes un atbilstības procedūras, kuras veidojusi EOTA (Eiropas tehnisko atļauju organizācija), rīkojoties Eiropas Komisijas pilnvarojumā.

Atpakaļ uz sākumu 

F

F

Fire damper: 
Ugunsdrošības aizbīdnis – ierīce, kura normālos apstākļos ļauj ieplūst ventilācijas gaisam caur kanālu, sienu vai starpsienu, taču automātiski aizveras, ugunsgrēka apstākļos noteiktu laiku neļaujot izplatīties liesmām.

Fire door (assembly): 
Ugunsdrošības durvis (komplekts) – durvis vai lodziņš, kas paredzēts, lai caur to varētu pārvietoties cilvēki, gaiss vai priekšmeti, kas kopā ar rāmi un mēbelēm, kas uzstādītas ēkā, aizvērtā veidā liedzot caur to pārvietoties liesmām un / vai gāzveida sadegšanas produktiem, un kurš atbilst noteiktajiem veiktspējas kritērijiem šiem uzdevumiem.

Fire effluent: 
Uguns plūsma
– visas gāzes un aerosoli, ieskaitot suspendētās daļiņas, kas radušās degšanas vai pirolīzes procesā un nonākušas vidē.

Fire load: 
Ugunsslodze
– karstuma daudzums, kāds varētu rasties, pilnībā sadegot visiem degošajiem materiāliem telpā, ieskaitot visu robežvirsmu apšuvumu.

Fire resistance:
Ugunsizturība
– pārbaudes parauga spēja noteiktu laiku turēties pretī liesmām vai sniegt aizsardzību no tām.

Fire-resisting composite panel: 
Ugunsizturīga kompozītmateriāla plāksne – pilnībā salīmēts ar tēraudu apšūts panelis ar metāla šķiedras vai cita materiāla nedegošu serdi, kuru izmanto tērauda ēku konstrukciju apšūšanai, veidojot atdalošu elementu starp divām ēkām vai augsta riska zonām vienā ēkā. Tās uzdevums ir noteiktu laiku neļaut liesmām izplatīties no to izcelšanās vietas vai ēkas.

Fire-resisting doorset: 
Ugunsizturīgas durvis – pilnībā uzstādīta durvju konstrukcija, kas sastāv no durvju rāmja, durvju vērtnēm, citiem paneļiem, ēkas aparatūras, blīvēm un apdari, kas noslēgtā veidā neļauj izplatīties liesmām un dūmiem atbilstoši norādītajiem veiktspējas kritērijiem. (ASDMA vadlīnijas) Ugunsizturīgi kanāli – ventilācijas vai nosūkšanas kanāli, kuri projektēti tā, lai ierobežotu liesmu un sadegšanas produktu izplatību, noteiktu laiku neļaujot tiem pārvietoties no izcelšanās vietas uz citām ēkas daļām.

Fire-resisting glass: 
Ugunsizturīgs stikls – stikls, kuram ir pierādīta spēja izturēt noteiktus karsēšanas un spiediena apstākļus atbilstoši EN 1363-1 ugunsizturības pārbaudei (vai atbilstoši citai valsts vai starptautiskai ugunsizturības pārbaudes metodei). Parasti šis stikls ir caurspīdīgs, teksturēts, rūdīts, laminēts vai armēts. Tam var būt speciāls pārklājums, kas nodrošina stiklam noteiktu ugunsizturību, neļaujot tam saplīst un zaudēt izolatora īpašības.

Fire-resisting glazed screen: 
Ugunsizturīga stikla barjera – stikla konstrukcija vai logs ar ugunsizturīgu stiklu, kura uzdevums ir noteiktu laiku neļaut izplatīties liesmām un gāzveida sadegšanas produktiem.

Fire-resisting partition: 
Ugunsizturīga starpsiena – iekšēja nenesoša vertikāla sadalošā konstrukcija, kuras uzdevums ir noteiktu laiku neļaut izplatīties liesmām, karstumam un sadegšanas produktiem. Šādā starpsienā var būt stiklots nodalījums vai ugunsdrošības durvis.

Fire-resisting suspended ceiling: 
Ugunsizturīgi iekārtie griesti – iekārtie griesti, kuru uzdevums ir kopā ar citiem līdzekļiem noteiktu laiku nodrošināt stāva vispārīgo ugunsizturību vai neļaut sabrukt tērauda sijām, kas balsta grīdu vai jumtu. Tie arī var nodrošināt ugunsizturību līdzīgi kā starpsiena.

Fire safety engineering: 
Ugunsdrošības inženierija – zinātnisku un inženierijas principu, likumu (kodeksu) un ekspertu spriedumu piemērošana, pamatojot uz uguns fenomena un tā ietekmes izpratni, kā arī zināšanām par cilvēku reakciju un uzvedību ugunsgrēka laikā, lai pasargātu cilvēku, īpašumu un vidi no uguns postošās ietekmes.

Fire scenario:
Ugunsgrēka scenārijs
– ugunsgrēka norises kvalitatīvs apraksts ar piesaisti laikam, norādot galvenos notikumus, kas raksturo pētīto ugunsgrēku un diferencē to no citiem iespējamiem ugunsgrēkiem.

Fire separating element: 
Liesmas norobežojošs elements – nodalījuma siena, nodalījuma grīda, tukšuma barjera un konstrukcija, kas ietver aizsargātu evakuācijas ceļu un / vai vietu, kurā ir īpaša ugunsbīstamība.

Fire shutters: 
Ugunsdrošības aizvari – tos var definēt tāpat kā ugunsdrošības durvīm vai logus, kas paredzēti, lai caur tiem varētu pārvietoties cilvēki, gaiss vai priekšmeti, kas kopā ar rāmi un mēbelēm, kas uzstādītas ēkā, aizvērtā veidā liedzot caur to pārvietoties liesmām un / vai gāzveida sadegšanas produktiem, un kurš atbilst noteiktajiem veiktspējas kritērijiem šiem uzdevumiem.

Fire stopping: 
Uguns barjeras
– blīvējuma produkti, kas piepilda nepilnīgi pieguļošas šuves vai projektēto pielaidi starp ugunsizturīgiem fiksētiem ēkas elementiem, liedzot caur tām pārvietoties liesmām un dūmiem. Tās visu laiku saglabā nepilnību piepildošo funkciju un tām ir tāda pati ugunsdrošības klase kā fiksētajiem elementiem, kuru daļa tās ir. Ugunsgrēka apstākļos tās piebriest, izplešas vai deformējas, nodrošinot savu funkciju.

Flashover:
Virsmas caursite
– pāreja uz stāvokli, kad ugunsgrēkā visu telpā esošo degošo materiālu virsma ir aizdegusies.

Fusible link: 
Kūstošais savienojums ir pie durvīm vai aizvara ierīkota ierīce, kas noteiktā temperatūrā salūzt, atbrīvojot durvju aizvēršanas mehānismu.

Atpakaļ uz sākumu

P

P

Passive fire protection: 
Pasīvā ugunsaizsardzība
– paņēmiens, kuru izmanto, lai, projektējot vai izmantojot noteiktus materiālus, mazinātu vai novērstu liesmu, karstuma vai dūmu izplatīšanos vai iedarbību, un kuram nav nepieciešama uguns noteikšana un / vai aktivizēšana pēc uguns noteikšanas.

Penetration seal: 
Caurumu blīvējums – produkti, kas nodrošina viengabalainību un izolāciju (ja nepieciešama) ugunsdrošiem atdalošiem elementiem, ja caur tiem iet inženiersistēmas. Tas ir veidots tā, lai nodrošinātu kustību un spētu noslēgt jebkuru atveri, kāda varētu rasties ugunsgrēka gadījumā. Šī dokumenta vajadzībām caurumu blīvējums ir iekļauts pie uguns barjeras produktiem. 

Protected shaft:
Nodrošināts kanāls
– kanāls, kas ļauj cilvēkiem, gaisam vai priekšmetiem pārvietoties no viena nodalījuma uz citu, un kurš ir ietverts ugunsizturīgā konstrukcijā.

Performance-based design:
Veiktspējā balstīta projektēšana
– projektēšana, kuru veic, lai sasniegtu noteiktus mērķus un atbilstību veiktspējas kritērijiem.

Pyrolysis: 
Pirolīze
– vielas ķīmiska sadalīšanās karstuma iedarbībā.

Atpakaļ uz sākumu

R

R

Reaction to fire: 
Ugunsreakcija – apmērs, kādā produkts deg un veicina ugunsgrēka attīstību. Ugunsreakcijas pārbaudēs novērtē dažādas īpašības, ieskaitot aizdegamību, liesmu izplatīšanos, karstuma izdalīšanās pakāpi, dūmu un toksisku gāzu veidošanu.

Required safe escape time (RSET): 
Drošas evakuācijas laiks
– aprēķinātais laiks, kas nepieciešams lai viens cilvēks no savas atrašanās vietas aizdegšanās brīdī nonāktu drošā patvērumā vai drošībā.

Atpakaļ uz sākumu

S

S

Structural fire protection: 
Konstrukcijas ugunsaizsardzība – produkti, kurus izmanto ēkas konstrukcijas rāmja vai citu konstrukciju aizsardzībai, lai tās noteiktu laiku saglabātu nepieciešamo slodzes izturību vai ierobežotu serdes temperatūru.

Atpakaļ uz sākumu

“Promat” palīdzība

“Promat” palīdzība

“Promat” palīdzība

Nepieciešama palīdzība, lai atrastu labāko risinājumu?

Sazinieties ar “Promat” ugunsdrošības ekspertu savā valstī, kurš palīdzēs jums atrast vislabāko risinājumu, kas atbilst ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

“Promat” tehniskā palīdzība

Jautājiet mūsu tehniskās palīdzības komandai par pasīvās ugunsdrošības risinājumiem, produktiem un sistēmām, vērsieties pēc padoma par to ierīkošanu...

Tehniskie dokumenti

Šeit atradīsiet produktu datu lapas, sistēmu bukletus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīšanas instrukcijas un citus dokumentus, kuri var būt nepieciešami, lai īstenotu savu nodomu.

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls