Profesionální rozvoj

Prezentace Promat CPD poskytují odborníkùm ve stavebnictví pøíležitost zvýšit znalosti a odbornost v oblasti pasivní požární ochrany

 

Reference image

Profesionální vývoj

Profesionální vývoj

Profesionální vývoj

Prezentace Promat CPD poskytují profesionálùm ve stavebnictví pøíležitost zvýšit znalosti a odbornost v oblasti pasivní požární ochrany zahrnující:

  • Porozumìní pasivní požární ochranì
  • Ochrana pøed ohnìm a výbuchem

Reference image

Školicí støediska

Školicí støediska

Školicí støediska

Skupina Etex má celosvìtovou sí moderních a dobøe vybavených školících støedisek, kde se stavební odborníci mohou dozvìdìt, jak instalovat produkty Promat podle nejvyšších standardù, navíc se dozví vìdecké a právní základy pasivní požární ochrany.

Further resources

Learn more about Promat's training and other services.

Sledujte a uète se

Sledujte a uète se

Sledujte a uète se

Podívejte se, jak odborníci pøedvádìjí, jak provést tuto práci.

Dokumentace

Promat - Documentation Techniques

Dokumentace

Veškerá dokumentace k produktu a systému, kterou potøebujete, na jednom pohodlném místì.

Call the experts

Call the experts

Call the experts

Our technical support team has the answer to all your questions. Put us to the test.

60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť