Passiivse tuleohutuse sõnaraamat

Siin on passiivse tuleohutusega seotud kõige sagedamini kasutatavad terminid.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A

Active fire protection
Aktiivne tuleohutus tähendabmeetodeid tulekahju leviku või tagajärgede vähendamiseks või peatamiseks, kuumuse või suitsu leviku tõkestamiseks ja / või tulekahju kustutamiseks, mis vajavad mingit liikumist või reageerimist.

Air transfer grille:
Õhuvõre on seade, mis tavatingimustes võimaldab ventilatsiooniõhul voolata läbi tuletõkkeuste, seinte või vaheseinte, kuid sulgub tulekahju korral automaatselt ja hoiab ära tule leviku kindlaksmääratud aja jooksul

Automatic fire and smoke damper:
Automaatne tule- ja suitsklapp on seade, mis tavatingimustes võimaldab ventilatsiooniõhul liikuda läbi kanali, tuletõkkeuste või vaheseinte, kuid sulgub tulekahju korral automaatselt ja hoiab ära tule ja suitsu leviku kindlaksmääratud aja jooksul. Et klapp reageeriks õigeaegselt tulele, tuleb ühendada automaatne tuletuvastussüsteem.

Availabe safe escape time (ASET): 
Ohutu evakuatsiooniaeg on välja arvutatud ajavahemik tulekahju algusest kuni hetkeni, mil tingimused muutuvad selliseks, et inimesed kaotavad tegutsemisvõime, st ei saa enam efektiivselt tegutseda, et pääseda turvalistesse kohtadesse.

Tagasi üles

B

B

Backdraft: 
Tagasitõmme on kiire leegiga põlemine, mida põhjustab järsk õhu sisenemine suletud ruumi, kus puudub hapnik ja mis sisaldab mittetäielikult põlenud kuumaks läinud aineid.

Building hardware (ironmongery):
Hoone seadmed (metalltooted) on tuletõkkeustega kasutamiseks mõeldud osad, mis aitavad tagada, et tuletõkkeuksed (kui need on suletud) peavad vastu tulele ja / või põlemisgaasidele. Nende hulka kuuluvad hinged, uste sulgemise seadmed, uksesulgurid, ukselukud ja uste viimistlusdetailid (ümmargused või tavalised käepidemed).

Building Information Modelling (BIM):
Hoone teabe modelleerimine (BIM) on protsess, mis hõlmab füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste digitaalse pildi loomist ja haldamist.

Tagasi üles

C

C

Cavity barrier: 
Avause sulgur on konstruktsioon, mis on ette nähtud varjatud ruumi tõkestamiseks, et sellesse ei tungiks suits ja tuli, või suitsu ja tule liikumise piiramiseks selles ruumis kindlaksmääratud aja jooksul.

CE marking: 
CE märgistus – ehitustoote märgistus vastavalt ehitustoodete reglemendile. Kui toote kasutamisotstarve, omadused ja toimimisomadused on kindlaks määratud ühtlustatud Euroopa tootestandardis (hEN), siis on CE-vastavusmärgis kohustuslik. Kui see on määratletud Euroopa hindamisdokumendis, on märgistamine vabatahtlik.

Combustibility: 
Tuleohtlikkus on aine põlemisohu hindamine. Mittesüttivad materjalid on tavaliselt väga inertsed.

Compartment (fire): 
Tuletõkkesektsioon on hoone või hoone osa, mis koosneb ühest või mitmest toast, ruumist või korrusest ja mis on ehitatud nii, et oleks välistatud tule levik sama hoone ühest osast teise või külgnevasse hoonesse. Tuletõkkesektsioonide eesmärk on jagada hoone tsoonideks, mille riski on võimalik juhtida, kus saab hoolitseda erinevate evakueerimisvahendite eest ja tagada külgnevate hoonete tulekahju eraldamise.

Tagasi üles

D

D

Design fire:
Projekteeritav tulekahju on projekteeritava tulekahjustsenaariumi eeldatav tulekahjukarakteristikute arvuline väljendus.

Design fire scenario:
Projekteeritav tulekahjustsenaarium on konkreetse tulekahju stsenaarium, kui viiakse läbi tuleohutustehnika determineeritud hindamine.

Drywall: 
Kipsplaat on levinuim termin kips- või muude plaatide kohta, millega kaetakse metall- või puitraamide konstruktsioone, mida kasutatakse vaheseinte ja lagede katmiseks, mis ei vaja või vajavad väga vähe töötlemist veega.

Tagasi üles

E

E

Evacuation time:
Evakuatsiooniaeg on aeg tulekahjuhoiatuse edastamisest elanikele kuni hetkeni, mil konkreetses hoone osas või terves hoones viibijad jõuavad ohutusse kohta.

European Technical Assessment (ETA):
Euroopa tehniline hinnang (ETA) on heakskiitev tehniline tunnustus, mis antakse seoses ehitustoote sobivusega ettenähtud kasutuseks. ETA võib väljastada Euroopa hindamisdokumendi (EVD) alusel.

European Assessment Document (EAD):
Euroopa hindamisdokument (EVD) – selle alusel koostatakse ETA. Euroopa hindamisdokument määratleb konkreetseid erinõudeid toodetele, näiteks põhilisi ehitusnõudeid, katsetamise protseduure, katsetulemusi ja katsemeetodeid, kontrolli- ja vastavusprotseduure. Dokumendi on koostanud Euroopa Tehnilise Hindamise Amet (EOTA) vastavalt Euroopa Komisjoni poolt antud volitustele.

Tagasi üles

F

F

Fire damper: 
Tuleohutusklapp on seade, mis tavatingimustes võimaldab ventilatsiooniõhul voolata läbi kanalite, seinte või vaheseinte, kuid sulgub tulekahju korral automaatselt ja hoiab ära tule leviku kindlaksmääratud aja jooksul.

Fire door (assembly): 
Tuletõkkeuksed (komplekt) hoonetesse koos raami ja viimistlusmaterjalidega paigaldatud uksed või aknaluugid, mis on ette nähtud inimeste, õhu või esemete liikumiseks. Suletud tuletõkkeuste eesmärk on tõkestada tule ja / või gaasiliste põlemisproduktide levikut ja täita kindlaksmääratud toimivusomaduste kriteeriume.

Fire effluent: 
Leegivoog on kõik põlemisel või pürolüüsil tekkivad gaasid ja aerosoolid, sealhulgas hõljuvad osakesed, mis satuvad keskkonda.

Fire load: 
Tule koormus on kuumuse kogus, mille hoones hajutaks laiali täielikult ärapõlenud põlevad materjalid, sealhulgas piirpindade katted.

Fire resistance:
Tulepüsivus on katsekeha võime teatud aja jooksul taluda tulekahju või kaitsta selle eest.

Fire-resisting composite panel: 
Tulekindel komposiitpaneel on tugevalt kokku liimitud terasega kaetud paneel mineraalvillast või muust mittepõlevast materjalist südamikuga, mida kasutatakse hoone konstruktsioonide välisseinte katmiseks, ka eralduselemendi moodustamiseks kahe hoone vahele. Samas hoones kasutatakse neid ka kõrge riskiga alade eraldamiseks. Paneelid piiravad kindlaksmääratud aja tule levikut algsest tuletõkkesektsioonist või hoonest.

Fire-resisting doorset: 
Tulekindel uks on kogu paigaldatud uksekomplekt, mis koosneb ukseraamist, ukselehest, muudest paneelidest, hoone metallosadest, tihenditest ja klaasidest. Suletud uksed peavad vastavalt määratletud toimivusomaduste kriteeriumidele (ASDMA käsiraamat) kaitsma tule ja suitsu leviku eest.

Fire-resisting glass: 
Tulekindel klaas on klaas, mida on testitud ja mis vastab tulepüsivuskatsestandardis EN 1363-1 (või muus riigisiseses või rahvusvahelises tulepüsivuskatsestandardis) määratletud soojus- ja rõhunõuetele. Klaas on tavaliselt läbipaistev, tekstuuriline, karastatud, lamineeritud või kaetud traatvõrguga. See võib eristuda spetsiaalsete omaduste poolest, näiteks olla kaetud spetsiaalse katte või laminaadiga, mis võimaldab klaasil saavutada konkreetse tulekindluse ja isolatsiooniomadused.

Fire-resisting glazed screen: 
Tulekindel klaasist vahesein – klaaskonstruktsioonid või aknad koos tulekindla ja tule ning suitsu põlemisproduktide levikut teatud aja peatava klaasiga.

Fire-resisting partition: 
Tulekindel vahesein – sisemine mittetoetav vertikaalne eraldav konstruktsioon tule, kuumuse ja põlemisproduktide leviku peatamiseks kindlaksmääratud aja jooksul. Selliseks vaheseinaks võib olla klaasist osa või tuletõkkeuks.

Fire-resisting suspended ceiling: 
Tulekindel ripplagi – ripplaed on ette nähtud põranda tulepüsivuse suurendamiseks või põrandat või katust toetavate terasprusside kaitseks ettenähtud aja jooksul. Need tagavad tulekindluse sarnaselt vaheseinale.

Fire safety engineering: 
Tuleohutuse tehnika on teaduse ja tehnika põhimõtete, reeglite (koodeksi) ja eksperdiarvamuste rakendamine, mis põhineb tulekahju nähtusest ja mõjudest arusaamisel ning inimeste reageerimisel ja käitumisel inimeste, vara ja keskkonna kaitsmiseks tulekahju laastavate mõjude eest.

Fire scenario:
Tulekahju stsenaarium on kvalitatiivne tulekahju kulgemise kirjeldus, milles määratakse kindlaks olulised sündmused, mis iseloomustavad hinnatavat tulekahju ja eristavad seda teistest võimalikest tulekahjudest.

Fire separating element: 
Tulekahju tõkestamise elemendid on sektsiooni sein, sektsiooni põrand, õõnsuste tõke ja konstruktsioon evakuatsioonitee ja / või spetsiaalse tuleohtliku ala kaitseks.

Fire shutters: 
Tuletõkkeaknaluugid – koos tuletõkkeustega võidakse neid nimetada usteks või aknaluukideks, mis paigaldatakse hoonetesse koos raami ja viimistlusmaterjalidega ja on ette nähtud inimeste, õhu või esemete liikumiseks. Suletud tuletõkkeuste eesmärk on piirata tule ja / või gaasiliste põlemisproduktide levikut ja täita kindlaksmääratud toimivusomaduste kriteeriume.

Fire stopping: 
Tulekahju leviku tõkestamine – tihendustooted väikeste paigalduse ebatäpsuste või tulekindlate hooneelementide konstruktsioonivahede täitmiseks, et vältida tule ja suitsu levikut. Need täidavad alati paigaldamise ajal tekkinud vahed ja nende tulekindlus on alati sama nagu kinnitusdetailidel, millega moodustavad ühtse terviku. Reageerides tulekahjule, tihendustooted paisuvad ja deformeeruvad, et tagada oma ekspluatatsioonilised omadused.

Flashover:
Süttimine – tulekahju tekkimisel suletud ruumis põlevate materjalide jõudmine seisundisse, kui põleb terve pind.

Fusible link: 
Sulavkaitse – ukse või aknaluukide sisse paigaldatud seade, mis teatud temperatuuril puruneb ja käivitab ukse sulgemise mehhanismi.

Tagasi üles

P

P

Passive fire protection: 
Passiivne tuleohutus – meetodid tule, kuumuse või suitsu leviku ja kokkupuute piiramiseks või vähendamiseks, kasutades konstruktsioonilisi lahendusi ja / või sobivaid materjale. See ei hõlma tulekahju avastamise ja / või hoiatussüsteeme.

Penetration seal: 
Avade tihendusmaterjalid – tooted, mis säilitavad tulekindlate eralduselementide ühtsuse ja isolatsiooni (vajadusel) seal, kus tehnilised süsteemid läbivad elemente. Need on projekteeritud nii, et võimaldaksid liikuda, kuid tulekahju korral sulgeksid võimalikud avad. Selles dokumendis on avade tihendusmaterjalid liigitatud tulekahju peatavate toodete hulka.

Protected shaft:
Kaitstud ava on tulekindla konstruktsiooniga kaetud ava, mis võimaldab isikutel, õhul liikuda või liigutada esemeid ühest osast teise.

Performance-based design:
Toimivusomadustel põhinev projekteerimine – projekteerimine, mis viiakse läbi konkreetsete eesmärkide ja toimivusomaduste kriteeriumide saavutamiseks.

Pyrolysis: 
Pürolüüs – keemilise aine lagunemine kuuma toimel.

Tagasi üles

R

R

Reaction to fire: 
Reaktsioon tulekahjule – see on toote süttivuse ja tule levikule avalduva mõju hindamine. Tulekahjureaktsiooni katsetega hinnatakse teatavaid omadusi, sealhulgas tuleohtlikkust, leegi levikut, soojuse hajumise kiirust, suitsu ja mürgiste ainete teket.

Required safe escape time (RSET): 
Turvaline evakuatsiooniaeg – väljaarvutatud aeg, mis on vajalik liikumiseks põlevast ruumist turvalise kohani.

Tagasi üles

S

S

Structural fire protection: 
Konstruktsioonide tuleohutus – tooted, mis isoleerivad kindlaksmääratud aja jooksul hoone raamkonstruktsiooni või muid konstruktsioone ja võimaldavad taluda nõutavat koormust või piirata sisetemperatuuri.

Tagasi üles

Promat abi

Promat abi

Promat abi

Kas vajate abi parima tulekaitse lahenduse leidmisel?

Parima lahenduse saamiseks, mis vastab kõigile tulekaitse seadustele, pöörduge oma riigi Promati tulekaitse eksperdi poole.

Promat tehniline tugi

Uurige meie tehnilise toe meeskonnalt passiivsete tulekaitselahenduste, toodete ja süsteemide kohta, küsige nõu nende paigaldamise kohta ...

Tehnilised dokumendid

Siit leiate toodete tehnilisi andmelehtesid, süsteemivoldikuid, toimivusdeklaratsioone, paigaldusjuhiseid ja muid dokumente, mida võite oma idee elluviimiseks vajada.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk