Protipožiarna doska PROMATECT®-100

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-100 obsahuje autoklávované kalciumsilikátové častice PROMAXON (syntetický kalciumsilikátový sférický minerál) viazané v minerálnej matrici. Technológia PromaX® zabezpečuje vynikajúcu požiarnu odolnosť vo väčšine aplikácií. PROMATECT®-100 je doska takmer bielej farby. Lícový povrch je hladký a vhodný a povrchovú úpravu podľa požadovaného architektonického stvárnenia. Rubový povrch je štruktúrovaný.

Viac informácií

Oblasti použitia:

Zhotovenie požiarnych konštrukcií v interiéroch pozemného staviteľstva. PROMATECT®-100 má nasledovné zamýšľané použitia (podľa EAD 350142-00-1106): interné prostredie (typ Z₂).

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Reakcia na požiar: A1, non-combustible
Kategória použitia: z2
Alkalita: 7pH
Objemová hmotnosť (suchá): 875kg/m³
Obsah vlhkosti, min.: 1%
Obsah vlhkosti, max.: 3%
Faktor difúzneho odporu: 3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,285W/m K
Pevnosť v ohybe (v pozdĺžnom smere dosky): 5N/mm²
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 1,21N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 6,6N/mm²

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb