Ściany oddzielenia pożarowego i przewody oddymiające

W budynkach muszą zostać wydzielone strefy pożarowe – wynika to z przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki strefom można zmniejszyć obszar objęty pożarem, a co za tym idzie – ograniczyć straty pożarowe. Granicę stref pożarowych wyznaczają przegrody przeciwpożarowe.

Przegrody przeciwpożarowe, poza funkcją zamykającą strefy pożarowe, pełnią też funkcję statyczną. Są nośnym i usztywniającym elementem budowlanym. Co ważne, druga funkcja musi być zachowana także w przypadku pożaru przez określony przepisami czas.

Przegrody przeciwpożarowe i nie tylko – ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Poza masywnymi przegrodami budowlanymi możliwe jest wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Odporność ogniowa ścian pełniących tę funkcję wynosi do REI 240. Są to przegrody lekkie, działowe, wykonane z płyt Promatect® (w wersji nośnej lub nienośnej).

W zależności od wymogów ściany oddzielenia przeciwpożarowego mają konstrukcję jednowarstwową lub dwuwarstwową. Mogą to być:

  • bezszkieletowe ściany szachtów instancyjnych,
  • nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych,
  • nośne ściany na konstrukcji stalowej lub z podkonstrukcją drewnianą.

W nowym budownictwie ściany oddzielenia przeciwpożarowego muszą zazwyczaj pozwalać na dostęp światła do innych pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy itd. W takich sytuacjach warto zastosować przeszklenia ogniochronne ze szkła PROMAGLAS®, które spełnia wymagania przeciwpożarowe, a jednocześnie pozwala stworzyć przejrzystą szklaną przegrodę. Ściany działowe systemu PROMAGLAS® i Promat® SYSTEMGLAS spełniają kryteria odporności ogniowej do REI 120.

Przewody oddymiające w systemach zabezpieczeń pasywnych

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak i odporności ogniowej tych przewodów jako elementów budowlanych. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów można zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

W przepisach są rozróżniane dwa rodzaje przewodów oddymiających:

  • przewody oddymiające wielostrefowe w systemie PROMADUCT®-500,
  • przewody oddymiające jednostrefowe w systemie PROMADUCT®-E600S.

Przewody oddymiające w systemach zabezpieczeń pasywnych muszą być odpowiednio wcześniej zaplanowane. Ich położenie uwzględniają projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach.

Instalacje elektryczne, które zasilają i sterują urządzeniami służącymi do ochrony przeciwpożarowej, powinny zachować ciągłość dostaw energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez cały czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru przez 30, 60, 90 i 120 minut.

W Promat TOP wykonujemy projekty oddymiania kanałowego w opraciu o kanały z płyty, projekty wykonawcze ścian oddzielenia pożarowego włącznie z dobraniem konstrukcji nośnej, projekty przeszkleń ogniochronnych, projekty wykonawcze obudowy tras kablowych – kanały kablowe.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług