Usługi przeciwpożarowe – pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych, próby dymowe i CFD symulacje

Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach są podstawowymi elementami przygotowania obiektu, które gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa w razie powstania pożaru. Jednak zlecenie wykonania takich projektów to nie wszystko. Oprócz rozwiązań projektowych, warto zwrócić uwagę także na inne usługi przeciwpożarowe.

Analizy CFD

Zdjęcie przedstawiające rękę trzymającą czytnik podczas badania szczelności instalacji. Czytnik ma niebieski wyświetlacz, na którym znajdują się cyfry i ikony.

Analizy CFD

Czym są analizy CFD, na czym polegają pomiary szczelności wentylacyjnych i jak są przeprowadzone próby z ciepłym dymem? Nasi specjaliści Promat Top, oferujący również projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach, przygotowali dla Ciebie zestawienie najważniejszych informacji o usługach przeciwpożarowych.

Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych i oddymiających

Szczelność w instalacjach oddymiających ma kluczowy wpływ na wydajność układu oraz skuteczność jego pracy. Kanały i szachty łączą wszystkie podzespoły w jeden system i odgrywają rolę łącznika gwarantującego prawidłowy sposób usunięcia gazów pożarowych oraz ciepła. W ten sposób pozwalają na bezpieczną ewakuację, a także zwiększają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Aby upewnić się, czy kanały wentylacyjne i oddymiające są szczelne, warto przeprowadzić dokładne pomiary. Badanie odbywa się według norm:

 • PN-EN 12237:2005 – „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”,
 • PN-EN 1507:2007 – „Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”.

Można też wykonać pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej oraz pomiary poziomu natężenia dźwięku wentylacji mechanicznej (zgodnie z normą PN-87/B-02156
„Akustyka budowlana. Metody pomiaru dźwięku A w budynkach”). Są to elementy uzupełniające ofertę Promat Top. Wszystkie pomiary wykonujemy z pomocą ekip posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz na urządzeniach kalibrowanych w akredytowanych lub notyfikowanych laboratoriach. 

Próby z ciepłym dymem

Próby z zastosowaniem gorącego dymu znacznikowego są przeprowadzane, aby określić poprawność i skuteczność instalacji oddymiającej. Pomagają także w jej kalibracji.

Dym z generatora jest nietoksyczny, nie pozostawia żadnych śladów ani osadów, a także wykazuje odporność na działanie temperatury do 175°C. 

Próby dymowe wykonuje się dla instalacji oddymiających w garażach, tunelach lub innych przestrzeniach wymagających weryfikacji skuteczności instalacji. Mają one pokazać kierunki przemieszczenia się dymu oraz wystąpienie ewentualnego zadymienia na drogach ewakuacyjnych, które mogłyby uniemożliwiać bezpieczną ucieczkę z budynku.

W trakcie próby dymowej weryfikacji może podlegać:

 • prawidłowość działania systemu wykrywania pożaru oraz detekcji i alarmowania (DSO), 
 • sposób działania automatyki sterującej systemami bezpieczeństwa pożarowego,
 • poprawność wykonania wydzieleń stałych (ściany oddzielenia pożarowego), zbiorników dymu lub kurtyn dymowych,
 • prawidłowość integracji lub wysterowania poszczególnych systemów przeciwpożarowych,
 • poprawność złożeń projektowych oraz wykonania systemu oddymiania.

Próby z użyciem ciepłego dymu dają możliwość wykrycia usterek i błędów w wykonaniu systemów ochrony przeciwpożarowej, które trudno wychwycić za pomocą uproszczonych testów przed oddaniem budynku do użytkowania.

Analizy CFD – co to? Etapy analizy CFD

Symulacje komputerowe pożarów przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) są jedną z lepszych metod na sprawdzenie skuteczności zaprojektowanej instalacji oddymiającej. Pozwalają też na poprawę przyjętego rozwiązania na początkowym etapie procesu budowlanego.

Analizy systemów wentylacji pożarowej to tylko jedno z wielu zastosowań programów Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD). Programy CFD można podzielić na programy ogólnego stosowana oraz programy przeznaczone do analiz z określonych dziedzin. W zależności od danej inwestycji można wykorzystać oprogramowanie FDS lub oprogramowanie SMARTFIRE.

Przygotowanie kompletnej analizy systemu wentylacji pożarowej z wykorzystaniem programów CFD jest procesem złożonym. Składają się na niego czynności takie jak:

 • analiza dokumentacji projektowej obiektu (architektura i instalacje),
 • ocena przyjętych rozwiązań i założeń projektowych,
 • zgłoszenie uwag i ewentualna korekta założeń projektowych,
 • wykonanie modelu 3D,
 • ustanowienie kryteriów oceny systemu,
 • wykonanie symulacji,
 • obróbka wyników obliczeń,
 • podsumowanie wraz z oceną wyliczeń,
 • wnioski końcowe lub ponowne zgłoszenie uwag i ponowna korekta założeń projektowych.

Wykorzystanie symulacji komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wymaga doboru modeli fizycznych i warunków brzegowych oraz wyznaczenia celu analizy. Szczególnie istotna jest weryfikacja obliczeń z pomiarami. 

Ogromne znaczenie ma również prezentacja wyników. Powinna jednoznacznie oceniać wyniki analizy i potwierdzać spełnienie przyjętych kryteriów oceny lub zawierać wskazanie metody czy rozwiązania techniczne, które pozwalają na osiągnięcie tego stanu. Warto też pamiętać, że każda prezentacja wyników powinna również zostać poparta przyjętymi założeniami i parametrami.

W Promat TOP oferujemy symulacje CFD oddymiania dla obiektów takich jak:

 • garaże – wentylacja strumieniowa i kanałowa,
 • pasaże, jedno- i wielokondygnacyjne, atria,
 • hale produkcyjne i magazynowe,
 • budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, szpitale (oddymianie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych),
 • tunele drogowe i kolejowe

Potwierdzamy także skuteczność działania systemów zróżnicowania ciśnienia w budynkach wysokich (od 25 do 55 m włącznie) i wysokościowych (powyżej 55 m).

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej

Audyt może obejmować dokumentację lub inwentaryzację ze sprawdzeniem skuteczności działania poszczególnych instalacji w oparciu o próby i pomiary. Poniżej podajemy podstawy prawne:

 • Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. PSP zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska przez organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
 • W myśl art. 6 ust. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobu może nastąpić wyłącznie, gdy:
  zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe, a sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej w art. 23 ust. 1 głosi, że Państwowa Straż pożarna przeprowadza czynności kontrolo-rozpoznawcze oraz ćwiczenia w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Muszą być także przeprowadzone w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług